مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا می‌دانستید که

آیا می‌دانستید که

 آیا می‌دانستید که

تابوت عهد چه شد؟‏

تابوت عهد برای اسرائیلیان سمبول حضور خدا بود.‏ (‏خروج ۲۵:‏۲۲‏)‏ این تابوت مقدّس،‏ صندوق چوبی بود که با آب‌طلا پوشیده شده بود و موسی دو لوحهٔ ده فرمان را در آن قرار داده بود.‏ هنگامی که اسرائیلیان در بیابان ساکن بودند،‏ صندوق عهد در قدس‌الاقداسِ خیمهٔ اجتماع قرار داشت.‏ (‏خروج ۲۶:‏۳۳‏)‏ بعدها،‏ به قدس‌الاقداسِ معبد سلیمان انتقال داده شد.‏ —‏ ۱پادشاهان ۶:‏۱۹‏.‏

آخرین گزارشی که در بارهٔ تابوت عهد می‌خوانیم در دوّم تواریخ ۳۵:‏۳ آمده است؛‏ یعنی هنگامی که یُوشیّای پادشاه در ۶۴۲ ق.‏م.‏ آن را به معبد سلیمان برگرداند.‏ شاید مَنَسَّی که قبل از یُوشیّا حکومت می‌کرد و پادشاهی مرتد بود صندوق عهد را از معبد برداشته بود تا بتی به جای آن قرار دهد.‏ این احتمال نیز وجود دارد که هنگام تعمیر معبد در زمان یُوشیّای پادشاه از آنجا برداشته شده بود.‏ (‏۲تواریخ ۳۳:‏۱،‏ ۲،‏ ۷؛‏ ۳۴:‏۱،‏ ۸-‏۱۱‏)‏ بعد از آن،‏ معلوم نیست که چه اتفاقی برای صندوق عهد افتاده باشد.‏ چون هنگامی که بابلیان اورشلیم را در سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ تسخیر کردند و اشیای معبد را با خود بردند در کتاب مقدّس نامی از صندوق عهد ذکر نشد.‏ —‏ ۲پادشاهان ۲۵:‏۱۳-‏۱۷‏.‏

در کتاب مقدّس هیچ اشاره‌ای نشده است که صندوق عهد به معبد بازسازی‌شدهٔ زَرُبّابل برگردانده شد یا تابوت دیگری به جای آن ساخته و در معبد قرار داده شد.‏ —‏ عَزْرا ۱:‏۷-‏۱۱‏.‏

چه کسانی در کتاب مقدّس یعقوب نامیده شده‌اند؟‏

نام یعقوب در کتاب مقدّس به چندین نفر اطلاق شده است که ممکن است این اشخاص را با هم اشتباه بگیریم.‏ یکی از آن‌ها یعقوب،‏ نوهٔ ابراهیم است که در قسمت عبرانی کتاب مقدّس آمده است.‏ نام او بارها همراه با «ابراهیم و اسحاق» دیده می‌شود.‏ یعقوب دوّم در متّیٰ ۱:‏۱۶ آمده که «پدر یوسف همسر مریم» است.‏ از یعقوب سوّم،‏ جز آن که آمده است که پدر یهودای رسول بود (‏نه یهودای اسخریوطی)‏ اطلاعات دیگری در دسترس نیست.‏ —‏ لوقا ۶:‏۱۶؛‏ اَعمال ۱:‏۱۳‏،‏ ه‍ن.‏

یعقوب چهارم،‏ پسر زِبِدی و برادر یوحنّا بود.‏ این دو برادر رسول عیسی بودند.‏ (‏متّیٰ ۱۰:‏۲‏)‏ مادر او ظاهراً سالومه،‏ خالهٔ عیسی بود.‏ (‏متّیٰ ۲۷:‏۵۵،‏ ۵۶؛‏ مَرقُس ۱۵:‏۴۰،‏ ۴۱؛‏ یوحنّا ۱۹:‏۲۵‏؛‏ مقایسه شود.‏)‏ در این صورت،‏ یعقوب پسرخالهٔ عیسی بود.‏ او ماهیگیر بود و همراه برادرش با پِطْرُس و اَندریاس کار می‌کرد.‏ —‏ مَرقُس ۱:‏۱۶-‏۱۹؛‏ لوقا ۵:‏۷-‏۱۰‏.‏

یعقوب پنجم،‏ پسر حَلْفی و یکی از رسولان عیسی بود.‏ (‏مَرقُس ۳:‏۱۶-‏۱۸‏)‏ مَرقُس ۱۵:‏۴۰ او را «یعقوب کوچک» توصیف می‌کند.‏ شاید به دلیل جثهٔ کوچکش چنین نامیده شده است یا به دلیل این که از یعقوب پسر زِبِدی جوان‌تر بود.‏

آخرین یعقوب،‏ پسر یوسف و مریم بود که برادر یهودا و برادر ناتنی عیسی نیز بود.‏ (‏مَرقُس ۶:‏۳؛‏ غَلاطیان ۱:‏۱۹‏)‏ طی خدمت عیسی،‏ یعقوب جزو پیروانش نبود.‏ (‏متّیٰ ۱۲:‏۴۶-‏۵۰؛‏ یوحنّا ۷:‏۵‏)‏ اما قبل از پَنْطیکاست ۳۳ م.‏ یعقوب همراه با مادر و برادرانش و رسولان در بالاخانهٔ اورشلیم دعا می‌کرد.‏ (‏اَعمال ۱:‏۱۳،‏ ۱۴‏،‏ ه‍ن‏)‏ یعقوب بعدها عضو برجسته‌ای از جماعت اورشلیم شد و نامه‌ای را به جماعات نوشت که در کتاب مقدّس با نام او مشخص شده است.‏ —‏ اَعمال ۱۲:‏۱۷؛‏ یعقوب ۱:‏۱‏.‏