مراجعه به متن

‏«یَهُوَه به آنان شادی بخشید»‏

ببینید که چگونه زَرُبابِل،‏ یِشوعَ کاهن اعظم و یهودیانی که به اسرائیل بازگشتند در مشکلات و سختی‌ها با شجاعت و ایمان با مخالفت‌ها روبرو شدند و شادی‌شان را حفظ کردند.‏ این نمایشنامه بر مبنای آیاتی از کتاب مقدّس تهیه شده است از عِزرا ۱:‏۱-‏۶؛‏ ۳:‏۱-‏۶،‏ ۱۰-‏۱۳؛‏ ۴:‏۱-‏۷،‏ ۱۱-‏۱۶؛‏ ۵:‏۳-‏۵؛‏ ۶:‏۶-‏۱۲،‏ ۲۲؛‏ حَجَّی ۱:‏۲-‏۱۱؛‏ ۲:‏۳-‏۹؛‏ زَکَریا ۱:‏۱۲-‏۱۶؛‏ ۲:‏۷-‏۹؛‏ ۳:‏۱،‏ ۲؛‏ ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏