مراجعه به متن

یعقوب—‏مردی صلح‌جو

ببینید که یعقوب برای ایجاد رابطه‌ای صلح‌آمیز با دیگران چه ازخودگذشتگی‌هایی کرد.‏—‏پیدایش ۲۶:‏۱۲-‏۲۴؛‏ ۲۷:‏۴۱–‏۲۸:‏۵؛‏ ۲۹:‏۱۶-‏۲۹؛‏ ۳۱:‏۳۶-‏۵۵؛‏ ۳۲:‏۱۳-‏۲۰؛‏ ۳۳:‏۱-‏۱۱‏.‏