مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

خوشه‌ای از درخت انجیر وحشی

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا آن گونه که کتاب مقدّس می‌گوید برخی مناطق اسرائیلِ باستان جنگلی بوده است؟‏

در کتاب مقدّس آمده است که برخی مناطق در اسرائیل باستان جنگلی بوده و درختان «فراوان» داشته است.‏ (‏۱پاد ۱۰:‏۲۷؛‏ یوش ۱۷:‏۱۵،‏ ۱۸‏)‏ با توجه به این که امروزه بخش عمدهٔ آن منطقه چنین نیست،‏ این پرسش برای برخی منتقدین کتاب مقدّس مطرح شده است که آیا اصلاً آن منطقه به صورت جنگلی بوده است.‏

جنگل بیریا در جلیل (‏پایین)‏

در کتاب «زندگی در اسرائیل در زمان کتاب مقدّس»‏ * آمده است که «در اسرائیل باستان وسعت جنگل‌ها بسیار بیش از امروز بوده است.‏» طبیعت ارتفاعات آن منطقه عمدتاً از کاج حَلب (‏Pinus halepensis‏) بلوط همیشه سبز (‏Quercus calliprinos‏) و بِنه (‏Pistacia palaestina‏) تشکیل می‌شد.‏ در شِفیلا،‏ منطقه‌ای میان دامنه‌های رشته کوه‌های مرکزی و ساحل مدیترانه،‏ درخت انجیر وحشی (‏Ficus sycomorus‏) نیز به فراوانی موجود بود.‏

در کتاب «گیاهان کتاب مقدّس»‏ * آمده است که برخی مناطق اسرائیل اکنون عاری از هر گونه درخت است.‏ چنین تغییری چگونه صورت گرفته است؟‏ این کتاب اشاره می‌کند که این روند به صورت تدریجی روی داده است و «انسان عمدتاً برای گسترش کشاورزی و تهیهٔ چراگاه همچنین برای ساختمان‌سازی و آتش اجاق،‏ دائماً در طبیعت آن منطقه دست برده است.‏»‏

^ بند 4 مأخذ انگلیسی.‏

^ بند 5 مأخذ انگلیسی.‏