مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سام مردم بد دو دوران را دید

سام مردم بد دو دوران را دید

 فرزندانتان را آموزش دهید

سام مردم بد دو دوران را دید

سام پسر نوح دوران قبل و بعد از توفان نوح را دید.‏ چرا دنیایی که سام در آن زندگی می‌کرد در توفان نابود شد؟‏ —‏  * خبر داری که او و خانواده‌اش چگونه توانستند جان سالم به در برند؟‏ —‏ بیا با هم داستان زندگی او را بخوانیم.‏

کتاب مقدّس می‌گوید که در دوران جوانی سام مردم فقط به کارهای زشت فکر می‌کردند و بسیار شریر بودند.‏ به نظرت،‏ خدا چه کرد؟‏ —‏ او توفانی بر زمین آورد و آن دنیای بد را نابود ساخت.‏ پِطْرُس،‏ رسول عیسی نوشت که دنیای آن وقت در آب غرق شد و همه نابود شدند.‏ —‏ پیدایش ۶:‏۵؛‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۶‏.‏

متوجه شدی که خدا به چه دلیل آن دنیا را نابود کرد؟‏ —‏ چون مردم شریر بودند و فقط به کارهای زشت فکر می‌کردند.‏ تازه،‏ عیسی گفت که آن‌ها فقط به کارهای روزمرهٔ خود می‌پرداختند،‏ یعنی «قبل از توفان می‌خوردند و می‌آشامیدند» و خوشگذرانی می‌کردند.‏ همچنین ‹زن می‌گرفتند و شوهر› می‌کردند.‏ بعد عیسی گفت:‏ چون توجه نکردند ‏‹توفان آمد و همه را نابود کرد.‏› —‏ متّیٰ ۲۴:‏۳۷-‏۳۹‏.‏

مردم به چه چیزی توجه نکردند؟‏ —‏ در آن زمان پدر سام یعنی نوح راه راست خدا را اعلام  می‌کرد.‏ اما مردم به حرف‌های او گوش نمی‌دادند.‏ نوح مثل آن‌ها نبود و به خدا گوش می‌کرد.‏ او به دستور خدا کشتی‌ای ساخت تا خود و خانواده‌اش از توفان نجات یابند.‏ فقط نوح،‏ همسرش و سه پسرشان یعنی سام،‏ حام و یافِث و همسران آنان به آنچه که خدا می‌گفت توجه کردند.‏ اما بقیهٔ مردم فقط آنچه که دلشان می‌خواست انجام می‌دادند.‏ به همین دلیل،‏ در توفان از بین رفتند.‏ —‏ ۲پِطْرُس ۲:‏۵؛‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۲۰‏.‏

یک سال پس از آن،‏ سام و خانواده‌اش از کشتی پیاده شدند.‏ انسان‌های شریر از بین رفته بودند.‏ اما وضعیت همین طور نماند.‏ روزی پسر حام که نامش کنعان بود کار بسیار زشتی انجام داد.‏ نوح که پدربزرگش بود ‹کنعان را لعنت کرد!‏› نمرود،‏ نوهٔ حام هم مردی شریر بود.‏ او با یَهُوَه،‏ خدای حقیقی مخالفت کرد چون به مردم گفت در شهر بابل برجی بلند بسازند تا معروف شوند.‏ به نظرت،‏ سام و نوح از کار نمرود و مردم خوشحال شدند؟‏ —‏ پیدایش ۹:‏۲۵؛‏ ۱۰:‏۶-‏۱۰؛‏ ۱۱:‏۴،‏ ۵‏.‏

آن‌ها از این کار ناراحت شدند.‏ یَهُوَه هم ناراحت شد.‏ فکر می‌کنی یَهُوَه چه کرد؟‏ —‏ یَهُوَه  خدا  زبان مردم را عوض کرد تا نتوانند سخن یکدیگر را بفهمند.‏ این باعث شد که مردم ساختن برج را ناتمام رها کنند و با همزبانان خود گروه‌گروه به نقاط مختلف جهان پخش شوند.‏ (‏پیدایش ۱۱:‏۶-‏۹‏)‏ خدا زبان سام و خانواده‌اش را عوض نکرد تا بتوانند در کنار هم و به کمک یکدیگر به خدا خدمت کنند.‏ می‌دونی سام چند سال به خدا خدمت کرد؟‏ —‏ 

سام ۹۸ ساله بود که توفان شد و بعد از آن هم ۵۰۲ سال زندگی کرد!‏ جمعاً سام ۶۰۰ سال زندگی کرد.‏ مطمئناً،‏ سام به نوح در ساختن کشتی کمک کرد و به مردم خبر آمدن توفان را داد.‏ خُب،‏ سام در طی ۵۰۲ سال زندگی بعد از توفان چه کرد؟‏ —‏ نوح گفت که «یَهُوَه خدای سام» است!‏ مطمئناً،‏ سام به یَهُوَه خدمت می‌کرد و به خانواده‌اش هم کمک کرد تا آن‌ها نیز یَهُوَه را خدمت کنند.‏ بعدها،‏ از نسل سام اشخاصی مثل ابراهیم،‏ سارا و اسحاق به وجود آمدند.‏ —‏ پیدایش ۹:‏۲۶؛‏ ۱۱:‏۱۰-‏۳۱؛‏ ۲۱:‏۱-‏۳‏.‏

حال فکر کن دنیای ما چقدر بدتر از دنیای سام شده است.‏ به نظرت،‏ چه بر سر دنیای ما خواهد آمد؟‏ —‏ خدا در کتاب مقدّس می‌گوید که دنیای ما به زودی نابود می‌شود.‏ اما به قولی که خدا می‌دهد توجه کن:‏ ‹کسی که به خواست خدا عمل می‌کند،‏ تا به ابد باقی می‌ماند.‏› پس اگر به خواست خدا عمل کنیم نجات می‌یابیم و وارد دنیای جدید خدا می‌شویم.‏ آن زمان با کمک خدا می‌توانیم تا ابد و با شادی بر روی زمین زندگی کنیم!‏ —‏ ۱یوحنّا ۲:‏۱۷؛‏ مزمور ۳۷:‏۲۹؛‏ اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷‏.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 3 خط فاصله برای این است که به بچه فرصت دهید افکار خود را بیان کند.‏

سؤالات:‏

○ سام در دوران جوانی در چه دنیایی زندگی می‌کرد؟‏

○ خدا به کدام دو دلیل،‏ آن دنیا را در توفان نابود کرد؟‏

○ سام چند سال زندگی کرد و چگونه مردی بود؟‏

○ به زودی برای این دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟‏

○ برای نجات یافتن از این دنیا باید چه کنیم؟‏