مراجعه به متن

‏«قوی و دلیر باش و دست به کار شو!‏»‏

برای رویارویی با موقعیت‌های سخت و نگران‌کنندهٔ زندگی باید به یَهُوَه توکّل کنیم.‏ ببینید که چگونه توکّل داوود به یَهُوَه با عمل همراه بود.‏

بر اساس دوم تواریخ ۲۸:‏۱-‏۲۰ و اول سموئیل ۱۶:‏۱-‏۲۳؛‏ ۱۷:‏۱-‏۵۱

 

مطلب جالب دیگر ...

برج دیده‌بانی

داوود—‏«نبرد از آنِ خداوند است»‏

چه چیز داوود را قادر ساخت که جُلیات را شکست دهد؟‏ ما از داستان داوود چه می‌آموزیم؟‏