ارواح مردگان‏—آیا آنان به شما کمک می‌کنند یا آسیب می‌رسانند؟ آیا آنان واقعاً وجود دارند؟

مقدمه

بسیاری بر این باورند که انسان‌ها پس از مرگ در عالم ارواح به زندگی ادامه می‌دهند و از آنجا زندگی انسان‌های روی زمین را نظاره می‌کنند و بر آنان نفوذ دارند.‏ آیا این باور درست است؟‏

ارواح بر روی زمین زندگی نکرده‌اند

سخنان خدا به اولین انسان یعنی آدم به ما کمک می‌کند که وضعیت مردگان را تشخیص دهیم.‏

میلیونها مخلوق روحی

دانیال نبی در رؤیایی الهامی از طرف خدا صد میلیون موجود روحی دید.‏

عصیان در عالم ارواح

برخی از فرشتگان به شرارت روی آوردند.‏ این عمل آنان عواقب تلخی برای بشر داشته است.‏

دیوها قاتلند!‏

گزارشات کتاب مقدّس و اتفاقاتی که در زندگی مردم می‌افتد،‏ نشان می‌دهند که دیوها بسیار ظالم و خطرناک هستند.‏

دیوها بدروغ ادعا می‌کنند که مردگان،‏ زنده هستند

دیوها بسیاری از انسان‌ها را گمراه ساخته‌اند،‏ اما کتاب مقدّس اعمال فریبکارانهٔ آنان را آشکار می‌سازد

دیوها مشوق عصیان در مقابل خدا هستند

آنان بدین منظور با نیرنگ و فریب احساسات مردم را به بازی می‌گیرند.‏

به یَهُوَه خدمت کنید،‏ نه به شیطان

چه چیز نشان می‌دهد که شما تصمیم درست را گرفته‌اید؟‏

آینده‌ای شگفت‌انگیز

شیطان و دیوهایش در آیندهٔ نزدیک دیگر نمی‌توانند انسان‌ها را گمراه سازند.‏ در آن زمان یَهُوَه به انسان‌ها برکت خواهد داد.‏

بهشت زمین

پس از این که یَهُوَه زمین را از تأثیرات شیطان پاک سازد،‏ وضعیت زمین چگونه خواهد بود؟‏