مجمع حوزه‌ای شاهدان یَهُوَه با حضور نمایندهٔ شعبه | ۲۰۲۲-‏۲۰۲۳

دوستداران صلح

برنامهٔ صبح و بعدازظهر مجمع حوزه‌ای شاهدان یَهُوَه با حضور نمایندهٔ شعبه

جواب سؤال‌های زیر را پیدا کنید

طی برنامه‌های این مجمع،‏ به این سؤالات جواب داده می‌شود.‏