مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 ضمیمه

آیا عیسی در ماه دسامبر به دنیا آمد؟‏

آیا عیسی در ماه دسامبر به دنیا آمد؟‏

کتاب مقدّس گرچه به تاریخ دقیق تولّد عیسی اشاره نکرده است،‏ اما نشان می‌دهد تولّد عیسی در ماه دسامبر نبوده است.‏

اوّل از همه اجازه دهید وضع هوا را در ماه دسامبر در بیت‌لَحَم،‏ زادگاه عیسی،‏ در نظر بگیریم.‏ ماه عبری کیسلِو (‏بین ماه‌های نوامبر و دسامبر)‏ ماهی بسیار سرد و بارانی است.‏ ماه بعد از آن ماه طیبیت (‏بین ماه‌های دسامبر و ژانویه)‏ می‌باشد.‏ در این فصلِ سال،‏ درجه حرارت به حداقل می‌رسد و گاهی در ارتفاعات آن منطقه برف می‌بارد.‏ ببینیم کتاب مقدّس در مورد وضعیت هوای آنجا چه می‌گوید.‏

عَزْرا،‏ یکی از نگارندگان کتاب مقدّس،‏ ماه کیسلِو را ماهی سرد و بارانی خوانده است.‏ وی در مورد گروهی از مردم گزارش می‌کند که در «روز بیستم ماه نهم [کیسلِو]» در اورشلیم گرد هم آمده بودند و «به سبب باران،‏ سخت می‌لرزیدند» و می‌گفتند:‏ «وقت باران است و طاقت نداریم که بیرون بایستیم.‏» (‏عَزْرا ۱۰:‏۹،‏ ۱۳؛‏  اِرْمیا ۳۶:‏۲۲‏)‏ به همین دلیل است که شبانان آن منطقه در این ماه‌های سال در هنگام شب گلّه‌های خود را به آغل می‌بردند!‏

اما کتاب مقدّس در مورد زمان تولّد عیسی می‌گوید که شبانان در صحرا از گلّه‌های خود نگهبانی می‌کردند.‏ لوقا،‏ یکی دیگر از نگارندگان کتاب مقدّس به این نکته اشاره کرده می‌گوید:‏ «شبانان در صحرا به سر می‌بردند و در شب پاسبانی گلّه‌های خویش می‌کردند.‏» (‏لوقا ۲:‏۸-‏۱۲‏)‏ آری،‏ آنان تمام طول شب را به نگهبانی از گلّه‌های خود در صحرا به سر می‌بردند.‏ آیا با توجه به وضعیت هوای بیت‌لَحَم در ماه دسامبر چنین کاری ممکن است؟‏ خیر.‏ این نکته نشان می‌دهد عیسی در ماه دسامبر متولّد نشده است.‏ *

کتاب مقدّس به تاریخ تولّد عیسی اشاره‌ای نکرده،‏ ولی تاریخ دقیق مرگ او را مشخص نموده است.‏ سلیمان حکیم به نکتهٔ قابل تأمّلی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید:‏ «نیک‌نامی از روغن معطّر بهتر است و روز مُمات [مرگ] از روز ولادت.‏» (‏جامعه ۷:‏۱‏)‏ به همین دلیل است که کتاب مقدّس جزئیات بسیاری در مورد کارها و همچنین مرگ عیسی می‌گوید،‏ اما تاریخ تولّد او را مشخص نکرده است.‏

عیسی شب متولّد شد و کتاب مقدّس می‌گوید که در آن موقع شبانان برای نگهبانی از گلّه‌های خود در صحرا بودند

^ بند 1 برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب «استدلال از روی نوشته‌های مقدّس» (‏انگل‍.‏)‏ صفحات ۱۷۶-‏۱۷۹ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه نمایید.‏