مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

جلال یَهُوَه را منعکس سازیم

جلال یَهُوَه را منعکس سازیم

 جلال یَهُوَه را منعکس سازیم

‏«ما .‏ .‏ .‏ مانند آیینه‌ای جلال خداوند را منعکس می‌کنیم.‏» —‏ ۲قُرِنتیان ۳:‏۱۸‏،‏ انجیل شریف.‏

۱.‏ موسی چه چیزی مشاهده کرد،‏ و پس از آن چه اتفاقی افتاد؟‏

آنچه از مقابل چشمان موسی گذشت،‏ هیچ انسانی به چشم ندیده بود.‏ موسی بر روی کوه سینا از یَهُوَه خواست تا جلال خود را بر او نمایان سازد،‏ و یَهُوَه نیز درخواست او را اجابت کرد.‏ البته،‏ موسی یَهُوَه را به چشم ندید،‏ زیرا هیچ انسانی نمی‌تواند در حضور پرعظمت یَهُوَه بایستد و زنده بماند.‏ اما،‏ یَهُوَه به اصطلاح دست‌های خود را در اطراف موسی حائل کرد،‏ و سپس احتمالاً از طریق فرشته‌ای حضور خود را بر او آشکار نمود.‏ بعد از آن به وسیلهٔ فرشته‌ای با او صحبت کرد.‏ وقتی «موسی از کوه سینا به زیر می‌آمد،‏ .‏ .‏ .‏ به سبب گفتگوی با [یَهُوَه] پوست چهرهٔ وی می‌درخشید.‏» —‏ خروج ۳۳:‏۱۸–‏۳۴:‏۷،‏ ۲۹‏.‏

۲.‏ پولُس رسول چه موضوعی را در خصوص جلالی که مسیحیان می‌توانند منعکس کنند مطرح کرد؟‏

۲ تصوّر کنید شما نیز در کنار موسی بر کوه سینا شاهد آن منظرهٔ شگفت‌انگیز بودید.‏ مسلّماً از دیدن درخشش خیره‌کنندهٔ جلال یَهُوَه و شنیدن کلام او شدیداً تحت تأثیر قرار می‌گرفتید.‏ و چه موهبت بزرگی می‌بود که می‌توانستید در کنار موسی باشید؛‏ یعنی همان کسی که یَهُوَه عهد شریعت را از طریق وی منعقد کرد.‏ اما آیا می‌دانید که مسیحیان حقیقی جلال خدا را از بعضی جهات حتی بیشتر از موسی منعکس می‌کنند؟‏ این موضوع درخور تأمّل را می‌توان در یکی از نامه‌های پولُس رسول به خوبی مشاهده کرد.‏ وی نوشت که مسیحیان مسح‌شده ‹مانند آیینه‌ای جلال خداوند را منعکس می‌کنند.‏› (‏ ۲قُرِنتیان ۳:‏۷،‏ ۸،‏ ۱۸‏،‏ انجیل شریف ‏)‏ البته مسیحیانی که مسح‌شده نیستند نیز از برخی لحاظ می‌توانند جلال یَهُوَه را منعکس کنند.‏

مسیحیان چگونه می‌توانند جلال یَهُوَه را منعکس کنند

۳.‏ در خصوص شناخت یَهُوَه ما چه مزیتی بر موسی داریم؟‏

۳ براستی چگونه می‌توان جلال یَهُوَه را منعکس کرد؟‏ اگرچه ما نمی‌توانیم مثل موسی جلال یَهُوَه را به چشم ببینیم و یا صدای او را بشنویم،‏ ولی از برخی لحاظ با جزئیات بیشتری در مورد مقاصد یَهُوَه آشناییم.‏ موسی ۱۵۰۰ سال قبل از ظهور مسیح می‌زیست.‏ لذا نمی‌دانست که چگونه مطالب موجود در شریعت در مورد مسیح موعود به تحقق می‌پیوندد.‏ مثلاً اینکه مسیح زندگی خود را برای رها ساختن ما از چنگال گناه و مرگ فدا می‌کند.‏ (‏ رومیان ۵:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ غَلاطیان ۳:‏۱۹‏)‏ به علاوه،‏ موسی فقط تا حدّی با مقصود یَهُوَه در خصوص حکومت آسمانی و بهشت زمینی آشنا بود.‏ امروزه،‏ ما جلال خدا را به چشم نمی‌بینیم،‏ اما می‌توانیم از طریق تعالیم کتاب مقدّس آن را به وضوح به چشم ایمان ببینیم.‏ همچنین درست است که نمی‌توانیم صدای یَهُوَه را از طریق فرشته‌ای بشنویم،‏ اما صدای او از طریق کتاب مقدّس بویژه انجیل‌ها که به نحوی زیبا تعالیم و موعظه‌های عیسی را بازگو می‌کنند به گوش ما می‌رسد.‏

۴.‏ الف)‏ مسیحیان مسح‌شده چگونه جلال یَهُوَه را منعکس می‌سازند؟‏ ب)‏ کسانی که امید زندگی در بهشت زمینی را دارند چگونه جلال یَهُوَه را منعکس می‌کنند؟‏

۴ البته،‏ واضح است که چهرهٔ مسیحیان مانند موسی به درخشش در نمی‌آید،‏ ولی آنان نیز وقتی در مورد جلال یَهُوَه و مقاصد عظیم او صحبت می‌کنند نور شادی در چهره‌شان نمایان می‌شود.‏ اِشَعْیای نبی در مورد زمان ما پیشگویی کرده بود که امّت یَهُوَه ‹جلال او را در میان امّت‌ها شایع خواهند  ساخت.‏› (‏ اِشَعْیا ۶۶:‏۱۹‏)‏ همچنین پولُس می‌گوید:‏ «چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است .‏ .‏ .‏ ما به هیچ یک از روش‌های پنهانی و ننگین متوسل نمی‌شویم و هرگز با فریب‌کاری رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف نمی‌نماییم،‏ بلکه با بیان روشن حقیقت می‌کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همهٔ مردم باشیم.‏» (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۱،‏ ۲‏،‏ ا ش‏)‏ روی سخن پولُس بویژه به مسیحیان مسح‌شده است،‏ زیرا آنان ‹خادم عهد جدید› می‌باشند.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۳:‏۶‏)‏ خدمت این مسیحیان سبب شد که شمار کثیری به زندگی ابدی در بهشت روی زمین ایمان بیاورند.‏ هر دو گروه می‌باید در خدمت خود جلال یَهُوَه را منعکس کنند؛‏ نه فقط در آنچه آموزش می‌دهند بلکه در تمام کارهایی که انجام می‌دهند.‏ آری،‏ منعکس ساختن جلال خدای قادر مطلق یک وظیفه و یک موهبت والا برای فرد فرد ماست!‏

۵.‏ شکوفایی شاهدان یَهُوَه در امور روحانی نشانگر چیست؟‏

۵ امروزه،‏ مطابق پیشگویی عیسی مژدهٔ برقرار شدن حکومت الٰهی در تمام عالَم موعظه می‌شود.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۴‏)‏ مردمی از میان همهٔ ملیت‌ها،‏ قوم‌ها و زبان‌ها با شور و شوق این پیام را پذیرفته‌اند و برای انجام خواست خدا مسیر زندگی خود را تغییر داده‌اند.‏ (‏ رومیان ۱۲:‏۲؛‏ مکاشفه ۷:‏۹‏)‏ آنان همچون مسیحیان قرن اوّل نمی‌توانند خاموش بمانند و آنچه را که دیده و شنیده‌اند بازگو نکنند.‏ (‏ اَعمال ۴:‏۲۰‏)‏ امروزه بیش از شش میلیون نفر در مورد یَهُوَه با مردم صحبت می‌کنند و بدین شکل جلال یَهُوَه را منعکس می‌کنند؛‏ امری که براستی در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است.‏ آیا شما نیز در صف این خادمان یَهُوَه می‌باشید؟‏ شکوفایی خادمان یَهُوَه در امور روحانی به خوبی بیانگر این واقعیت است که او آنان را برکت داده و با روح خود از آنان محافظت کرده است.‏ آنان هیچ گاه نمی‌توانستند بدون کمک روح یَهُوَه با دشمنان پرقدرتشان مقابله کنند.‏

خادمان یَهُوَه خاموش نمی‌مانند

۶.‏ چرا طرفداری از یَهُوَه مستلزم ایمان و شجاعت بسیار است؟‏

۶ تصوّر کنید که شاهد جنایتی هولناک بوده‌اید و حال باید بر ضدّ عامل اصلی آن شهادت دهید.‏ شما همچنین خوب می‌دانید که عامل آن جنایت،‏ شخصی بسیار بی‌رحم است و برای بازداشتن شما از انجام این کار از هر چه در توان دارد استفاده خواهد کرد.‏ شکی نیست که شهادت دادن بر ضدّ چنین جنایتکاری هم مستلزم شجاعت بسیار است و هم اعتماد و اطمینان کامل به صلاحیت مأمورانی که برای محافظت از شما قرار داده‌اند.‏ ما نیز در دفاع از یَهُوَه و مقاصد او می‌باید بر ضدّ شیطان شهادت دهیم و چهرهٔ واقعی این جنایتکار دروغگو را که همهٔ دنیا را فریفته است برملا سازیم.‏ (‏ یوحنّا ۸:‏۴۴؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ آری،‏ واقعاً ایمان و شجاعت بسیار می‌خواهد که جانب یَهُوَه را بگیریم و بر ضدّ شیطان شهادت دهیم.‏

۷.‏ شیطان چه نفوذی بر دنیا دارد،‏ و چه استفاده‌ای از آن می‌کند؟‏

۷ البته هیچ قدرتی بالاتر از یَهُوَه نیست.‏ قدرت و توان یَهُوَه بی‌نهایت بیشتر از شیطان است.‏ یَهُوَه همچنین خدایی بسیار دلسوز است و با میل و رغبت به خادمانش کمک می‌کند.‏ (‏ ۲تواریخ ۱۶:‏۹‏)‏ البته شیطان،‏ رئیس دیوها هنوز فرمانروای این دنیاست.‏ (‏ متّیٰ ۱۲:‏۲۴،‏ ۲۶؛‏ یوحنّا ۱۴:‏۳۰‏)‏ شیطان که اکنون حوزهٔ عملش به حول و حوش زمین محدود شده است،‏ با «خشم عظیم» به مقابله با خادمان یَهُوَه برخواسته است و از دنیایی که تحت کنترل دارد استفاده می‌کند تا ندای مژدهٔ پادشاهی خدا را در گلوی آنان خفه کند.‏ (‏ مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۹،‏ ۱۲،‏ ۱۷‏)‏ شیطان از شیوه‌های مختلفی  برای انجام این کار استفاده می‌کند که در اینجا به سه مورد آن می‌پردازیم.‏

۸،‏ ۹.‏ شیطان عشق به چه چیزهایی را در دل انسان‌ها پرورش می‌دهد،‏ و چرا لازم است در انتخاب معاشران خود دقت به خرج دهیم؟‏

۸ یکی از روش‌هایی که شیطان برای منحرف کردن افکار انسان‌ها به کار می‌گیرد سرگرم کردن آن‌ها به مسائل دنیوی است.‏ در این ایّام آخر بسیاری از انسان‌ها خودپسند،‏ و عاشق پول و خوشگذرانی شده‌اند و اصلاً دوست ندارند چیزی در مورد خدا بشنوند.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۴‏)‏ و چه بسیارند کسانی که آنقدر خود را مشغول امور روزمرهٔ زندگی کرده‌اند که توجهی به مژده‌ای که به آنان می‌دهیم ندارند،‏ و علاقه‌ای هم ندارند که بدانند کتاب مقدّس چه می‌گوید.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ متأسفانه این طرز فکر بسیار مسری است و حتی ممکن است بر فردی مسیحی نیز تأثیر بگذارد و ایمان او را سرد و رخوت روحانی در وی ایجاد کند.‏ اگر اجازه دهیم عشق به مادیات و لذّات دنیا در دل ما ریشه بگیرد،‏ این‌ها شعلهٔ محبت به یَهُوَه را در وجودمان خاموش می‌کنند.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۲‏.‏

۹ به همین دلیل است که مسیحیان باید در انتخاب همنشینان خود بسیار محتاط باشند.‏ سلیمان پادشاه نوشت:‏ «با اشخاص دانا معاشرت کن و دانا خواهی شد،‏ با احمقان بنشین و زیان خواهی دید.‏» (‏ امثال ۱۳:‏۲۰‏،‏ ترجمهٔ تفسیری ‏)‏ باشد که همیشه همنشینانی انتخاب کنیم که یَهُوَه را دوست دارند و او را جلال می‌دهند.‏ وقتی ما با برادران و خواهران مسیحی خود در جلسات یا مناسبت‌های دیگر جمع می‌شویم،‏ از محبت،‏ ایمان،‏ شادی و حکمت آن‌ها دلگرمی و قوّت‌قلب می‌یابیم.‏ معاشرت با چنین افرادی عزم ما را در خدمت به یَهُوَه استوار می‌کند.‏

۱۰.‏ شیطان چگونه می‌خواهد با مسخره کردن خادمان خدا آنان را از منعکس کردن جلال یَهُوَه بازدارد؟‏

۱۰ دیگر اینکه شیطان با مسخره کردن خادمان یَهُوَه سعی می‌کند آنان را از منعکس کردن جلال خدا باز دارد.‏ مسخره کردن یکی از شیوه‌های قدیمی شیطان است.‏ عیسی مسیح وقتی بر روی زمین خدمت می‌کرد بارها مورد تمسخر و ریشخند قرار گرفت.‏ به او اهانت می‌کردند و آب دهان می‌انداختند.‏ (‏ مَرقُس ۵:‏۴۰؛‏ لوقا ۱۶:‏۱۴؛‏ ۱۸:‏۳۲‏)‏ پیروان او نیز در قرن اوّل بارها مورد تمسخر و استهزا قرار گرفتند.‏ (‏ اَعمال ۲:‏۱۳؛‏ ۱۷:‏۳۲‏)‏ آیا امروزه شاهدان یَهُوَه وضعیت متفاوتی دارند؟‏ خیر.‏ پِطْرُس اشاره نمود که مسیحیان حقیقی را نبی کاذب خواهند خواند.‏ وی نوشت:‏ «در ایّام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وفق شهوات خود رفتار نموده،‏ خواهند گفت:‏ ‹کجاست وعدهٔ آمدن او؟‏ .‏ .‏ .‏ هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود،‏ باقی است.‏› » (‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۳،‏ ۴‏)‏ امروزه نیز خادمان خدا را مسخره می‌کنند و می‌گویند آدم‌هایی رؤیایی و ایده‌آلیست هستند یا به اصولی پای‌بندند که کهنه و از مد افتاده است.‏ برخی حتی موعظه‌های ما را مضحک و احمقانه می‌خوانند.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ این سخنان  تحقیرآمیز را گاهی از زبان همکلاسی‌ها،‏ همکاران و حتی اعضای خانواده‌مان می‌شنویم.‏ اما ما اعتنایی به این استهزاها نمی‌کنیم و همچنان با موعظه‌های‌مان یَهُوَه را جلال می‌دهیم.‏ ما مانند عیسی می‌دانیم که کلام خدا حق است.‏ —‏ یوحنّا ۱۷:‏۱۷‏.‏

۱۱.‏ شیطان چگونه از طریق آزار و شکنجه سعی دارد مسیحیان را خاموش کند؟‏

۱۱ شیوهٔ سوّمی که شیطان برای خاموش کردن خادمان خدا استفاده می‌کند اذیت و آزار است.‏ عیسی به پیروانش گفت:‏ ‹شما را به مصیبت سپرده،‏ خواهند کشت و جمیع امّت‌ها به جهت اسم من از شما نفرت خواهند داشت.‏› (‏ متّیٰ ۲۴:‏۹‏)‏ آری،‏ شاهدان یَهُوَه با وحشیانه‌ترین آزار و شکنجه‌ها روبرو شده‌اند.‏ ما به خوبی با این پیشگویی کتاب مقدّس آشناییم که نشان می‌دهد میان خادمان یَهُوَه و خادمان شیطان دشمنی‌ای وجود خواهد داشت.‏ (‏ پیدایش ۳:‏۱۵‏)‏ همچنین می‌دانیم وفاداری‌مان به یَهُوَه شهادتی است بر اینکه یَهُوَه حاکمِ برحق عالَم است.‏ دانستن این موضوع به ما قدرت می‌دهد که در برابر سخت‌ترین مشکلات مقاومت کنیم.‏ اگر با استواری جلال یَهُوَه را منعکس کنیم هیچ آزار و شکنجه‌ای نمی‌تواند ما را تا ابد خاموش کند.‏

۱۲.‏ چرا از بابت سختی‌هایی که به دلیل مقاومت با شیطان متحمّل می‌شویم شاد می‌باشیم؟‏

۱۲ چقدر مهم است که در مقابل وسوسه‌های دنیا مقاومت کنیم و ایمان خود را تحت سخت‌ترین شرایط حفظ کنیم.‏ عیسی به پیروان خود چنین اطمینان داده است:‏ «هر گاه به خاطر من شما را ناسزا گفته،‏ آزار رسانند و به شما تهمت زنند،‏ شاد باشید.‏ بلی،‏ خوشی و شادی نمایید،‏ زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست.‏ بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند.‏» (‏ متّیٰ ۵:‏۱۱،‏ ۱۲‏،‏ تفس ‏)‏ آری،‏ کسی که ایمان خود را حفظ می‌کند می‌تواند واقعاً شاد و خرسند باشد.‏ استقامت و پایداری شما گواهی است بر اینکه روح پرقدرت یَهُوَه بر شماست و به شما نیرو می‌دهد که جلال او را منعکس کنید.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۱۲:‏۹‏.‏

یَهُوَه به ما قدرت استقامت می‌دهد

۱۳.‏ دلیل اصلی‌ای که ما در خدمت مسیحی‌مان از خود استقامت نشان می‌دهیم چیست؟‏

۱۳ دلیل اصلی‌ای که ما در خدمت به یَهُوَه از خود استقامت نشان می‌دهیم این است که یَهُوَه را دوست داریم و از منعکس ساختن جلال او خوشنود می‌باشیم.‏ انسان‌ها تمایل دارند رفتار کسانی را سرمشق قرار دهند که دوستشان دارند و چه کسی بهتر از یَهُوَه که ما رفتارش را سرمشق قرار دهیم.‏ یَهُوَه از روی محبت بی‌کرانش پسر خود را به زمین فرستاد تا حقیقت را آشکار کند و انسان‌های مطیع را نجات بخشد.‏ (‏ یوحنّا ۳:‏۱۶؛‏ ۱۸:‏۳۷‏)‏ ما نیز مانند یَهُوَه می‌خواهیم همهٔ انسان‌ها از هر قوم و نژاد توبه کنند و نجات یابند.‏ و برای این منظور هیچ راهی بهتر از موعظه کردن نیست!‏ (‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۹‏)‏ میل به نجات دادن انسان‌ها و عزم ما در سرمشق قرار دادن یَهُوَه ما را بر آن می‌دارد که با تمام نیرو جلال یَهُوَه را منعکس سازیم.‏

۱۴.‏ یَهُوَه چگونه برای تحمّل سختی‌ها ما را تقویت می‌کند؟‏

۱۴ ما در واقع با نیروی یَهُوَه است که می‌توانیم در خدمت مسیحی‌مان استقامت ورزیم.‏ یَهُوَه با روح خود و با کمک کتاب مقدّس و همچنین از طریق سازمانش ما را تقویت می‌کند و قدرت پایداری به ما می‌دهد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که یَهُوَه خدایی است که به خادمانش «پایداری و دلگرمی» می‌دهد.‏ یَهُوَه دعای کسانی را که می‌خواهند جلال او را  منعکس کنند مستجاب می‌کند و حکمت لازم برای مقابله با سختی‌ها را به ایشان عطا می‌کند.‏ (‏ رومیان ۱۵:‏۵‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو؛‏ یعقوب ۱:‏۵‏)‏ به علاوه،‏ یَهُوَه هرگز اجازه نمی‌دهد که با آزمایشی روبرو شویم که تحمّل آن برایمان غیرممکن باشد.‏ البته باید به یَهُوَه توکّل کامل داشته باشیم!‏ او راهی مقابلمان قرار می‌دهد تا بتوانیم با وفاداری همچنان جلال او را منعکس کنیم.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏.‏

۱۵.‏ پایدار ماندن ما در فعالیت‌های مسیحی چه چیزی را ثابت می‌کند؟‏

۱۵ پایدار ماندن ما در فعالیت‌های مسیحی ثابت می‌کند که یَهُوَه با روح‌القدس خود از ما حمایت کرده است.‏ بگذارید این موضوع را با مثالی روشن کنیم.‏ فرض کنید کسی از شما بخواهد به خرج خودتان و در اوقات فراغت‌تان خانه به خانه بروید و به مردم نان برسانید.‏ وقتی شما کارتان را شروع می‌کنید با کمال تعجب متوجه می‌شوید که فقط عدهٔ کمی نان‌های شما را می‌پذیرند و برخی حتی شدیداً با این کار شما مخالفت می‌کنند.‏ آیا می‌توانید ماه‌ها و سال‌ها به کارتان ادامه دهید؟‏ خیر،‏ احتمالاً از این کار دست خواهید کشید.‏ ولی آیا برای رساندن مژدهٔ ملکوت همین سختی‌ها را به جان نخریده‌اید؟‏ آیا این تنها به دلیل عشقتان به یَهُوَه نبوده است؟‏ و اگر با روح خود شما را تقویت نمی‌کرد آیا می‌توانستید چنین از خود پایداری نشان دهید؟‏

کاری فراموش‌نشدنی

۱۶.‏ پایداری ما در خدمت مسیحی‌مان چه اثری بر زندگی خودمان و دیگران دارد؟‏

۱۶ یَهُوَه فعالیت‌هایی را به عهدهٔ ما سپرده است که از طریق آن‌ها انسان‌ها را با عهد جدید او آشنا کنیم.‏ این فعالیت‌ها همه موهبت‌هایی بسیار والا محسوب می‌شوند!‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۷‏)‏ موعظه‌ای که اکنون به کمک گروه عظیم در سطح جهان انجام می‌شود در زمرهٔ این موهبت‌هاست.‏ باشد که با پایداری این خدمت مسیحی‌مان را انجام دهیم تا بتوانیم مطابق پندی که پولُس به تیموتاؤس داد،‏ ‹خویشتن را و شنوندگان خویش را نجات دهیم.‏› (‏ ۱تیموتاؤس ۴:‏۱۶‏)‏ کمی به عمق این مطلب فکر کنید.‏ شما با مژده‌ای که به گوش مردم می‌رسانید به آنان این امکان را می‌دهید که میلیاردها سال زندگی کنند.‏ تصوّر کنید که در محیطی بهشتی مرتب چهرهٔ عزیزانی را ببینید که خودتان کمکشان کرده‌اید با حقیقت آشنا شوند.‏ مسلّماً آنان هرگز این زحمات شما را فراموش نخواهند کرد.‏ آیا این موهبت‌ها واقعاً شادی‌آور نیست؟‏

۱۷.‏ چرا می‌توان گفت که اکنون در برههٔ بسیار ویژه‌ای از تاریخ بشر زندگی می‌کنیم؟‏

۱۷ ما در برهه‌ای بسیار استثنایی از تاریخ بشر زندگی می‌کنیم.‏ دیگر هرگز موعظه در دنیایی فاسد و در میان انسان‌هایی خدانشناس انجام نخواهد شد.‏ نوح نیز در چنین شرایطی زندگی می‌کرد و نابودی آن نظام را به چشم دید.‏ او مسلّماً از اینکه به فرمان یَهُوَه کشتی‌ای ساخت و توانست جان خود و خانواده‌اش را نجات دهد بسیار شاد بود!‏ (‏ عبرانیان ۱۱:‏۷‏)‏ شما هم می‌توانید از چنین شادی‌ای برخوردار شوید.‏ خود را در دنیای جدید خدا تصوّر کنید.‏ مسلّماً در آنجا هر بار که فعالیت‌هایی را که در راه پیشبرد پادشاهی خدا انجام داده‌اید به یاد آورید،‏ دلتان از شادی لبریز خواهد شد.‏

۱۸.‏ یَهُوَه چه اطمینان و دلگرمی‌ای به خادمان خود داده است؟‏

۱۸ امید است که همچنان با پایداری جلال یَهُوَه را منعکس کنیم.‏ این تلاش ما تا ابد در خاطره‌ها باقی خواهد ماند.‏ یَهُوَه نیز هرگز تلاش‌های ما را فراموش نخواهد کرد چرا که کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدّسان نشان داده و می‌دهید فراموش کند.‏ آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدّیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید،‏ و کاهل نباشید،‏ بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده‌ها می‌شوند.‏» —‏ عبرانیان ۶:‏۱۰-‏۱۲‏،‏ ھ ن.‏

مرور

‏• مسیحیان چگونه جلال یَهُوَه را منعکس می‌کنند؟‏

‏• شیطان از چه شیوه‌هایی برای خاموش کردن خادمان یَهُوَه استفاده می‌کند؟‏

‏• چه چیزی ثابت می‌کند که روح یَهُوَه بر ماست؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۹]‏

چهرهٔ موسی جلال یَهُوَه را منعکس می‌کرد

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۰،‏ ۱۱]‏

ما از طریق موعظه‌مان جلال یَهُوَه را منعکس می‌کنیم