برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئیه ۲۰۱۵

این شماره شامل مقالات مطالعه‌ای برای هفته‌های ۳۱ اوت تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏روسیه

در مورد افراد مجرّد و متأهلی بخوانید که برای خدمت در مناطقی که نیاز مبرم به مبشّر است،‏ به روسیه نقل مکان کردند.‏ آنان آموختند که بیش از پیش به یَهُوَه توکل کنند.‏

گسترش بهشت روحانی

آیا بهشت روحانی و معبد روحانی یکی است؟‏ پولُس چه بهشتی را در «آسمان سوم» دید؟‏

خدمت به یَهُوَه در روزهای سخت سالخوردگی

چگونه می‌توانید ایمانتان را استوار نگاه دارید و در خدمت به یَهُوَه فعال بمانید؟‏ در کتاب مقدّس به خادمان سالخوردهٔ یَهُوَه اشاره شده است که با شادی او را خدمت می‌کردند.‏

‏«نجات شما نزدیک است»‏

پس از آغاز مصیبت عظیم چه پیامی اعلام خواهد شد؟‏ در آن زمان برای مسح‌شدگان چه روی خواهد داد؟‏

توجه چه کسی برایتان اهمیت دارد؟‏

نمونهٔ بِصَلئیل و اُهولیاب به ما این حقیقت مهم را نشان می‌دهد:‏ حتی اگر هیچ کس به کار ما توجهی نکند یَهُوَه به آن توجه دارد.‏

به پادشاهی خدا وفادار مانید

چگونه مسیحیان می‌توانند خود را آماده کنند که به یَهُوَه خدا و پادشاهی او وفادار بمانند؟‏

این محل پرستش ماست

چگونه می‌توانیم حرمت محل پرستش یَهُوَه را حفظ کنیم؟‏ هزینهٔ ساخت و نگهداری سالن‌های جماعت چگونه تأمین می‌شود؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

در کتاب مقدّس آمده است که برخی مناطق سرزمین موعود جنگلی بوده است.‏ آیا با توجه به وضعیت امروزهٔ آن منطقه که مناطق جنگلی ندارد،‏ چنین چیزی ممکن است؟‏