مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 ضمیمه

منظور از روز داوری چیست؟‏

منظور از روز داوری چیست؟‏

مردم تصوّرات متفاوتی از روز داوری دارند.‏ بسیاری از مردم تصوّر می‌کنند که در روز داوری میلیاردها نفر یکی پس از دیگری در پیشگاه خدا حاضر می‌شوند تا مورد داوری قرار گیرند.‏ برخی از آنان به حیات جاودانی در بهشت آسمانی نایل می‌گردند و برخی دیگر به شکنجه‌گاه ابدی افکنده می‌شوند.‏ اما،‏ تصویری که  کتاب مقدّس ارائه می‌دهد بسیار متفاوت است.‏ تصویری که این کتاب از روز داوری برای ما ترسیم کرده بسیار روشن و امیدوارکننده است،‏ نه چنانکه برخی تصوّر می‌کنند تاریک و مخوف.‏

یوحنّای رسول روز داوری را در مکاشفه ۲۰:‏۱۱،‏ ۱۲ چنین توصیف کرده است:‏ «دیدم تختی بزرگِ سفید و کسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آن‌ها جایی یافت نشد.‏ و مردگان را خُرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند؛‏ و دفترها را گشودند.‏ پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد،‏ به حسب اَعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است.‏» اما،‏ براستی چه کسی آنان را داوری خواهد کرد؟‏

گرچه یَهُوَه خود داور اصلی انسان‌ها محسوب می‌شود،‏ اما شخص دیگری را از جانب خود برای این منظور مأمور کرده است.‏ کتاب مقدّس می‌گوید،‏ یَهُوَه «روزی را مقرّر کرده که در آن به واسطهٔ مردی که تعیین کرده است،‏ جهان را عادلانه داوری خواهد کرد.‏» (‏اَعمال ۱۷:‏۳۱‏،‏ ترجمه هزارهٔ نو‏)‏ آن مردی که یَهُوَه تعیین نموده،‏ همان عیسی مسیح است.‏ (‏یوحنّا ۵:‏۲۲‏)‏ اما،‏ سؤالات دیگری نیز مطرح می‌شود؛‏ اینکه روز داوری چه هنگام آغاز می‌شود؟‏ و چه مدت به طول می‌انجامد؟‏

کتاب مکاشفه نشان می‌دهد که روز داوری بعد از جنگ حارمَجِدّون آغاز می‌شود،‏ یعنی زمانی که کل نظام شیطان سرنگون گردد.‏ * (‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶؛‏ ۱۹:‏۱۹–‏۲۰:‏۳‏)‏ پس از حارمَجِدّون شیطان و دیوهایش هزار سال در اسارت خواهند بود و طی آن هزار سال ۱۴۴٬۰۰۰ نفر که خدا آنان را با مسیح هم‌ارث کرده است،‏ در مقام داور و پادشاه ‹با عیسی مسیح سلطنت خواهند کرد.‏› (‏مکاشفه ۱۴:‏۱-‏۳؛‏ ۲۰:‏۱-‏۴؛‏ رومیان ۸:‏۱۷‏)‏ با این اوصاف روز داوری یک روز ۲۴ ساعته نیست،‏ بلکه هزار سال است.‏

در طی آن هزار سال،‏ عیسی مسیح «بر زندگان و مردگان داوری خواهد  کرد.‏» (‏۲تیموتاؤس ۴:‏۱‏)‏ منظور از زندگان «گروه عظیمی» هستند که در جنگ حارمَجِدّون زنده می‌مانند.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۹-‏۱۷‏)‏ اما،‏ مردگان چه کسانی هستند؟‏ چنانکه پیش از این اشاره شد یوحنّای رسول مردگان را دیده بود که پیش تخت خدا ایستاده‌اند.‏ عیسی وعده داده است:‏ «ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می‌باشند،‏ آواز او [مسیح] را خواهند شنید» و رستاخیز خواهند یافت.‏ (‏یوحنّا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ اَعمال ۲۴:‏۱۵‏)‏ پس مردگانی که داوری می‌شوند همان مردگانی هستند که عیسی رستاخیز داده و به زندگی باز خواهد گرداند.‏ اما،‏ انسان‌ها بر اساس چه اَعمالی داوری خواهند شد؟‏

در پیشگویی کتاب مکاشفه خواندیم که «دفترها را گشودند» و «بر مردگان داوری شد،‏ به حسب اَعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است.‏» (‏مکاشفه ۲۰:‏۱۲‏)‏ آیا این دفترها حاوی اَعمال و کارهای گذشتهٔ انسان‌هاست؟‏ خیر.‏ زیرا،‏ هیچ کس برحسب اَعمالی که پیش از مرگش انجام داده است داوری نخواهد شد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هر که مُرد،‏ از گناه مبرّا شده است.‏» (‏رومیان ۶:‏۷‏)‏ پس،‏ کسانی که به زندگی باز می‌گردند از گناهان خود پاکند.‏ در واقع،‏ آن دفترها حاوی قوانین و فرامین جدیدی است که یَهُوَه در آینده به انسان‌ها ابلاغ خواهد کرد.‏ کسانی که از جنگ حارمَجِدّون نجات پیدا می‌کنند و آنانی که بعد از آن رستاخیز می‌یابند،‏ می‌باید از آن قوانین و فرامین پیروی کنند.‏ داوری انسان‌ها نیز طی آن هزار سال بر اساس قوانینی صورت خواهد گرفت که در آن دفترها نگاشته شده است.‏

آری،‏ میلیاردها نفر رستاخیز خواهند یافت.‏ در میان آنان کسانی هستند که هرگز با یَهُوَه و احکام او آشنا نشده‌اند.‏ به همین دلیل،‏ می‌توان اطمینان داشت که طی آن دوران برنامهٔ آموزشی گسترده‌ای ترتیب داده خواهد شد.‏ چنانکه کتاب مقدّس می‌گوید تمام مردمان روی زمین عدالت و درستکاری را فرا خواهند گرفت.‏ (‏اِشَعْیا ۲۶:‏۹‏)‏ اما بسیاری نیز مایل نخواهند بود مطابق احکام و فرامین خدا رفتار کنند.‏ در اِشَعْیا ۲۶:‏۱۰ آمده است:‏ «هرچند بر شریر ترحّم شود عدالت را نخواهد آموخت.‏ در زمین راستان شرارت می‌ورزد و جلال خداوند را مشاهده نمی‌نماید.‏» آن شریران طی روز داوری به مرگ ابدی محکوم خواهند شد.‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۰‏.‏

انسان‌هایی که باقی می‌مانند در طی آن هزار سال و تا پایان روز داوری به معنی  واقعی «زنده» می‌شوند،‏ یعنی از هر لحاظ کامل می‌گردند.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۵‏)‏ بدین ترتیب،‏ بشر به حالت کاملی باز می‌گردد که یَهُوَه در ابتدا خلق کرده بود.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۴-‏۲۸‏)‏ اما،‏ در آخر هزار سال یک آزمایش نهایی صورت خواهد گرفت.‏ شیطان از اسارتگاه خود آزاد خواهد شد تا برای آخرین بار انسان‌ها را فریب دهد.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۳،‏ ۷-‏۱۰‏)‏ مطابق پیشگویی کتاب مقدّس کسانی که فریب شیطان را نمی‌خورند:‏ ‹وارث زمین خواهند شد و تا به ابد در آن سکونت خواهند نمود.‏› (‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏)‏ براستی که روز داوری چه برکت عظیمی برای کسانی که به آفریدگار خود وفادار می‌مانند به ارمغان خواهد آورد!‏

^ بند 3 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حارمَجِدّون به جلد اوّل کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» (‏انگل‍.‏)‏ صفحات ۵۹۴-‏۵۹۵ و ۱۰۳۷-‏۱۰۳۸ همچنین کتاب پرستش خدای واحد حقیقی فصل ۲۰ مراجعه نمایید.‏