مراجعه به متن

یَهُوَه در محبت کردن همچنان وفادار بود

ببینید که چگونه یوسف با وجود ناملایمات و سختی‌ها چگونه محبتش را به خدا حفظ کرد و چگونه در تمام این دوران سخت محبت یَهُوَه را احساس کرد.‏ بر اساس پیدایش ۳۷:‏۱-‏۳۶؛‏ ۳۹:‏۱-‏۴۷:‏۱۲‏.‏