شنونده کلام خدا باشید و بر طبق آن عمل کنید (لوقا ۴:‏۱-‏۳۰؛ ۱پادشاهان ۱۷:‏۸-‏۲۴)‏

طرق دانلود