مراجعه به متن

یَهُوَه تنها خدای حقیقی

قرن دهم قبل از میلاد است و دنیا شاهد پرشورترین صحنهٔ رویارویی نیکویی و شرارت است.‏ ایلیّا با مردمانی بی‌ایمان،‏ پادشاه مرتدشان و کاهنان قاتل احاطه شده است.‏ اما او تنها نیست.‏ دقت کنید که یَهُوَه چگونه خود را به عنوان خدای حقیقی می‌نمایاند،‏ کاری که تا به امروز نیز ادامه می‌دهد.‏

بر اساس ۱پادشاهان ۱۶:‏۲۹-‏۳۳؛‏ ۱پادشاهان ۱۷:‏۱-‏۷؛‏ ۱پادشاهان ۱۸:‏۱۷-‏۴۶‏؛‏ و ۱پادشاهان ۱۹:‏۱-‏۸‏.‏