مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد!‏

با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد!‏

 با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد!‏

‏«خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.‏» —‏ یعقوب ۴:‏۷‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ کدام خصلت ابلیس در سخنان اِشَعْیا باب ۱۴ برجسته شده است؟‏ ب)‏ جواب چه سؤالاتی را در این مقاله بررسی خواهیم کرد؟‏

ابلیس مظهر خودخواهی و تکبّر محض است.‏ توصیفی که اِشَعْیای نبی از غرور وی به تحریر درآورد بسیار درخور ابلیس است.‏ بیش از صد سال قبل از اینکه بابل به یک اَبَرقدرت جهانی تبدیل شود یَهُوَه غرور و خودبینی آن را محکوم کرد.‏ اما بابل را طوری سرزنش کرد که گویی قومش اسرائیل آن سخنان را علیه «پادشاه بابل» به زبان می‌راند.‏ به بابل گفته شد:‏ «تو در دل خود می‌گفتی:‏ ‹به آسمان صعود نموده،‏ کرسی خود را بالای ستارگان خدا [یعنی دودمان سلطنتی داود] خواهم افراشت.‏ .‏ .‏ .‏ مثل حضرت اعلیٰ خواهم شد.‏› » (‏ اِشَعْیا ۱۴:‏۳،‏ ۴،‏ ۱۲-‏۱۵؛‏ اعداد ۲۴:‏۱۷‏)‏ غرور «پادشاه بابل» شباهت عجیبی به تکبّر شیطان «خدای این جهان» داشت.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۴‏)‏ پس شیطان نیز بزودی به عاقبتی مانند عاقبت ننگین سلسله پادشاهان بابل دچار خواهد شد.‏

۲ تا زمانی که شیطان زنده است همیشه با سؤالاتی از این قبیل روبرو خواهیم بود:‏ آیا لازم است از شیطان بترسیم؟‏ چرا شیطان مردم را به آزار مسیحیان تحریک می‌کند؟‏ چه باید کنیم تا شیطان بر ما چیره نشود؟‏

آیا لازم است از شیطان بترسیم؟‏

۳،‏ ۴.‏ چرا مسیحیان مسح‌شده و یاران مسیحی دیگرشان از ابلیس نمی‌ترسند؟‏

۳ عیسی مسیح با سخنان خود مسیحیان مسح‌شده را بسیار دلگرمی داده،‏ می‌گوید:‏ «از آن زحماتی که خواهی کشید مترس!‏ اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت ده روز زحمت خواهید کشید.‏ لٰکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم.‏» (‏ مکاشفه ۲:‏۱۰‏)‏ بدین دلیل،‏ مسیحیان مسح‌شده و مسیحیانی که بر زمین زندگی جاودان خواهند داشت از ابلیس ترسی به خود راه نمی‌دهند.‏ البته شجاعت آن‌ها را نباید حمل بر تهوّر ارثی و خصلت باطنی آن‌ها دانست.‏ برعکس،‏ شجاعت این مسیحیان از خداترسی ایشان سرچشمه می‌گیرد زیرا ‹زیر سایهٔ بال‌های او پناه می‌برند.‏› —‏ مزمور ۳۴:‏۹؛‏ ۳۶:‏۷‏.‏

۴ پیروان عیسی مسیح در قرن اوّل با وجود تمام رنج‌هایی که به خاطر ایمانشان متحمّل شدند توانستند وفاداری خود را حتی تا پای مرگ ثابت کنند.‏ آن‌ها نگذاشتند ترس و وحشت از قدرت شیطان بر آن‌ها چیره شود و آن‌ها را به زانو درآورد.‏ چرا که آن مسیحیان اعتماد داشتند که یَهُوَه هرگز آنانی را که وفاداری خود را به او ثابت کرده‌اند ترک نخواهد کرد.‏ امروزه نیز مسیحیان مسح‌شده و یاران مسیحی  دیگرشان مصممند در مقابل حملات و آزارها وفاداری خود را حفظ کنند.‏ وجود این،‏ پولُس رسول خاطرنشان کرد که شیطان ابلیس قادر است سبب مرگ انسان‌ها شود.‏ آیا این قدرت وی باید باعث ترس و واهمهٔ ما شود؟‏

۵.‏ از محتوای عبرانیان ۲:‏۱۴،‏ ۱۵ چه می‌فهمیم؟‏

۵ پولُس رسول نوشت که عیسی در خون و جسم شریک شد یا به عبارت دیگر با بدنی جسمانی آمد «تا به وساطت موت،‏ صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد،‏ و آنانی را که از ترس موت،‏ تمام عمر خود گرفتار بندگی می‌بودند،‏ آزاد گرداند.‏» (‏ عبرانیان ۲:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ شیطان ابلیس که همان «صاحب قدرت موت» است بر یهودای اسخریوطی چیره شد و سپس به وسیلهٔ روحانیون یهود و رومیان عیسی را اعدام کرد.‏ (‏ لوقا ۲۲:‏۳؛‏ یوحنّا ۱۳:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ اما چون عیسی مرگی قربانی‌گونه داشت می‌تواند انسان‌های گناهکار را از چنگال شیطان برهاند و راه زندگی جاودانی را برایشان هموار سازد.‏ —‏ یوحنّا ۳:‏۱۶‏.‏

۶،‏ ۷.‏ شیطان تا چه اندازه قدرت دارد سبب مرگ شود؟‏

۶ شیطان تا چه اندازه قدرت دارد سبب مرگ شود؟‏ یکی اینکه شیطان از همان اوان هستی بشر با شرارت تمام به آن‌ها دروغ گفت و با گمراه کردنشان اسباب مرگ آن‌ها را فراهم کرد.‏ امروزه زندگی همهٔ انسان‌ها دیر یا زود به مرگ می‌انجامد.‏ دلیل آن نیز گناه آدم است که به همهٔ انسان‌ها سرایت کرده است.‏ از این رو،‏ خانوادهٔ بشری چیزی جز مرگ را از او به ارث نبرده است.‏ (‏ رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ دیگر اینکه عاملان شیطان با آزارهای خود به عابدان یَهُوَه اذیت فراوانی رسانده‌اند و همان طور که از نمونهٔ عیسی مسیح می‌بینیم،‏ گاهی نیز موفق شده‌اند چندی از آن‌ها را به قتل برسانند.‏

۷ با وجود تمام این‌ها اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که شیطان قادر است هر که را بخواهد به قتل برساند.‏ خدا آنانی را که به او تعلّق دارند می‌شناسد و از آن‌ها محافظت می‌کند و هرگز اجازه نخواهد داد شیطان همهٔ عابدان او را از پهنهٔ زمین محو سازد.‏ (‏ رومیان ۱۴:‏۸‏)‏ البته می‌دانیم که یَهُوَه اجازه می‌دهد قومش تا حدّی آزار و اذیت ببینند و احتمالاً بعضی از ما نیز به علّت این گونه آزارها با مرگ مواجه می‌شوند.‏ اما در مقابل،‏ کلام خدا وعدهٔ اطمینان‌بخش رستاخیز کسانی را می‌دهد که در «کتاب یادگاری» خدا نامشان مرقوم است.‏ و شیطان نیز که کاملاً به این حقیقت واقف است به هیچ صورت نمی‌تواند از بازگرداندن حیات به کسی جلوگیری کند!‏ —‏ مَلاکی ۳:‏۱۶؛‏ یوحنّا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ اَعمال ۲۴:‏۱۵‏.‏

چرا شیطان به ما آزار و اذیت می‌رساند؟‏

۸.‏ چرا شیطان به خادمان خدا آزار می‌رساند؟‏

۸ اگر یکی از خادمان وفادار خدایید پس بدانید که همین دلیل برای شیطان کافی است تا شما را هدف حملات خود قرار دهد.‏ منظور او از این حملات این است که شما ایمان خود را زیر پا بگذارید.‏ نباید فراموش کنیم که ما رابطه‌ای بسیار گرانقدر و پرمنزلت با پدر آسمانی خود داریم که شیطان را به خشم می‌آورد.‏ حسادتش او را تحریک می‌کند در صدد خراب  کردن آن رابطه برآید.‏ این گونه عکس‌العمل برای ما تعجب‌آور نیست.‏ زیرا می‌دانیم که در باغ عدن یَهُوَه نبوّت کرد که بین «زن» مجازی او و «مار» و همچنین بین «ذریّت» آن‌ها،‏ یعنی وفاداران هر یک از آن دو،‏ دشمنی و خصومت خواهد بود.‏ (‏ پیدایش ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ کتاب مقدّس ابلیس را «آن مار قدیمی» می‌خواند و نشان می‌دهد که وقت کمی به نابودی او باقی مانده است و بدین جهت بسیار بسیار خشمگین است.‏ (‏ مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۲‏)‏ پس تا زمانی که دشمنی و عداوت بین آن دو «ذریّت» برقرار است،‏ عابدان وفادار یَهُوَه باید انتظار آزار و اذیت‌های شیطان را داشته باشند.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱۲‏)‏ آیا می‌دانید دلیل اصلی حملهٔ شیطان به ما چیست؟‏

۹،‏ ۱۰.‏ ابلیس چه مسائلی را مطرح ساخته است و این مسائل چگونه به رفتار انسان‌ها مربوط می‌شود؟‏

۹ ابلیس مسئلهٔ سلطنت بر عالَم را مطرح ساخته است که مستلزم جواب است.‏ وی چندی بعد مسئلهٔ دیگری مطرح کرد که به مسئلهٔ اوّل مربوط است و وفاداری انسان‌ها به خالقشان را زیر سؤال می‌برد.‏ از این رو بود که شیطان برآن شد ایّوب،‏ مردی راستکار را مورد حملات بی‌امان خود قرار دهد.‏ در این مورد شیطان چه هدفی را دنبال می‌کرد؟‏ او می‌خواست ایّوب را مجبور کند وفاداری خود را به خدا زیر پا بگذارد.‏ در آن مورد شیطان ابلیس از همسر ایّوب و سه نفر «تسلّی‌دهندگان مزاحم» برای خرد کردن ایّوب استفاده کرد.‏ کتاب ایّوب به وضوح نشان می‌دهد که ابلیس مقابل خدا قد علم کرده،‏ ادعا نمود که اگر خدا اجازه دهد او انسان‌ها را آزمایش کند هیچ کس به خدا وفادار نمی‌ماند.‏ اما برخلاف ادعای ابلیس ایّوب به خدا وفادار ماند و با این کار دروغگویی او را برملا ساخت.‏ (‏ ایّوب ۱:‏۸–‏۲:‏۹؛‏ ۱۶:‏۲؛‏ ۲۷:‏۵؛‏ ۳۱:‏۶‏)‏ ابلیس امروزه نیز همین کار را می‌کند یعنی سعی دارد با حمله به شاهدان یَهُوَه آن‌ها را مجبور به پیمان‌شکنی با یَهُوَه کند و بدین صورت می‌خواهد ادعای خود را ثابت کند.‏

۱۰ البته آگاهی از اینکه ابلیس با آزار دادن ما می‌خواهد وفاداری‌مان را به خدا از بین ببرد،‏ به ما کمک می‌کند شجاع و قوی بمانیم.‏ (‏ تثنیه ۳۱:‏۶‏)‏ خدای ما فرمانفرما و سلطان عالَم است و می‌تواند به ما در حفظ وفاداری کمک کند.‏ پس بیایید با وفاداری خود همیشه دل یَهُوَه را شاد کنیم و به او فرصتی دهیم تا به شیطان ابلیس جوابی دندان‌شکن دهد.‏ —‏ امثال ۲۷:‏۱۱‏.‏

‏«از شریر ما را رهایی ده»‏

۱۱.‏ منظور از عبارت «ما را در آزمایش میاور» چیست؟‏

۱۱ حفظ وفاداری کاری آسان نیست بلکه مستلزم دعا و تضرّع است.‏ سخنانی که عیسی در دعای نمونه گفت در این خصوص بسیار تشویق‌کننده‌اند.‏ در قسمتی از آن دعا عیسی گفت:‏ «ما را در آزمایش میاور،‏ بلکه از شریر ما را رهایی ده.‏» (‏ متّیٰ ۶:‏۱۳‏)‏ یَهُوَه خدا کسی را در آزمایش نمی‌اندازد و به سوی گناه سوق نمی‌دهد.‏ (‏ یعقوب ۱:‏۱۳‏)‏ اما در بعضی موارد در کتاب مقدّس متونی را می‌خوانیم که گویی اوست که مسبب بعضی بدی‌هاست،‏ در صورتی که او صرفاً اجازه می‌دهد این گونه بدی‌ها رخ دهد.‏ (‏ روت ۱:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ پس اگر طبق سخنان عیسی دعا کنیم در واقع از یَهُوَه تقاضا می‌کنیم ما را هنگام آزمایش و وسوسه ترک نکند.‏ و او هیچ گاه این کار را نخواهد کرد زیرا در کلامش آمده است:‏ «خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید،‏ بلکه با تجربه مَفَرّی نیز می‌سازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏.‏

۱۲.‏ چرا به خدا دعا می‌کنیم تا ‹از شریر ما را رهایی دهد›؟‏

۱۲ عیسی پس از اشاره به آزمایش در آن دعا،‏ می‌گوید:‏ «از شریر ما را رهایی ده.‏» پس بسیار مهم است که برای رهایی یافتن از ابلیس شریر در دعا به خدا روی آوریم.‏ البته ابلیس سعی خواهد کرد ما را در تنگنا قرار دهد تا بر ضدّ خدا گناه کنیم.‏ (‏ ۱تَسّالونیکیان ۳:‏۵‏)‏ پس وقتی به پدر آسمانی خود دعا می‌کنیم ‹از شریر ما را رهایی دهد› در واقع  از او تقاضا می‌کنیم ما را هدایت و کمک کند تا مبادا ابلیس بر ما چیره شود.‏

نگذارید ابلیس بر شما چیره شود

۱۳،‏ ۱۴.‏ چرا جماعت قُرِنتُس می‌باید طرز برخورد خود را با کسی که به علّت فساد جنسی از جماعت اخراج شده بود تغییر می‌دادند؟‏

۱۳ پولُس رسول با اشاره به موردی که در جماعت قُرِنتُس پیش آمده بود برادران آن جماعت را ترغیب کرد از خود گذشت و بخشش نشان دهند و گفت:‏ «هر که را چیزی عفو نمایید،‏ من نیز می‌کنم زیرا که آنچه من عفو کرده‌ام،‏ هر گاه چیزی را عفو کرده باشم،‏ به خاطر شما به حضور مسیح کرده‌ام،‏ تا شیطان بر ما برتری نیابد،‏ زیرا که از مکاید او بی‌خبر نیستیم.‏» (‏ ۲قُرِنتیان ۲:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ بلی،‏ ابلیس می‌تواند به راه‌های گوناگون بر ما برتری یابد یا چیره شود.‏ ولی چه باعث شده بود پولُس چنین نصیحتی به آن جماعت بکند؟‏

۱۴ پولُس قبل از آن مجبور شده بود به جماعت قُرِنتُس تذکری بدهد زیرا اجازه داده بودند مردی فاسد هنوز به عنوان برادر در جماعت بماند.‏ مطمئناً چنین وضعیتی شیطان را خیلی خوشحال می‌کرد چرا که نام جماعت به سبب «زنایی که در میان امّت‌ها هم نیست» ننگین شده بود.‏ پس از آن تذکر شخص خطاکار بالاخره از جماعت اخراج شد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۵:‏۱-‏۵،‏ ۱۱-‏۱۳‏)‏ پس از چندی همان مرد از گناه خود توبه کرد.‏ حال اگر جماعت آن مرد را نمی‌بخشیدند و دوباره او را به میان خود نمی‌پذیرفتند شیطان ابلیس فرصتی می‌یافت به شکلی دیگر بر آن‌ها چیره شود.‏ چرا؟‏ زیرا اگر با او برخوردی تند و ناملایم می‌داشتند و یا رحم و ترحّم از خود نشان نمی‌دادند،‏ درست مثل خود شیطان عمل می‌کردند.‏ اگر رفتار آن‌ها طوری می‌بود که ‹افزونی غم او را در کام خود فرو می‌برد› و دیگر از سعی و کوشش دست برمی‌داشت،‏ آن جماعت،‏ مخصوصاً پیران آن،‏ می‌بایست در مقابل یَهُوَه خدای رحمت حساب پس می‌دادند.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۲:‏۷؛‏ یعقوب ۲:‏۱۳؛‏ ۳:‏۱‏)‏ پس امید است هیچ شخص مسیحی با سنگدلی،‏ تندخویی و عدم ترحّم نادانسته از شیطان تقلید نکند.‏

زره خدا از ما محافظت می‌کند

۱۵.‏ ما مسیحیان در چه جدالی درگیریم و پیروزی ما به چه عاملی بستگی دارد؟‏

۱۵ اگر بخواهیم از دست ابلیس رهایی یابیم یا آزاد بمانیم باید علیه قوای زورآور شیاطین او دست به جنگ روحانی بزنیم.‏ در مقایسه با دیوها احتمال پیروزی ما بسیار ناچیز است یا اصلاً ممکن نیست مگر اینکه ‹اسلحهٔ کامل خدا را برداریم.‏› (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۱-‏۱۸‏)‏ یکی از زره‌ها و سلاح‌هایی که یَهُوَه در اختیار می‌گذارد «جوشن [زره] عدالت» است.‏ (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۴‏)‏ شاؤل،‏ پادشاه اسرائیل باستان از خدا فرمانبرداری نکرد و خدا نیز روح مقدّس خویش را از او سلب کرد.‏ (‏ ۱سموئیل ۱۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ ولی اگر ما راستکاری و عدالت را پیشه و زره کامل خدا را به تن کنیم،‏ او نیز روح‌القدس خود را برای محافظت از ما به ما می‌دهد تا قربانی شیطان و دیوهایش نشویم.‏ —‏ امثال ۱۸:‏۱۰‏.‏

۱۶.‏ چگونه می‌توانیم همواره در مقابل حملات شیاطین در امان باشیم؟‏

۱۶ اگر بخواهیم همواره در مقابل حملات شیاطین در امان باشیم نیاز به کمک‌های متعددی داریم.‏ یکی از آن‌ها خواندن کلام خدا و نیز نشریاتی است که «ناظر امین و دانا» تهیه می‌کند.‏ این‌ها را باید خوب و مرتب بخوانیم و با مهارت از آن‌ها استفاده کنیم.‏ (‏ لوقا ۱۲:‏۴۲‏)‏ در این صورت مطابق تذکر پولُس ذهن خود را با مطالب روحانی و سالم پر خواهیم ساخت.‏ پولُس چنین نصیحت کرد:‏ «خلاصه ای برادران،‏ هر چه راست باشد و هر  چه مجید و هر چه عادل و هر چه پاک و هر چه جمیل و هر چه نیک‌نام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد،‏ در آن‌ها تفکّر کنید.‏» —‏ فیلِپّیان ۴:‏۸‏.‏

۱۷.‏ چه چیزهایی به ما کمک می‌کنند بشارت را به نحو مؤثر موعظه کنیم؟‏

۱۷ یک موهبت دیگر یَهُوَه این است که به ما کمک می‌کند ‹نعلین یا کفش انجیل صلح و آرامش را در پا کنیم.‏› (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۵‏)‏ اگر به نحو منظم در جلسات مسیحی شرکت و حضور داشته باشیم می‌توانیم در موعظهٔ بشارت ملکوت نیز سهم بسزایی داشته باشیم.‏ آموزش و تعلیم حقیقت به شخصی دیگر و دیدن برکات و آزادی روحانی که از این طریق نصیب او می‌شود مایهٔ شادی واقعی ما است!‏ (‏ یوحنّا ۸:‏۳۲‏)‏ اگر سلاح دیگر یعنی «شمشیر روح را که کلام خداست» به دست گیریم می‌توانیم تعالیم کاذب را که مثل «قلعه‌ها» قد علم کرده‌اند به آسانی منهدم سازیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۷؛‏ ۲قُرِنتیان ۱۰:‏۴،‏ ۵‏)‏ مهارت در استفاده از کتاب مقدّس،‏ کلام مکتوب خدا،‏ به ما کمک می‌کند تا هم حقیقت را تعلیم دهیم و هم از گرفتار شدن در مکرهای شیطان اجتناب کنیم.‏

۱۸.‏ چگونه می‌توانیم ‹با مکرهای ابلیس مقاومت کنیم؟‏›‏

۱۸ پولُس توضیح اجزای سلاح زره‌مانند ما را که خدا فراهم کرده است چنین آغاز کرد:‏ «خلاصه ای برادران من،‏ در خداوند و در توانایی قوّتِ او زورآور شوید.‏ اسلحهٔ تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.‏» (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ فعل یونانی که «مقاومت کنید» ترجمه شده است معمولاً به دفاع سربازی از سنگر و موضع خود اشاره می‌کند.‏ ما نیز در این جنگ مجازی سنگر و موضع خود را رها نمی‌کنیم و هر چند شیطان مکار بکوشد اتحاد ما را از بین ببرد و تعلیم ما را خنثی و ما را مجبور کند وفاداری خود را زیر پا بگذاریم با او به مقاومت برمی‌خیزیم.‏ تا به امروز شیطان موفق نشده است به اهداف خود دست یابد و هرگز هم موفق نخواهد شد.‏ *

با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد

۱۹.‏ چگونه می‌توانیم برای مقاومت با ابلیس دست به حمله بزنیم؟‏

۱۹ بلی،‏ ما انسان‌ها می‌توانیم در این جنگ روحانی در مقابله با ابلیس و شیاطینش پیروز شویم.‏ هیچ دلیلی وجود ندارد از آن‌ها بترسیم زیرا یعقوب،‏ یکی از شاگردان عیسی نوشت:‏ «پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.‏» (‏ یعقوب ۴:‏۷‏)‏ یکی از راه‌های مقاومت با شیطان و دیوهایش این است که به هیچ وجه به اَعمال ارتباط با ارواح دست نزنیم و به آن‌ها نزدیک نشویم؛‏ با این کار در واقع دست به حمله می‌زنیم.‏ کتاب مقدّس به وضوح نشان می‌دهد که خادمان یَهُوَه هرگز نباید به طالع‌بینی،‏ فال‌بینی،‏ غیب‌گویی و ارتباط با ارواح دست بزنند.‏ اگر ایمان خود را قوی نگه داشته باشیم لزومی نیست از سِحر و طلسم کسی بترسیم.‏ —‏ اعداد ۲۳:‏۲۳؛‏ تثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲؛‏ اِشَعْیا ۴۷:‏۱۲-‏۱۵؛‏ اَعمال ۱۹:‏۱۸-‏۲۰‏.‏

۲۰.‏ چگونه می‌توانیم با شیطان مقاومت کنیم؟‏

۲۰ راه دیگر نیز این است که با پای‌بندی به معیار و حقیقت کتاب مقدّس با سرسختی تمام ‹با ابلیس مقاومت کنیم.‏› دنیا با شیطان توافق و دوستی دارد زیرا شیطان خدای این دنیاست.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۴‏)‏ به این دلیل است که خصلت‌های دنیوی مانند غرور و تکبّر،‏ خودخواهی و خودبینی،‏ فساد جنسی،‏ خشونت و مادی‌گرایی از خود نشان نمی‌دهیم.‏ و در ضمن می‌دانیم که وقتی عیسی با وسوسه‌ها و حملات شیطان روبرو شد توانست آن‌ها را با استفاده از کلام خدا خنثی سازد و در نتیجه شیطان چاره‌ای جز گریز از عیسی نداشت.‏ (‏ متّیٰ ۴:‏۴،‏ ۷،‏ ۱۰،‏ ۱۱‏)‏ شیطان از ما نیز خواهد گریخت اگر همیشه خود را مطیع یَهُوَه گردانیم و با دعا به او توکّل کنیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۸‏)‏ با کمک و حمایت یَهُوَه و پسر مهربانش،‏ هیچ کس،‏ حتی شیطان ابلیس نیز نمی‌تواند به ما صدمه‌ای جبران‌ناپذیر رساند.‏ —‏ مزمور ۹۱:‏۹-‏۱۱‏.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 18 برای اطلاعات بیشتر در مورد زره روحانی خدا لطفاً به برج دیده‌بانی شمارهٔ ۱۵ مه ۱۹۹۲ صفحات ۲۱-‏۲۳ (‏ انگل‍.‏)‏ رجوع کنید.‏

به سؤالات زیر جواب دهید

‏• آیا لازم است از شیطان بترسیم؟‏

‏• چرا شیطان به خادمان خدا آزار می‌رساند؟‏

‏• چرا به خدا دعا می‌کنیم که ‹از شریر رهایی یابیم›؟‏

‏• چگونه می‌توانیم در جنگ روحانی پیروزمند شویم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۸]‏

پیروان شجاع عیسی در قرن اوّل حتی تا پای مرگ وفاداری خود را حفظ کردند

‏[تصویر در صفحهٔ ۹]‏

ابلیس نمی‌تواند از رستاخیز آنانی که در حافظهٔ یَهُوَه هستند جلوگیری کند

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۰]‏

آیا دعا می‌کنید تا ‹از شریر رهایی یابید›؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۱]‏

آیا ‹اسلحهٔ کامل خدا› را به تن کرده‌اید؟‏