مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

 سؤالات خوانندگان

آیا تابوت یا صندوق عهد علاوه بر دو لوح سنگی حاوی وسایل دیگری نیز بود؟‏

در هنگام اهدای معبد سلیمان در سال ۱۰۲۶ ق.‏د.‏م.‏ «در تابوت چیزی نبود سوای آن دو لوح که موسی در حوریب در آن گذاشت وقتی که خداوند با بنی‌اسرائیل در حین بیرون آمدن ایشان از مصر عهد بست.‏» (‏ ۲تواریخ ۵:‏۱۰‏)‏ اما همیشه بدین گونه نبود.‏

‏«در ماه سوّم از بیرون آمدن بنی‌اسرائیل از زمین مصر،‏» آن‌ها وارد صحرای سینا شدند.‏ (‏ خروج ۱۹:‏۱،‏ ۲‏)‏ سپس موسی به بالای کوه سینا رفت تا دو لوح سنگی را که ده فرمان بر آن حک شده بود دریافت کند.‏ موسی می‌گوید:‏ «پس برگشته،‏ از کوه فرود آمدم،‏ و لوحه‌ها را در تابوتی که ساخته بودم گذاشتم،‏ و در آنجا هست،‏ چنانکه خداوند مرا امر فرموده بود.‏» (‏ تثنیه ۱۰:‏۵‏)‏ موسی به فرمان یَهُوَه صندوق یا جعبه‌ای را موقتاً ساخته بود تا دو لوح سنگی در آن حمل گردد.‏ (‏ تثنیه ۱۰:‏۱‏)‏ اما صندوق عهد اصلی اواخر سال ۱۵۱۳ ق.‏د.‏م.‏ ساخته شد.‏

اندکی پس از رهایی از مصر اسرائیلیان شروع به شکایت از غذا کردند.‏ لذا یَهُوَه برای آن‌ها مَنّ را تهیه کرد.‏ (‏ خروج ۱۲:‏۱۷،‏ ۱۸؛‏ ۱۶:‏۱-‏۵‏)‏ در آن وقت موسی به هارون گفت:‏ «ظرفی بگیر،‏ و عومری [واحد وزن] پر از مَنّ در آن بنه و آن را به حضور خداوند بگذار،‏ تا در نسل‌های شما نگاه داشته شود.‏ چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود،‏ همچنان هارون آن را پیش (‏ صندوق)‏ شهادت [جعبه‌ای برای نگهداری اسناد مهم] گذاشت تا نگاه داشته شود.‏» (‏ خروج ۱۶:‏۳۳،‏ ۳۴‏)‏ بدون شک هارون در ظرف یا خمره‌ای مَنّ را جمع‌آوری کرده بود ولی برای آنکه آن را روبروی صندوق عهد یا شهادت قرار دهد می‌بایست صبر کند تا موسی آن را ساخته و دو لوح سنگی را در آن جای دهد.‏

همان گونه که قبلاً گفته شد،‏ صندوق عهد در اواخر سال ۱۵۱۳ ق.‏د.‏م.‏ ساخته شد.‏ سال‌ها بعد یعنی پس از تمرّد قُورَح و اسرائیلیان عصای هارون در آن گذاشته شد.‏ پولُس رسول در نامهٔ خود به عبرانیان اشاره کرد که صندوق عهد حاوی «حقّهٔ طلا که پر از مَنّ بود و عصای هارون که شکوفه آورده بود و دو لوح عهد» بود.‏ —‏ عبرانیان ۹:‏۴‏.‏

یَهُوَه برای اقامت اسرائیلیان در صحرا به مدت چهل سال تدارکاتی فراهم کرده بود.‏ یکی از آن‌ها تهیهٔ مَنّ بود.‏ اما پس از آنکه در سرزمین موعود از «حاصل زمین» خوردند دیگر نیازی به مَنّ نداشتند و بدین دلیل یَهُوَه نیز از فراهم کردن آن باز ایستاد.‏ (‏ یوشَع ۵:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ قرار دادن عصای هارون در صندوق عهد دارای مقصودی بود.‏ به این منظور که به عنوان شهادت یا علامتی علیه نسل یاغی‌گر مورد استفاده قرار گیرد.‏ بدین گونه عصا حداقل تا انتهای مدت اقامت اسرائیلیان در صحرا در صندوق شهادت ماند.‏ پس منطقی است این گونه نتیجه‌گیری کنیم که مدتی بعد از ورود اسرائیلیان به سرزمین موعود عصای هارون و خمره‌ای پر از مَنّ در صندوق عهد جای داده شد و قبل از اهدای معبد سلیمان از درون آن برداشته شد.‏