مراجعه به متن

یَهُوَه قومش را نجات می‌بخشد

بنا بر گزارش کتاب مقدّس در خروج باب‌های ۳ تا ۱۵‏،‏ خدایی که دریای سرخ را شکافت،‏ شما را نیز نجات خواهد داد،‏ به شرطی که ایمان و استقامت از خود نشان دهید.‏