مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

زمین به زودی بهشت می‌شود!‏

زمین به زودی بهشت می‌شود!‏

 زمین به زودی بهشت می‌شود!‏

‏«ای پدر آسمانی ما،‏ نام تو مقدس باد.‏ پادشاهی تو بیاید.‏ ارادهٔ تو همانطور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود.‏»—‏متّیٰ ۶:‏۹،‏ ۱۰‏،‏ انجیل شریف.‏

در این دعای معروف که عیسی به شاگردانش آموخت امید بشر نهفته است.‏ چگونه؟‏

عیسی در این دعا اشاره کرد که پادشاهی خدا اراده‌اش را همان گونه که در آسمان است بر زمین نیز اجرا خواهد کرد و ارادهٔ خدا برای زمین این است که زمین دوباره بهشت گردد.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۱-‏۵‏)‏ حال ببینیم پادشاهی خدا چیست و چگونه زمین بهشت خواهد شد؟‏

حکومتی حقیقی

پادشاهی خدا حکومتی است حقیقی.‏ هر حکومت سران،‏ قوانین و تابعینی دارد.‏ آیا این امر برای پادشاهی خدا نیز صدق می‌کند؟‏ در ادامه سه سؤال در این رابطه مطرح شده است.‏ به پاسخ کتاب مقدّس به این سؤالات توجه کنید.‏

سران حکومت خدا چه کسانی هستند؟‏ ‏(‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۲‏)‏ یَهُوَه خدا عیسی مسیح را پادشاه این حکومت مقرّر کرده است.‏ (‏متّیٰ ۲۸:‏۱۸‏)‏ عیسی نیز به هدایت یَهُوَه تعداد مشخصی از انسان‌ها را «از هر قبیله و زبان و قوم و امّت» تعیین کرده است تا با او از آسمان «بر زمین سلطنت» کنند.‏ —‏ مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

حکومت خدا چه قوانینی را برای تابعین خود مقرّر کرده است؟‏ برخی قوانین حکومت خدا تابعین را به کاری ترغیب می‌سازد.‏ برای مثال،‏ دو نمونه بسیار مهم آن را عیسی چنین بیان می‌کند:‏ «خداوند خدای خود را به همهٔ دل و تمامی نَفْس و تمامی فکر خود محبت نما.‏ این است حکم اوّل و اعظم.‏ و دوّم مثل آن است یعنی همسایهٔ خود را مثل خود محبت نما.‏» —‏ متّیٰ ۲۲:‏۳۷-‏۳۹‏.‏

قوانین دیگری نیز هستند که تابعین را از کاری منع می‌کنند.‏ برای مثال،‏ کتاب مقدّس به روشنی چنین می‌گوید:‏ «مگر نمی‌دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟‏ خود را فریب ندهید.‏ افراد شهوت‌ران،‏ بت‌پرستان،‏ و زناکاران،‏ لَوّاط‌گران،‏ دزدان،‏ طمعکاران،‏ مستان،‏ ناسزاگویان و کلاه‌برداران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰‏،‏ ا ش.‏

چه کسانی تابعین حکومت خدا می‌باشند؟‏ عیسی تابعین حکومت خود را به میش‌هایی تشبیه می‌کند که به سخن شبان خود گوش می‌دهند.‏ او می‌گوید:‏ ‹آن‌ها آواز مرا خواهند شنید و یک گلّه و یک شبان خواهند شد.‏›  ‏(‏یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏)‏ تابعین حکومت خدا فقط ادعای پیروی از شبان خود عیسی را نمی‌کنند،‏ بلکه در عمل از فرامین او اطاعت می‌کنند.‏ عیسی گفت:‏ «نه هر که مرا ‹سَرورم،‏ سَرورم› خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد،‏ بلکه تنها آن که ارادهٔ پدر مرا که در آسمان است،‏ به جا آورد.‏» —‏ متیٰ ۷:‏۲۱‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

تابعین حکومت خدا همچون عیسی برای نام خدا،‏ یعنی یَهُوَه حرمت قائلند و از به زبان آوردن آن اِبایی ندارند.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۲۶‏)‏ آن‌ها از فرمان عیسی اطاعت کرده،‏ به دیگران در مورد «بشارتِ ملکوت» یعنی خبر خوش حکومتِ پادشاهی خدا تعلیم می‌دهند.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ و به یکدیگر محبتی خالصانه دارند.‏ —‏ یوحنّا ۱۳:‏۳۵‏.‏

آنانی که زمین را به فساد و تباهی می‌کشند از بین می‌روند

وضعیت کنونی جهان نشان می‌دهد که حکومت خدا به زودی وارد عمل خواهد شد تا تغییراتی اساسی بر زمین ایجاد کند.‏ از کجا این موضوع را می‌دانیم؟‏ دو هزار سال پیش عیسی به وقایعی اشاره کرد که وقوع آن‌ها نشانهٔ ‹نزدیک شدن ملکوت› یا حکومت خداست.‏ (‏لوقا ۲۱:‏۳۱‏)‏ همان طور که در مقالهٔ قبل نشان داده شد هم‌اکنون در سراسر جهان این وقایع به روشنی به چشم می‌خورند.‏

بعد از این وقایع چه خواهد شد؟‏ عیسی گفت:‏ «در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابتدای عالَم تا کنون نشده و نخواهد شد!‏» (‏متّیٰ ۲۴:‏۲۱‏)‏ این ‹مصیبت عظیم› به دست انسان‌ها صورت نمی‌گیرد،‏ بلکه خدا وارد عمل می‌شود تا «کسانی که زمین را تباه می‌سازند» از بین ببرد.‏ (‏مکاشفه ۱۱:‏۱۸‏،‏ ا ش‏)‏ شریران که خودخواهانه زمین را به نابودی کشانده‌اند ریشه‌کن خواهند شد اما درستکارانی که با خدمتشان به خدا او را خوشنود می‌کنند «در آن باقی خواهند ماند.‏» —‏ امثال ۲:‏۲۱،‏ ۲۲‏.‏

یَهُوَه خدا برای این عمل خود دلیل قانع‌کننده‌ای دارد.‏ به یک مثال توجه کنید:‏ فرض کنید صاحب ساختمانی هستید که آپارتمان‌های آن را اجاره داده‌اید.‏ برخی از مستأجران سر وقت اجارهٔ خود را می‌پردازند،‏ ملاحظهٔ دیگران را می‌نمایند و از خانه به خوبی مراقبت می‌کنند.‏ ولی دیگر مستأجران اجاره‌شان را نمی‌پردازند،‏ خودخواهانه برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کنند و به ساختمان آسیب می‌رسانند.‏ با وجود هشدارهایی که به آن‌ها می‌دهید آنان همچنان به رفتار بد خود ادامه می‌دهند.‏ حال،‏ چه خواهید کرد؟‏ شما به عنوان صاحب‌خانه حق دارید این مستأجران خودخواه را از خانه بیرون کنید.‏

به همین شکل نیز یَهُوَه خدا به عنوان آفریدگار زمین و هر آنچه بر زمین است حق دارد تصمیم بگیرد که چه کسی در آن زندگی کند.‏ (‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ یَهُوَه قصد دارد که ریشهٔ انسان‌های شریر را که به حق دیگران تجاوز می‌کنند از زمین برکند.‏ —‏ مزمور ۳۷:‏۹-‏۱۱‏.‏

بازسازی بهشت

حکومت خدا به پادشاهی عیسی به زودی بر زمین حاکم خواهد شد.‏ زمین شروعی جدید خواهد داشت که عیسی آن را «دنیای جدید» نامیده است.‏ (‏متّیٰ ۱۹:‏۲۸‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ چه تغییراتی روی زمین صورت خواهد گرفت؟‏ به وعده‌های کتاب مقدّس در این خصوص توجه کنید:‏

مزمور ۴۶:‏۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏ ‏«جنگها را در سراسر دنیا متوقف خواهد ساخت.‏»‏

اِشَعْیا ۳۵:‏۱‏.‏ ‏«بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده،‏ مثل گل سرخ خواهد شکفت.‏»‏

اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۳‏.‏ ‏«از عمل دست‌های خود تمتّع خواهند برد.‏ زحمت بی‌جا نخواهند کشید و اولاد به جهت اضطراب نخواهند زایید.‏»‏

 یوحنّا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏ ‏«ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می‌باشند،‏ آواز ‏[‏عیسی‏] را خواهند شنید،‏ و بیرون خواهند آمد.‏»‏

مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏ ‏«خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.‏ و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود.‏»‏

دلایلی برای اعتماد به کتاب مقدّس

آیا وعده‌های کتاب مقدّس را باور دارید؟‏ کتاب مقدّس پیشگویی کرده است که بسیاری آن را باور نخواهند داشت.‏ در آنجا آمده است:‏ «در ایّام آخر استهزاکنندگانی ظهور خواهند کرد.‏» آنان به پیروی از امیال خود خواهند گفت:‏ «پس چه شد وعدهٔ آمدن او؟‏ از زمانی که پدران ما به خواب رفتند،‏ همه چیز همان گونه است که از بدو آفرینش بود!‏» (‏۲پطر ۳:‏۳،‏ ۴‏،‏ ھ ن‏)‏ اما این تمسخرکنندگان کاملاً در اشتباهند.‏ دلایل بسیاری وجود دارد که ما را از درست بودن وعده‌های کتاب مقدّس مطمئن می‌سازد.‏ به چهار نمونهٔ آن توجه کنید:‏

۱)‏ خدا در گذشته نیز بر ضدّ شریران اقدام کرده است.‏ طوفان زمان نوح بهترین نمونهٔ آن است.‏ —‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۵-‏۷‏.‏

۲)‏ کلام خدا دقیقاً وضعیت کنونی زمین را پیشگویی کرده بود.‏

۳)‏ این گفته حقیقت ندارد که «همه چیز همان گونه است که از بدو آفرینش بود.‏» تباهی محیط زیست و زوال اجتماعی و اخلاقی امروز در تاریخ بی‌سابقه است.‏

۴)‏ «بشارتِ ملکوت» یا خبر خوش حکومت خدا در سراسر جهان موعظه می‌شود و این خود نشانی است از این که به زودی «انتها خواهد رسید.‏»‏

شاهدان یَهُوَه آماده‌اند که شما را با کتاب مقدّس آشنا سازند تا در مورد امید زندگی ابدی تحت حکومت خدا اطلاعات بیشتری کسب کنید.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۳‏)‏ بلی،‏ آینده‌ای فوق‌العاده در انتظار بشر است،‏ به زودی بهترین و روشن‌ترین ایّام بشر فرا خواهد رسید.‏ آیا دوست دارید شما هم از آن بهره‌مند شوید؟‏

‏[نکتهٔ برجسته‌شده در سفحهٔ ۷]‏

کسانی که می‌گویند همه چیز به مانند گذشته است کاملاً در اشتباهند.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۸]‏

آیا شما هم دوست دارید از چنین آینده‌ای‌برخوردار شوید؟‏