مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

گسترش بهشت روحانی

گسترش بهشت روحانی

‏«من قدمگاه خود را جلال خواهم بخشید.‏»—‏اشع ۶۰:‏۱۳‏.‏

سرودهای:‏ ۱۰۲،‏ ۷۵

۱،‏ ۲.‏ در نوشته‌های مقدّس عبری واژهٔ «کرسی» یا «قدمگاه» به چه مفاهیمی به کار رفته است؟‏

یَهُوَه خدا گفته است:‏ «آسمان تخت پادشاهی من است،‏ و زمین کرسیِ زیر پایم!‏» به‌راستی چه توصیف بجایی!‏ (‏اشع ۶۶:‏۱‏)‏ در آیه‌ای دیگر آمده است:‏ «من قدمگاه خود را جلال خواهم بخشید.‏» (‏اشع ۶۰:‏۱۳‏)‏ یَهُوَه چگونه «کرسی» یا «قدمگاه» خود را جلال می‌دهد؟‏ این گفته برای ما که بر زمین یا به اصطلاح «کرسی» یا «قدمگاه» یَهُوَه زندگی می‌کنیم،‏ چه مفهومی دارد؟‏

۲ در نوشته‌های مقدّس عبری،‏ واژه‌ای که در ترجمه‌های فارسی کتاب مقدّس «کرسی،‏» «قدمگاه» یا «پای‌انداز» نوشته شده است،‏ به غیر از اشاره به زمین،‏ به صورت استعاره برای توصیف معبد باستانی اسرائیلیان نیز به کار برده شده است.‏ (‏۱توا ۲۸:‏۲؛‏ مز ۱۳۲:‏۷‏)‏ آن معبد در چشم یَهُوَه بسیار زیبا بود،‏ چون مرکز پرستش حقیقی بر زمین شمرده می‌شد و یَهُوَه را بر زمین جلال می‌داد.‏

۳.‏ منظور از معبد روحانی یَهُوَه چیست،‏ و در چه زمانی به وجود آمد؟‏

۳ دیگر امروزه معبدی بر زمین وجود ندارد که مرکز پرستش حقیقی باشد.‏ در واقع مرکز پرستش حقیقی،‏ معبدی روحانی است که بیش از هر عمارتی یَهُوَه خدا را جلال می‌دهد.‏ این معبد روحانی تدارکی است که از طریق کهانت و قربانی عیسی مسیح فراهم شده است و آشتی با خدا را ممکن می‌سازد.‏ این معبد در سال ۲۹ م.‏  زمان تعمید عیسی به وجود آمد.‏ در آن زمان عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظمِ معبد روحانی و عظیمِ یَهُوَه منصوب شد.‏—‏عبر ۹:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ در مزمور ۹۹ خواست قلبی پرستندگان حقیقی یَهُوَه چگونه توصیف شده است؟‏ ب)‏ بجاست هر یک از ما به چه پرسشی بیندیشد؟‏

۴ ما قدردانی‌مان را از این که یَهُوَه این معبد روحانی را برایمان مهیا ساخته است،‏ چگونه نشان می‌دهیم؟‏ ما مردم را با نام او و قربانی مسیح که از روی رحمت برایمان فراهم کرده است،‏ آشنا می‌کنیم و به این شکل او را می‌ستاییم.‏ به راستی دانستن این که امروزه بیش از هشت میلیون مسیحی حقیقی با فعالیت‌های خود یَهُوَه خدا را جلال می‌دهند،‏ چه فوق‌العاده است!‏ برخی افراد مذهبی به اشتباه تصوّر می‌کنند که زمانی که زمین را ترک کنند و به آسمان بروند،‏ خدا را جلال خواهند داد.‏ اما تمامی شاهدان یَهُوَه می‌دانند که اینجا و اکنون بر زمین،‏ باید او را جلال دهند.‏

۵ ما نمونهٔ خادمان وفادار یَهُوَه را که در گذشته می‌زیستند دنبال می‌کنیم.‏ در مزمور ۹۹:‏۱-‏۳،‏ ۵ به برخی از آنان اشاره شده است.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ در این آیات از موسی،‏ هارون و سموئیل یاد شده است که از تدارک یَهُوَه برای پرستش حقیقی کاملاً پشتیبانی می‌کردند.‏ (‏مز ۹۹:‏۶،‏ ۷‏)‏ امروزه،‏ مسح‌شدگانی که بر زمین هستند،‏ پیش از این که به عنوان کاهن در آسمان با عیسی خدمت کنند،‏ با وفاداری در صحن زمینی یا بخش زمینی معبد روحانی خدمت می‌کنند.‏ میلیون‌ها نفر دیگر نیز که از «گوسفندان دیگر» هستند با وفاداری از آنان حمایت می‌کنند.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ خادمان خدا چه امید داشته باشند که در آینده در آسمان خدمت کنند چه بر زمین،‏ اکنون هر دو گروه یک‌پارچه در «کرسی» یَهُوَه خدا او را می‌ستایند.‏ حال،‏ بجاست که هر یک از ما از خود بپرسد،‏ ‹آیا من از تدارک یَهُوَه برای پرستش حقیقی پشتیبانی می‌کنم؟‏›‏

چه کسانی در معبد روحانی یَهُوَه خدمت می‌کنند؟‏

۶،‏ ۷.‏ چه مشکلی در اواخر قرن اول میلادی برای مسیحیان پیش آمد،‏ و قرن‌ها بعد روشن شدن چه امری ضروری بود؟‏

۶ کمتر از یک قرن پس از پایه‌گذاری جماعت مسیحی ارتدادی که پیشگویی شده بود،‏ آغاز شد.‏ (‏اعما ۲۰:‏۲۸-‏۳۰؛‏ ۲تسا ۲:‏۳،‏ ۴‏)‏ از آن پس،‏ شناخت پرستندگان حقیقی مشکل‌تر و مشکل‌تر شد.‏ قرن‌ها بعد زمان آن رسید که یَهُوَه از طریق عیسی مسیح،‏ پادشاهی که منصوب کرد،‏ روشن سازد که چه کسانی در معبد روحانی یَهُوَه خدا خدمت می‌کنند.‏

۷ سال ۱۹۱۹ آنان که مورد تأیید یَهُوَه بودند و در معبد روحانی خدمت می‌کردند به وضوح مشخص شدند.‏ آنان در پرستش خود تغییراتی دادند که خدمتشان بیش از پیش مورد تأیید یَهُوَه قرار گرفت.‏ (‏اشع ۴:‏۲،‏ ۳؛‏ ملا ۳:‏۱-‏۴‏)‏ به این ترتیب،‏ تحقق روزافزون آنچه پولُس رسول قرن‌ها پیش در رؤیایی دیده بود آغاز شد.‏

۸،‏ ۹.‏ سه جنبهٔ «بهشت» را که پولُس در رؤیایی دید توضیح دهید.‏

۸ پولُس رؤیایی دید که در ۲قُرِنتیان ۱۲:‏۱-‏۴ نوشته شده است.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ در آن رؤیا،‏ یَهُوَه به پولُس رویدادی در آینده را نمایان ساخت.‏ هنگامی که پولُس «به آسمان سوم برده شد» چه ‹بهشتی› را دید؟‏ بهشتی که پولُس از آن گفت به سه جنبهٔ بهشت اشاره دارد؛‏ زمینی،‏ روحانی و آسمانی که همه در آینده به صورت همزمان وجود خواهند داشت.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ چون «بهشت» می‌تواند به بهشت زمینی اشاره داشته باشد که در آینده به وجود خواهد آمد.‏ (‏لو ۲۳:‏۴۳‏)‏ دوم می‌تواند به بهشت روحانی اشاره داشته باشد که در دنیای جدید به صورت کامل از آن برخوردار خواهیم شد.‏ سوم،‏ می‌تواند به بهشت آسمانی اشاره داشته باشد،‏ یعنی شرایط فوق‌العاده‌ای  که در آسمان در «بهشت خدا» برقرار است.‏—‏مکا ۲:‏۷‏.‏

۹ چرا پولُس گفت:‏ «سخنانی شنید که قابل بیان نیست و انسان اجازه ندارد از آن‌ها سخن بگوید؟‏» برای پولُس زمان آن نرسیده بود که چیزهای فوق‌العاده‌ای را که در آن رؤیا دید با جزئیات بیان کند.‏ اما امروز،‏ ما اجازه داریم در مورد برکاتی که در میان قوم خدا وجود دارد،‏ صحبت کنیم.‏

۱۰.‏ چرا عبارت «بهشت روحانی» و «معبد روحانی» به یک مفهوم نیست؟‏

۱۰ ما اغلب در مورد بهشت روحانی با یکدیگر صحبت می‌کنیم.‏ بهشت روحانی شرایط و وضعیت بی‌نظیری است که یَهُوَه ایجاد نموده تا با او و برادرانمان در صلح باشیم.‏ البته «بهشت روحانی» و «معبد روحانی» به یک مفهوم نیست.‏ معبد روحانی تدارکی است که یَهُوَه برای پرستش پاک برای ما فراهم کرده است.‏ بهشت روحانی به ما کمک می‌کند که به‌روشنی آنانی را که مورد تأیید یَهُوَه خدا هستند و در معبد روحانی‌اش او را خدمت می‌کنند،‏ تشخیص دهیم.‏—‏ملا ۳:‏۱۸‏.‏

۱۱.‏ امروزه در رابطه با بهشت روحانی،‏ ما از چه افتخاری برخورداریم؟‏

۱۱ به راستی چه فوق‌العاده است که از سال ۱۹۱۹ یَهُوَه اجازه داده است برای پرورش،‏ قوّت بخشیدن و گسترش این بهشت روحانی بر زمین،‏ انسان‌های ناکامل با او فعالیت کنند!‏ آیا شما نیز در این فعالیت فوق‌العاده سهیم هستید؟‏ آیا افتخار والای همکاری با یَهُوَه،‏ شما را بر آن می‌دارد که همچنان او را بر زمین جلال دهید؟‏

سازمان یَهُوَه زیباتر و زیباتر می‌شود

۱۲.‏ همهٔ ما در خصوص پیشگویی اِشَعْیا ۶۰:‏۱۷ چه اطمینانی داریم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۲ در اِشَعْیا ۶۰:‏۱۷ دگرگونی‌های شگرفی در رابطه با بخش زمینی سازمان یَهُوَه پیشگویی شده است.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ جوانان یا آنان که سال‌های زیادی نیست که با سازمان یَهُوَه آشنا هستند،‏ در مورد این دگرگونی‌ها خوانده یا شنیده‌اند‏.‏ اما به راستی چه افتخاری نصیب آن گروه از برادران و خواهرانی شده است که خود این دگرگونی‌ها را تجربه کرده‌اند!‏ جای تعجب نیست که آنان اطمینان دارند که یَهُوَه از طریق پادشاه منتخبش،‏ سازمان خود را راهنمایی و هدایت می‌کند.‏ اطمینان این افراد بر شالوده‌ای محکم بنا شده است که همهٔ ما را از پشتیبانی یَهُوَه مطمئن می‌سازد.‏ زمانی که پای صحبت این افراد می‌نشینیم ایمانمان به یَهُوَه استوارتر و اعتمادمان به او تقویت می‌شود.‏

۱۳.‏ مزمور ۴۸:‏۱۲-‏۱۴ چه مسئولیتی بر عهدهٔ ما گذاشته است؟‏

۱۳ قطع‌نظر از این که چند سال است که در سازمان یَهُوَه فعال هستیم،‏ باید با دیگران در مورد آن صحبت کنیم.‏ به راستی امروزه وجود بهشت روحانی در این دنیای شریر،‏ فاسد و عاری از محبت معجزه است!‏ شگفتی‌های سازمان یَهُوَه یا «صهیون» و حقایق در خصوص بهشت روحانی،‏ باید با شور و شعف برای نسل آینده بازگو شود.‏—‏مزمور ۴۸:‏۱۲-‏۱۴ خوانده شود.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ چه تغییرات سازمانی در دههٔ ۱۹۷۰ انجام شد،‏ و فواید آن چه بوده است؟‏

۱۴ آنان که سال‌های بسیاری در خدمت به یَهُوَه مشغولند تغییراتی را در سازمان یَهُوَه تجربه کرده‌اند؛‏ تغییراتی که بر زیبایی بخش زمینی این سازمان افزوده است.‏ آنان به یاد دارند که در جماعت‌ها به جای هیئت پیران،‏ تنها یک خادم جماعت بود،‏ در دفاتر شعبه به جای کمیتهٔ شعبه که از برادران متعدد تشکیل می‌شود،‏ یک ناظر شعبه بود و به جای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه که وظیفهٔ راهنمایی را بر عهده دارند،‏ رئیس انجمن برج‌دیده‌بانی این مسئولیت را بر عهده داشت.‏ البته برادرانی بودند که به برادر مسئول در جماعت،‏ در دفتر شعبه و در شعبهٔ مرکزی یاری می‌رساندند،‏ با این حال  در نهایت وظیفهٔ تصمیم‌گیری بر عهدهٔ آن برادر مسئول بود.‏ طی دههٔ ۱۹۷۰ تغییراتی صورت گرفت و به جای این که وظیفهٔ تصمیم‌گیری تنها بر عهدهٔ یک نفر باشد،‏ این وظیفه بر عهدهٔ گروهی از پیران گذاشته شد.‏

۱۵ آیا این تغییرات مفید بوده است؟‏ البته.‏ چنین نیز انتظار می‌رود.‏ چون این تغییرات بر مبنای درک بیشتر از نوشته‌های کتاب مقدّس انجام شده است.‏ به جای این که تصمیم‌گیری‌ها تنها بر مبنای نظرات یک نفر باشد،‏ یَهُوَه مردانی همچون «عطایا» بخشیده است تا سازمان او از مجموعهٔ خصوصیات نیکوی همهٔ آن‌ها فایده ببرد.‏—‏افس ۴:‏۸؛‏ امث ۲۴:‏۶‏.‏

یَهُوَه به مردم سراسر زمین راهنمایی‌ای را که به آن نیاز دارند می‌رساند (‏بندهای ۱۶،‏ ۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ از میان تغییرات اخیر در سازمان یَهُوَه،‏ کدام یک شما را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است و چرا؟‏

۱۶ به تغییراتی که اخیراً انجام شده است فکر کنید؛‏ همچون تغییرات در ظاهر و محتوای نشریاتمان و همین طور شیوهٔ ارائهٔ آن‌ها.‏ در خدمت موعظه ارائهٔ نشریاتی دلنشین،‏ جذاب،‏ مفید و کاربردی به مردم بسیار شادی‌بخش است.‏ به بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی برای پخش خبر خوش فکر کنید.‏ برای مثال با کمک سایت jw.org افراد بیشتری از راهنمایی‌هایی برخوردار می‌شوند که واقعاً در زندگی به آن نیاز دارند.‏ در تمامی این تغییرات می‌توان توجه و محبت عمیق یَهُوَه را به انسان‌ها دید.‏

۱۷ اخیراً در جلسات هفتگی‌مان تغییراتی صورت گرفته است.‏ نباید حکمتی را که در پس آن است نادیده بگیریم.‏ با این تغییرات امکان پرستش خانوادگی و زمان بیشتری برای مطالعهٔ شخصی برایمان فراهم شد.‏ تغییراتی را که در برنامهٔ مجمع‌ها و کنگره‌ها داده شده است نیز نباید از نظر دور داشت.‏ اغلب به نظرمان می‌رسد که برنامه‌ها هر سال بهتر از سال قبل است!‏ قطعاً دوره‌های آموزشی بیشتری که ترتیب داده شده است نیز مایهٔ خوشحالی ماست.‏ در تمامی این  تغییرات،‏ دست یَهُوَه به‌روشنی دیده می‌شود.‏ او همچنان بر زیبایی سازمانش و بهشت روحانی‌ای که حتی اکنون از آن برخورداریم،‏ می‌افزاید.‏

سهم شما در بهشت روحانی

۱۸،‏ ۱۹.‏ چگونه می‌توانیم در زیباسازی بهشت روحانی سهیم باشیم؟‏

۱۸ این که یَهُوَه به ما اجازه داده است که در زیبا ساختن بهشت روحانی‌مان سهیم شویم،‏ افتخار است.‏ در واقع،‏ ما در این فعالیت پرافتخار سهیم می‌شویم اگر با شور و شوق در موعظهٔ خبر خوش پادشاهی خدا و شاگردسازی شرکت کنیم.‏ هر بار که به شخصی کمک می‌کنیم تا خادم یَهُوَه شود،‏ مرزهای بهشت روحانی‌مان را وسعت بخشیده‌ایم.‏—‏اشع ۲۶:‏۱۵؛‏ ۵۴:‏۲‏.‏

۱۹ همچنین اگر به صورت مداوم روی شخصیت مسیحی‌مان کار کنیم،‏ بر زیبایی این بهشت روحانی می‌افزاییم.‏ از این طریق،‏ این بهشت را برای دیگران گیراتر می‌کنیم.‏ فقط معلومات ما در مورد کتاب مقدّس نیست که مردم را به سازمان یَهُوَه و در پی آن به خدا و مسیح نزدیک می‌کند،‏ بلکه اغلب صلحِ میان ما و پاکی‌مان است که آنان را جذب می‌کند.‏

شما می‌توانید در گسترش بهشت روحانی سهیم باشید (‏بندهای ۱۸،‏ ۱۹ ملاحظه شود)‏

۲۰.‏ با در نظر داشتن امثال ۱۴:‏۳۵‏،‏ چه خواستی باید داشته باشیم؟‏

۲۰ بی‌گمان یَهُوَه و عیسی از دیدن زیبایی این بهشت روحانی بسیار شاد می‌شوند.‏ شادی‌ای که ما اکنون در افزایش زیبایی این بهشت داریم،‏ تنها نمونه‌ای کوچک از شادی‌ای است که در آینده در فعالیت تبدیل زمین به بهشت خواهیم داشت.‏ بیایید امثال ۱۴:‏۳۵ را مد نظر داشته باشیم که می‌گوید:‏ «خشنودیِ پادشاه نصیب خادم عاقل است.‏» باشد در کنار فعالیت و تلاشمان در زیباسازی بهشت روحانی،‏ همواره عاقلانه و با بصیرت عمل کنیم.‏