مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

گام برداشتن در راهی که نور در آن افزایش می‌یابد

گام برداشتن در راهی که نور در آن افزایش می‌یابد

 گام برداشتن در راهی که نور در آن افزایش می‌یابد

‏«راه درستکاران مانند سپیدهٔ صبح است که رفته‌رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد.‏» —‏ امثال ۴:‏۱۸‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

۱،‏ ۲.‏ قوم خدا با افزایش نور روحانی چه نتایجی را به دست آورده است؟‏

چه کسی بهتر از یَهُوَه خدا،‏ منشأ نور،‏ می‌تواند تأثیر طلوع خورشید را برایمان توصیف کند؟‏ (‏ مزمور ۳۶:‏۹‏)‏ در کلام خدا آمده است که وقتی سپیدهٔ صبح تا کران‌های زمین طلوع می‌کند،‏ زمین به «گِل زیر خاتم مبدّل می‌گردد و همه چیز مثل لباس صورت می‌پذیرد.‏» (‏ ایّوب ۳۸:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ با بالا آمدن خورشید پستی و بلندی‌های زمین ظاهر می‌شود درست به مانند گِلی که زیر خاتم یا مهر نقش می‌گیرد.‏

۲ یَهُوَه خدا همچنین منشأ نور روحانی است.‏ (‏ مزمور ۴۳:‏۳‏)‏ در حالی که دنیا در تاریکی غلیظی به سر می‌برد خدای حقیقی پیوسته بر قوم خود نور می‌تاباند.‏ نتیجهٔ آن چه بوده است؟‏ کتاب مقدّس چنین جواب می‌دهد:‏ «راه درستکاران مانند سپیدهٔ صبح است که رفته‌رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد.‏» (‏ امثال ۴:‏۱۸‏،‏ تفس.‏‏)‏ قوم یَهُوَه با افزایش نور خدا راهش رفته‌رفته روشن‌تر شده است.‏ این نور باعث اصلاحاتی در سازماندهی،‏ عقاید و امور اخلاقی گشته است.‏

اصلاحاتی در سازماندهی به دلیل افزایش نور روحانی

۳.‏ در اِشَعْیا ۶۰:‏۱۷ چه وعده‌ای داده شده است؟‏

۳ یَهُوَه از طریق اِشَعْیای نبی گفت:‏ «به جای برنج،‏ طلا خواهم آورد و به جای آهن،‏ نقره و به جای چوب،‏ برنج و به جای سنگ،‏ آهن خواهم آورد.‏» (‏ اِشَعْیا ۶۰:‏۱۷‏)‏ جایگزین شدن ماده‌ای کم‌ارزش با ماده‌ای پرارزش به مفهوم اصلاحات است.‏ شاهدان یَهُوَه نیز طی «انقضای عالَم» یا «ایّام آخر» شاهد اصلاحاتی در امور سازمانی بوده‌اند.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۳؛‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏.‏

۴.‏ چه ترتیباتی در سال ۱۹۱۹ داده شد و نتیجهٔ آن چه بود؟‏

۴ جماعت شاگردان کتاب مقدّس که امروزه به شاهدان یَهُوَه معروفند در اوایل ایّام آخر پیران و شمّاسان را با رأی اعضای جماعت انتخاب می‌کردند.‏ اما،‏ برخی از  پیران به هیچ وجه روحیهٔ بشارت نداشتند.‏ بعضی از آن‌ها نه تنها میلی به موعظه نداشتند بلکه دیگران را نیز از بشارت دادن دلسرد می‌کردند.‏ پس در سال ۱۹۱۹ ترتیباتی برای انتصاب اشخاصی به عنوان مدیر خدمت داده شد.‏ مدیر خدمت با رأی جماعت انتخاب نمی‌شد بلکه به طور تئوکراتیک از طرف شعبه سازمان خدا منصوب می‌گشت.‏ مسئولیت مدیر خدمت شامل سازماندهی فعالیت موعظه،‏ محوّل کردن محدوده‌ها و تشویق دیگران به موعظه بود.‏ در عرض چند سال موعظهٔ ملکوت قوّت خاصّی به خود گرفت.‏

۵.‏ چه اصلاحاتی در دههٔ ۱۹۲۰ صورت گرفت؟‏

۵ در سال ۱۹۲۲،‏ در کنگرهٔ شاگردان کتاب مقدّس در شهر سِدار پُوینت اوهایو واقع در ایالات متحده همهٔ جماعات نیروی تازه‌ای گرفتند و با شنیدن «پادشاه و ملکوتش را اعلام کنید،‏ اعلام کنید،‏ اعلام کنید» تشویق به موعظه شدند.‏ در سال ۱۹۲۷ ترتیباتی برای موعظهٔ خانه به خانه در روزهای یکشنبه داده شد چرا که مردم در آن روز کار نمی‌کردند و مناسب‌ترین وقت برای خدمت موعظه بود.‏ چنین روحیه‌ای را امروزه شاهدان یَهُوَه نیز از خود نشان می‌دهند و سعی می‌کنند زمانی به سراغ مردم بروند که در خانه باشند،‏ برای مثال عصرها یا آخر هفته‌ها.‏

۶.‏ در سال ۱۹۳۱ چه قطعنامه‌ای پذیرفته شد و چه تأثیری در فعالیت موعظه ملکوت داشت؟‏

۶ در روز یکشنبهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۱۹۳۱،‏ با خوانده شدن قطعنامه‌ای در کنگرهٔ شهر کلمبوس،‏ در ایالت اوهایوی آمریکا،‏ تحرّکی دیگر در فعالیت موعظه ملکوت،‏ اوّل در آنجا و سپس در سایر نقاط جهان صورت گرفت.‏ مضمون قسمتی از این قطعنامه چنین است:‏ «ما خادمان یَهُوَه خدا مأمور می‌باشیم فعالیتی را به نام او به انجام رسانیم،‏ و با اطاعت از این فرمان موظفیم به عیسی مسیح شهادت دهیم و یَهُوَه خدای حقیقی و متعال را به مردم بشناسانیم؛‏ از این رو،‏ با شادی تمام نامی را که خداوند به زبان خود بیان کرده است می‌پذیریم،‏ و مایلیم به این نام یعنی شاهدان یَهُوَه خوانده شویم.‏» (‏ اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰‏)‏ این نام جدید بخوبی فعالیت اصلی خادمان خدا را مشخص می‌سازد!‏ بلی،‏ یَهُوَه به همهٔ خادمانش کاری را محوّل کرده است که در آن سهیم شوند.‏ واکنش حضار در مجموع توأم با شور و شوق بود!‏

۷.‏ در سال ۱۹۳۲ چه تغییراتی داده شد و چرا؟‏

 ۷ بسیاری از پیران فروتن به فعالیت موعظه تن دادند.‏ با این حال در برخی نقاط پیرانی که با رأی‌گیری انتخاب شده بودند با این موضوع که هر عضو جماعت می‌باید در خدمت موعظه سهیم شود مخالفت می‌کردند.‏ اما،‏ اصلاحاتی دیگر در پیش بود.‏ در سال ۱۹۳۲ جماعات از طریق مجلّهٔ برج دیده‌بانی تعلیماتی را دریافت کردند که رأی‌گیری برای انتخاب پیران و شمّاسان را متوقف ساخت.‏ به جای آن کمیتهٔ خدمت از مردان روحانی که در خدمت موعظه شرکت می‌کردند تشکیل یافت.‏ بدین ترتیب سرپرستی و نظارت به کسانی واگذار شد که در خدمت مسیحی فعال بودند و در نتیجه موعظه پیشرفت کرد.‏

افزایش نور و اصلاحات بیشتر

۸.‏ در سال ۱۹۳۸ چه اصلاحی صورت گرفت؟‏

۸ نور «رفته‌رفته روشن‌تر» شد.‏ در سال ۱۹۳۸ رأی‌گیری برای انتخاب پیران کاملاً منحل شد.‏ تمام خادمان در جماعت می‌بایست تحت نظارت «غلام امین و دانا» به طور تئوکراتیک انتخاب می‌شدند.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ این تغییر تقریباً مورد تأیید همهٔ جماعات شاهدان یَهُوَه قرار گرفت و فعالیت موعظه همواره ثمربخش بود.‏

۹.‏ چه تغییری در سال ۱۹۷۲ داده شود و چرا این کار باعث پیشرفت شد؟‏

۹ در ۱ اکتبر ۱۹۷۲ اصلاح دیگری در سرپرستی جماعت صورت پذیرفت.‏ در تمام جهان برای نظارت بر جماعت شاهدان یَهُوَه به جای یک پیر یا خادم،‏ هیئتی از پیران قرار داده شد.‏ به دلیل چنین ترتیباتی بود که مردان باتجربه ترغیب شدند شرایط لازم برای هدایت جماعت را به دست آورند.‏ (‏ ۱تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۷‏)‏ در نتیجه گروه بزرگی از برادران در انجام مسئولیت‌های جماعت تجربه کسب کردند.‏ این برادران نشان دادند در شبانی جدیدانی که حقیقت کتاب مقدّس را آموخته بودند بسیار مفیدند!‏

۱۰.‏ چه ترتیباتی در سال ۱۹۷۶ صورت پذیرفت؟‏

۱۰ در ۱ ژانویهٔ ۱۹۷۶ هیئت اداره‌کننده به شش کمیته تبدیل شد و تمام فعالیت‌های سازمانی و جماعتی جهان تحت نظارت این کمیته‌ها درآمد.‏ حقیقتاً ثابت شد که «کثرت مشورت‌دهندگان» باعث برکت در فعالیت خدمت موعظه است!‏ —‏ امثال ۱۵:‏۲۲؛‏ ۲۴:‏۶‏.‏

۱۱.‏ در سال ۱۹۹۲ چه تغییری داده شد و چرا؟‏

۱۱ در سال ۱۹۹۲ تغییری دیگر داده شد که با آنچه برای اسرائیلیان بعد از برگشت از بابل رخ داد مطابقت دارد.‏ در آن زمان تعداد لاویان برای خدمت در معبد محدود بود.‏ پس،‏ از نَتینیم‌های غیراسرائیلی برای کمک به لاویان استفاده شد.‏ مطابق با آن،‏ در سال ۱۹۹۲ برای یاری طبقهٔ غلام امین و دانا در رابطه با فعالیت موعظه در سراسر زمین برخی از «گوسفندان دیگر» نیز عهده‌دار مسئولیت‌های بیشتری شدند.‏ آن‌ها به عنوان کمک‌کنندگان هیئت اداره‌کننده منصوب شدند.‏ —‏ یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏.‏

۱۲.‏ یَهُوَه چگونه صلح را ناظران ما کرده است؟‏

۱۲ نتیجهٔ تمام این اصلاحات چه بوده است؟‏ یَهُوَه می‌گوید:‏ «سلامتی [صلح] را ناظران تو و عدالت را حاکمان تو خواهم گردانید.‏» (‏ اِشَعْیا ۶۰:‏۱۷‏)‏ امروزه ‹صلح› در میان شاهدان یَهُوَه برقرار و عشق به «عدالت» بر آن‌ها ‹حاکم› است،‏ یعنی نیرویی که ایشان را به سوی خدمت به خدا سوق می‌دهد.‏ شاهدان یَهُوَه به خوبی سازماندهی شده‌اند تا فعالیت موعظه و شاگردسازی را به اتمام برسانند.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

نور بیشتر بر عقاید

۱۳.‏ یَهُوَه چگونه در دههٔ ۱۹۲۰ نور بیشتری بر عقاید قومش تاباند؟‏

۱۳ یَهُوَه همچنین رفته‌رفته نور بیشتری بر عقاید قومش تابانده است.‏ نمونه‌ای از آن را در مکاشفه ۱۲:‏۱-‏۹ می‌خوانیم.‏ در این گزارش به سه شخصیت سمبلی اشاره شده است یعنی «زنی» آبستن،‏ ‹اژدها› و ‹پسری نرینه.‏› آیا می‌دانید که هر یک از این شخصیت‌ها نشانگر چه می‌باشند؟‏ در مقاله‌ای از برج دیده‌بانی ۱ مارس ۱۹۲۵ (‏انگل‍.‏)‏،‏ با عنوان «تولّد قومی،‏» هویت آن‌ها مشخص شد.‏  آن مقاله به قوم خدا کمک کرد تا درک بهتری از نبوّت تولّد ملکوت داشته باشند و تشخیص دهند کلاً دو سازمان در مقابل هم وجود دارند،‏ یکی سازمان یَهُوَه و دیگری سازمان شیطان.‏ سپس در سال‌های ۱۹۲۸/‏۱۹۲۷،‏ قوم خدا متوجه شدند که جشن‌های کریسمس و تولّد برخلاف کلام خداست و از گرفتن چنین جشن‌هایی اجتناب کردند.‏

۱۴.‏ در دههٔ ۱۹۳۰ چه حقایقی روشن شد؟‏

۱۴ در دههٔ ۱۹۳۰ نوری بیشتر بر سه عقیدهٔ دیگر تابانده شد.‏ شاگردان کتاب مقدّس مدت‌ها بود تشخیص داده بودند که «جمعیت کثیر» (‏ ترجمهٔ کینگ جِیمز)‏ یا «گروهی عظیم» که در مکاشفه ۷:‏۹-‏۱۷ آمده است با ۱۴۴٬۰۰۰ نفری که همچون پادشاهان و کاهنان با عیسی حکومت خواهند کرد فرق دارند.‏ (‏ مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۴:‏۱-‏۵‏)‏ با این حال،‏ نمی‌دانستند جمعیت کثیر چه کسانی هستند.‏ در سال ۱۹۳۵ هویت جمعیت کثیر نیز مانند نوری که در سپیدهٔ صبح رفته‌رفته روشن‌تر می‌شود و ظاهر و رنگ شیءای مبهم را در تاریکی نمایان می‌سازد،‏ مشخص شد.‏ ایشان دریافتند کسانی می‌باشند که امید زندگی ابدی بر روی زمین دارند و از «عذاب سخت» نجات خواهند یافت.‏ کمی بعد در همان سال موضوعی دیگر روشن شد که در بسیاری از کشورها بر فرزندانی از شاهدان یَهُوَه که به مدرسه می‌رفتند تأثیر می‌گذاشت.‏ در حالی که آتش میهن‌پرستی در همه جا شعله‌ور شده بود شاهدان تشخیص دادند که سلام دادن به پرچم فقط به مفهوم ادای احترام نیست.‏ یک سال بعد نیز توضیح داده شد که عیسی بر صلیب میخکوب نشد بلکه بر تیری چوبی.‏ —‏ اَعمال ۱۰:‏۳۹‏.‏

۱۵.‏ چه سالی بر تقدّس خون تأکید شد و چگونه؟‏

۱۵ طی جنگ جهانی دوّم،‏ هنگامی که در همه جا تزریق خون به سربازان مجروح پذیرفته شده بود،‏ نوری بیشتر بر تقدّس خون تابانده شد.‏ در برج دیده‌بانی شمارهٔ ۱ ژوئیهٔ ۱۹۴۵ (‏انگل‍.‏)‏ آمده است که «همهٔ پرستندگان یَهُوَه که خواهان زندگی ابدی در دنیای جدید و عادل او هستند باید به تقدّس خون احترام بگذارند و قانون خدا را در این امر حیاتی بپذیرند.‏»‏

۱۶.‏ «ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس» چه زمان منتشر شد و دو ویژگی آن چیست؟‏

۱۶ در سال ۱۹۴۶،‏ لزوم ترجمهٔ کتاب مقدّسی دیده شد که بر اساس جدیدترین اطلاعات و تحقیقات فراهم شده باشد نه بر اساس عقاید فاسد و رسوم جهان مسیحیت.‏ این کار در سال ۱۹۴۷ آغاز شد و در سال ۱۹۵۰ «ترجمهٔ دنیای جدید از نوشته‌های مقدّس یونانی مسیحی» به زبان انگلیسی منتشر شد.‏ متون عبرانی کتاب مقدّس در پنج جلد به تدریج از سال ۱۹۵۳ به بعد منتشر شد.‏ در سال ۱۹۶۰،‏ ۱۲ سال بعد از شروع این ترجمه آخرین جلد آن انتشار یافت.‏ و در سال ۱۹۶۱ کل «ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس» در یک جلد منتشر شد.‏ این کتاب مقدّس که دارای ویژگی‌های بخصوصی است هم‌اکنون به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.‏ برای مثال،‏ نام الٰهی به کتاب مقدّس بازگردانده شد.‏ به علاوه،‏ ترجمهٔ تحت‌اللفظی آن از روی زبان اصلی اساسی برای پیشرفت در درک کلام خدا بوده است.‏

۱۷.‏ چه نور بیشتری در سال ۱۹۶۲ تابیده شد؟‏

۱۷ در سال ۱۹۶۲،‏ در مورد مفهوم عبارت «قدرت‌های برتر» رومیان ۱۳:‏۱ و وسعت اطاعت از آن توضیح داده شد.‏ مطالعه‌ای عمیق بر روی باب ۱۳ کتاب رومیان و  آیاتی همچون تیطُس ۳:‏۱،‏ ۲ و اوّل پِطْرُس ۲:‏۱۳،‏ ۱۷ نشان داد که عبارت «قدرت‌های برتر» بر یَهُوَه و عیسی دلالت ندارد بلکه بر حکومت‌های بشری دلالت دارد.‏

۱۸.‏ طی دههٔ ۱۹۸۰ چه حقایقی روشن شد؟‏

۱۸ در سال‌های بعد همواره نور بیشتری بر راه درستکاران تابیده شد.‏ در سال ۱۹۸۵ مفهوم عادل شمرده شدن ‹برای حیات› و عادل شمرده شدن به عنوان دوست خدا روشن گشت.‏ (‏ رومیان ۵:‏۱۸؛‏ یعقوب ۲:‏۲۳‏)‏ در سال ۱۹۸۷ مفهوم یوبیل مسیحی مشخص شد.‏

۱۹.‏ یَهُوَه چگونه در سال‌های اخیر نور بیشتری برای قومش مهیا دیده است؟‏

۱۹ در سال ۱۹۹۵ به درک بهتری در مورد جداسازی «میش‌ها» از «بزها» نایل آمدیم.‏ در سال ۱۹۹۸ جزئیات رؤیای معبد حِزْقِیال که هم‌اکنون در حال تحقق است توضیح داده شد.‏ در سال ۱۹۹۹ شرح روشنی در بارهٔ ‹مکروهِ ویرانی که در مقام مقدّس برپا شده› داده شد.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۵،‏ ۱۶؛‏ ۲۵:‏۳۲‏)‏ و در سال ۲۰۰۲ بینش بیشتری از پرستش خدا «به روح و راستی» به دست آوردیم.‏ —‏ یوحنّا ۴:‏۲۴‏.‏

۲۰.‏ قوم خدا در چه زمینه‌هایی شاهد اصلاحات بوده است؟‏

۲۰ به غیر از اصلاحات امور سازمانی و اعتقادی،‏ اصلاحاتی نیز در رابطه با رفتار مسیحی داده شد.‏ برای مثال،‏ در سال ۱۹۷۳ استفاده از تنباکو به مفهوم «نجاست جسم» شناخته شد و خطایی جدّی محسوب گشت.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۷:‏۱‏)‏ یک دهه بعد،‏ برج دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۳ موضع ما را در رابطه با استفاده از سلاح گرم مشخص ساخت.‏ این دو موضوع نمونه‌هایی از افزایش نور بر راه درستکاران هستند.‏

بیاییم در راهی که نور افزایش می‌یابد گام برداریم

۲۱.‏ چه طرز فکری به ما کمک می‌کند تا در راهی گام برداریم که نور رفته‌رفته افزایش می‌یابد؟‏

۲۱ پیر جماعتی چنین اعتراف کرد:‏ «موقعی که تغییری داده می‌شود پذیرفتن آن و وفق دادن خود به آن امری است بس دشوار.‏» چه عاملی به او کمک کرد اصلاحاتی را بپذیرد که ۴۸ سال به عنوان مبشّر ملکوت به آن‌ها شهادت داده بود؟‏ او جواب می‌دهد:‏ «داشتن طرز فکری صحیح کلید موفقیت است.‏ رد اصلاحات یعنی عقب ماندن از سازمانی که به پیش می‌رود.‏ هر وقت خودم را در چنین وضعیتی می‌بینم به آنچه پِطْرُس به عیسی گفت می‌اندیشم:‏ ‹ای سَروَر،‏ نزد که برویم؟‏ کلمات حیات جاودانی نزد تو است.‏› سپس از خود سؤال می‌کنم:‏ ‹کجا بروم،‏ آیا به تاریکی دنیا برگردم؟‏› این امر به من کمک کرده است تا در سازمان خدا استوار باشم.‏» —‏ یوحنّا ۶:‏۶۸‏.‏

۲۲.‏ از گام برداشتن در نور چه فوایدی نصیب ما می‌شود؟‏

۲۲ دنیای اطرافمان حقیقتاً در ظلمت غلیظ می‌باشد.‏ همچنان که یَهُوَه نور خود را همواره بر قوم خود می‌تاباند فاصله بین قوم خدا و مردم دنیا بزرگ‌تر می‌شود.‏ این نور چه کاری را برای ما انجام می‌دهد؟‏ درست همان گونه که در راهی تاریک روشنایی نورافکنی بر یک چاله،‏ آن را از سر راه برنمی‌دارد نور کلام خدا نیز دام‌ها را از جلوی راه ما برنمی‌دارد.‏ با این حال،‏ به ما کمک می‌کند تا از آن‌ها برحذر باشیم و همواره در راهی که نور افزایش می‌یابد گام برداریم.‏ پس بیاییم پیوسته «مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک» به کلام نبوی یَهُوَه توجه کنیم.‏ —‏ ۲پِطْرُس ۱:‏۱۹‏.‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

‏• یَهُوَه باعث چه اصلاحات سازمانی در قومش شد؟‏

‏• افزایش نور باعث چه اصلاحاتی در عقاید قوم یَهُوَه شد؟‏

‏• چه تغییراتی را شخصاً شاهد آن بودید و چه عاملی در پذیرفتن آن به شما کمک کرد؟‏

‏• چرا می‌خواهید در راهی که نور بر آن می‌تابد گام بردارید؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۹]‏

کنگرهٔ سِدار پُوینت در سال ۱۹۲۲ شاگردان کتاب مقدّس را ترغیب به انجام ارادهٔ خدا کرد

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۱]‏

برادر ناتان نُر انتشار «ترجمهٔ دنیای جدید از نوشته‌های مقدّس یونانی مسیحی» را در سال ۱۹۵۰ اعلام کرد

‏[صاحب امتیاز تصویر در صفحهٔ ۱۸]‏

© 2003 BiblePlaces.com