مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 ضمیمه

میکائیل رئیس فرشتگان کیست؟‏

میکائیل رئیس فرشتگان کیست؟‏

نام میکائیل به ندرت در کتاب مقدّس آمده است،‏ اما هر بار که از این فرشتهٔ خدا اسمی برده شده است مشغول جنگیدن با دشمنان خدا و یا دفاع از حاکمیت یَهُوَه بوده است.‏ به عنوان مثال،‏ به گفتهٔ کتاب دانیال میکائیل با فرشته‌ای شریر به نبرد پرداخت،‏ در نامهٔ یهودا می‌خوانیم او با شیطان بحث و مجادله کرد و در کتاب مکاشفه نیز آمده است که با شیطان و فرشتگانش به جنگ پرداخت.‏ این فرشته با اَعمال خود نشان داد نامش که به معنی «چه کسی همچون خداست؟‏» برازندهٔ اوست.‏ اما میکائیل کیست؟‏

کتاب مقدّس نشان می‌دهد نام عیسی قبل از اینکه زندگی زمینی‌اش را آغاز کند و بعد از اینکه به آسمان بازگشت،‏ میکائیل بود.‏ داشتن بیش از یک نام برای یک شخص امری غریب نیست.‏ به عنوان مثال،‏ نام دیگر یعقوب پَطرِیارْخ،‏ اسرائیل و نام دیگر پِطْرُس رسول،‏ شمعون بود.‏ (‏پیدایش ۴۹:‏۱،‏ ۲؛‏ متّیٰ ۱۰:‏۲‏)‏ در ادامه به آیاتی از کتاب مقدّس می‌پردازیم که نشان می‌دهند میکائیل همان عیسی است.‏

رئیس فرشتگان.‏ کتاب مقدّس میکائیل را «رئیس ملائکه» می‌خواند.‏ (‏یهودا ۹‏)‏ در کتاب مقدّس ترکیب «رئیس ملائکه» فقط به صورت مفرد آمده و هیچ گاه به صورت جمع ذکر نشده است.‏ پس می‌توان نتیجه گرفت که تنها یکی از فرشتگان چنین لقب و اقتداری دارد.‏ از طرف دیگر در اوّل تَسّالونیکیان ۴:‏ ۱۶ آمده است:‏ «خداوند [یعنی عیسی] با صدا و با آواز رئیس فرشتگان» از آسمان نازل خواهد شد.‏ در این آیه صدای رئیس فرشتگان به عیسای رستاخیزیافته  نسبت داده شده است.‏ پس می‌توان نتیجه گرفت که عیسی همان رئیس فرشتگان است.‏

فرماندهٔ لشکر.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «میکائیل و فرشتگانش با اژدها .‏ .‏ .‏ و فرشتگانش جنگ کردند.‏» (‏مکاشفه ۱۲:‏۷‏)‏ بنا بر این آیه،‏ میکائیل فرماندهٔ لشکر فرشتگان وفادار خدا نامیده شده است.‏ در کتاب مکاشفه عیسی نیز فرماندهٔ لشکر فرشتگان وفادار توصیف شده است.‏ (‏مکاشفه ۱۹:‏۱۴-‏۱۶‏)‏ پولُس رسول نیز مشخصاً به عیسی و فرشتگان قدرتمند او اشاره می‌کند.‏ (‏۲تَسّالونیکیان ۱:‏۷‏)‏ پس به این ترتیب کتاب مقدّس از میکائیل و فرشتگانش و همچنین عیسی و فرشتگانش سخن می‌گوید.‏ (‏متّیٰ ۱۳:‏۴۱؛‏ ۱۶:‏۲۷؛‏ ۲۴:‏۳۱؛‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۲۲‏)‏ در هیچ جای کتاب مقدّس به دو لشکر از فرشتگان وفادار اشاره نشده است که یک لشکر را میکائیل و لشکر دیگر را عیسی رهبری کند.‏ پس قاعدتاً فرماندهٔ لشکر فرشتگان وفادارِ خدا،‏ میکائیل یعنی همان عیسی در آسمان است.‏ *

^ بند 1 برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه میکائیل همان پسر خداست می‌توانید به کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» (‏انگل‍.‏)‏،‏ جلد دوّم،‏ صفحات ۳۹۳-‏۳۹۴ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه نمایید.‏