مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سرود ۷۵

‏«من حاضرم،‏ بفرست مرا»‏

‏«من حاضرم،‏ بفرست مرا»‏

‏(‏اِشَعْیا ۶:‏۸‏)‏

 1. ۱.‏ امروز مردم در این دنیا

  بدنام سازند یَهُوَه را

  گویند ناتوان است خدا

  از راهِ او باشند جدا

  پس کیست نامش را پاک سازد؟‏

  ستایشِ او بنْماید؟‏

   

  ‏«من حاضرم،‏ بفْرست مرا

  ستایم نامت هر کجا

  این افتخاری بر من باشد

  حاضرم،‏ بفْرست مرا»‏

 2. ۲.‏ ترسی ندارند از خدا

  بی‌اعتنا دانند او را

  ستایند انسان را آنان

  پرستند بت‌ها را هر جا

  پس کیست به شریران گوید؟‏

  هشدار به مردمان دهد؟‏

   

  ‏«من حاضرم،‏ بفْرست مرا

  گویم هر جا این مژده را

  این افتخاری بر من باشد

  حاضرم،‏ بفْرست مرا»‏

 3. ۳.‏ امروز نالانند حق‌جویان

  شرارت پر شد در جهان

  جویند به هر جا راهِ حق

  تا آرامش یابند آنان

  پس کیست تسلّی را گوید؟‏

  راهِ پاک را نشان دهد؟‏

   

  ‏«من حاضرم،‏ بفْرست مرا

  تعلیم دهم راهِ تو را

  این افتخاری بر من باشد

  حاضرم،‏ بفْرست مرا»‏