مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

در بارهٔ زندگی خانوادگی

در بارهٔ زندگی خانوادگی

 آنچه از عیسی می‌آموزیم

در بارهٔ زندگی خانوادگی

چه طرز فکری به زن و شوهر کمک می‌کند تا پیوندشان استوار باشد؟‏

پیوند زناشویی مقدّس است.‏ وقتی از عیسی سؤال شد که آیا طلاق مجاز است،‏ گفت:‏ «مگر نخوانده‌اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید،‏ و گفت از این جهت مرد،‏ پدر و مادر خود را رها کرده،‏ به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟‏ بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند.‏ پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.‏ .‏ .‏ .‏ هر که زن خود را به غیر علّت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند،‏ زانی است.‏» (‏متّیٰ ۱۹:‏۴-‏۶،‏ ۹‏)‏ وقتی زن و شوهر پند عیسی را در زندگی به کار می‌بندند و به یکدیگر وفادار می‌مانند همهٔ اعضای خانواده احساس امنیت و شادی می‌کنند.‏

چرا عشق به خدا باعث شادی و سعادت خانواده می‌شود؟‏

عیسی گفت:‏ «خداوند خدای خود را به همهٔ دل و تمامی نَفْس و تمامی فکر خود محبت نما.‏ این است حکم اوّل و اعظم.‏» حکم دوّم چیست؟‏ او گفت:‏ «همسایه‌ات [منجمله نزدیکان یا اعضای خانوادهٔ خود] را همچون خویشتن محبت نما.‏» (‏متّیٰ ۲۲:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ پس راز شادی و سعادت خانواده داشتن رابطه‌ای صمیمی با خداست چرا که عشق به خدا ما را برمی‌انگیزد که به یکدیگر محبت کنیم.‏

 زن و شوهر چگونه می‌توانند یکدیگر را شاد و سعادتمند سازند؟‏

شوهر هنگامی که رفتار عیسی را سرمشق قرار می‌دهد می‌تواند همسر خود را شاد و سعادتمند سازد.‏ عیسی به جماعت محبت خالصانه داشت.‏ (‏اَفَسُسیان ۵:‏۲۵‏)‏ عیسی گفت:‏ «پسر انسان .‏ .‏ .‏ نیامد تا خدمتش کنند،‏ بلکه آمد تا خدمت کند.‏» (‏متّیٰ ۲۰:‏۲۸‏،‏ ه‍ن‏)‏ عیسی هرگز با شاگردانش مستبدانه و خشن رفتار نمی‌کرد،‏ بلکه سرچشمهٔ آرامی جان آن‌ها بود.‏ (‏متّیٰ ۱۱:‏۲۸‏)‏ پس شوهر نیز می‌باید مسئولیت خود را به جهت نفع اعضای خانواده با مهربانی انجام دهد.‏

زن نیز می‌تواند از عیسی نمونه بگیرد.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «سر مسیح خداست.‏» عیسی هرگز فکر نکرد که اطاعت از خدا او را حقیر می‌سازد.‏ او کاملاً به خدا احترام می‌گذاشت.‏ به همین دلیل گفت:‏ «من همیشه کارهای پسندیدهٔ او را به جا می‌آورم.‏» (‏یوحنّا ۸:‏۲۹‏)‏ همچنین در کتاب مقدّس آمده است که «سر زن،‏ مرد است.‏» (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ زن نیز با اطاعت از شوهر خود کوچک نمی‌شود.‏ برعکس،‏ وقتی که از روی محبت و احترام به خدا مطیع شوهرش است در شادی و سعادت خانواده تأثیر بسزایی می‌گذارد.‏

والدین در رابطه با کودکان از عیسی چه می‌آموزند؟‏

عیسی برای بچه‌ها وقت می‌گذاشت و برای افکار و احساسات آن‌ها اهمیت قائل بود.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «عیسی [اطفال] را خوانده،‏ گفت:‏ ‹بچه‌ها را واگذارید تا نزد من آیند.‏›» (‏لوقا ۱۸:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ یک بار وقتی بچه‌ها ایمان خود را به عیسی ابراز کردند برخی اعتراض نمودند.‏ اما عیسی کار کودکان را تحسین کرد و به آن منتقدان گفت:‏ «مگر نخوانده‌اید این که از دهان کودکان و شیرخوارگان حمد را مهیا ساختی؟‏» —‏ متّیٰ ۲۱:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

کودکان از عیسی چه می‌آموزند؟‏

عیسی در امور روحانی برای کودکان نمونهٔ خوبی به جا گذاشت.‏ وقتی که ۱۲ سال سن داشت،‏ او را در معبد یافتند که ‹در میان معلّمان نشسته،‏ سخنان ایشان را می‌شنید و از ایشان سؤال می‌کرد.‏› در نتیجه،‏ «هر که سخن او را می‌شنید،‏ از فهم و جواب‌های او متحیّر می‌گشت.‏» (‏لوقا ۲:‏۴۲،‏ ۴۶،‏ ۴۷‏)‏ دانش عیسی او را مغرور نساخت،‏ بلکه او را بر آن داشت تا به والدینش احترام بگذارد.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم که عیسی «همواره مطیع ایشان بود.‏» —‏ لوقا ۲:‏۵۱‏،‏ تفس.‏

برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل ۱۴ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس * رجوع شود.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 14 چاپ شاهدان یَهُوَه.‏