مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

طریق‌های یَهُوَه را بیاموزیم

طریق‌های یَهُوَه را بیاموزیم

 طریق‌های یَهُوَه را بیاموزیم

‏«طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم.‏» —‏ خروج ۳۳:‏۱۳‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ موسی با دیدن رنج برادر عبرانی‌اش چه کرد؟‏ ب)‏ یَهُوَه برای آنکه از موسی استفاده کند چه چیزی را باید به وی می‌آموخت؟‏

موسی در دربار فرعون،‏ بزرگ شد و در آنجا تمام علومی را که درباریان و اشراف مصر می‌آموختند،‏ فرا گرفت.‏ او نیک می‌دانست اصل و نسبش عبرانی است،‏ نه مصری.‏ لذا،‏ در سن ۴۰ سالگی برای دیدن قوم خود نزد ایشان رفت.‏ موسی وقتی دید فردی مصری با یکی از برادران عبرانی‌اش بدرفتاری می‌کند به دفاع از او برخاست و آن مصری را به قتل رساند.‏ موسی با این کار موضع خود را مشخص کرد و نشان داد طرفدار یَهُوَه است و نسبت به قوم او احساس مسئولیت می‌کند.‏ او تصوّر می‌کرد یَهُوَه بدین شکل از او برای رهایی قومش از دست مصریان استفاده می‌کند.‏ (‏ اَعمال ۷:‏۲۱-‏۲۵؛‏ عبرانیان ۱۱:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ وقتی موسی متوجه شد خبر آن قتل پخش شده و در دربار به عنوان فردی قانون‌شکن شناخته شده است،‏ مجبور شد بگریزد.‏ (‏ خروج ۲:‏۱۱-‏۱۵‏)‏ یَهُوَه در نظر داشت از موسی برای رهایی قومش استفاده کند.‏ اما،‏ نخست می‌بایست راه و روش خود را به او می‌آموخت.‏ آیا موسی حاضر بود از یَهُوَه تعلیم بگیرد؟‏ —‏ مزمور ۲۵:‏۹‏.‏

۲ بعد از این واقعه،‏ موسی ۴۰ سال را در سرزمینی بیگانه و در غربت به شبانی گوسفندان گذراند.‏ او از اینکه برادران عبرانی‌اش به خاطر کاری که برایشان کرده بود قدردانی نکردند،‏ کینه‌ای به دل نگرفت.‏ سال‌ها گذشت و اگرچه به نظر می‌رسید یَهُوَه آموزشی به او نمی‌دهد ولی موسی خود را به دست توانای او سپرده بود تا شخصیتش را شکل دهد.‏ بعدها در کلام الهامی کتاب اعداد از او به عنوان مردی بسیار متواضع یاد شد؛‏ متواضع‌تر از هر انسانی در آن زمان.‏ (‏ اعداد ۱۲:‏۳‏)‏ یَهُوَه به نحو فوق‌العاده‌ای از موسی برای انجام اراده‌اش استفاده کرد.‏ ما نیز اگر طریق تواضع را در پیش بگیریم از برکات یَهُوَه برخوردار خواهیم شد.‏ —‏ صَفَنْیا ۲:‏۳‏.‏

مأموریتی خطیر به موسی واگذار شد

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ یَهُوَه چه مأموریتی به موسی داد؟‏ ب)‏ یَهُوَه چه کمکی در اختیار موسی قرار داد؟‏

۳ یک روز نزدیک کوه حوریب در شبه‌جزیرهٔ سینا فرشته‌ای از جانب یَهُوَه به موسی چنین گفت:‏ «هرآینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم،‏ و استغاثهٔ ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم،‏ زیرا غم‌های ایشان را می‌دانم.‏ و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم،‏ و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و وسیع برآورم،‏ به زمینی که به شیر و شهد جاری است.‏» (‏ خروج ۳:‏۲،‏ ۷،‏ ۸‏)‏ واضح بود که یَهُوَه وظیفه‌ای برای موسی در نظر داشت،‏ ولی موسی می‌بایست به طریقی که یَهُوَه به او نشان می‌داد عمل می‌کرد.‏

۴ فرشتهٔ یَهُوَه چنین افزود:‏ ‹اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم،‏ تا قوم من،‏ بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آوری.‏› موسی به هیچ وجه صلاحیت این کار را در خود نمی‌دید؛‏ و البته بدون کمک یَهُوَه واقعاً هم صلاحیت این کار را نداشت.‏ از این رو،‏ یَهُوَه به وی قوّت‌قلب داد که ‹با وی خواهد بود.‏› (‏ خروج ۳:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ یَهُوَه برای آنکه نشان دهد موسی را از جانب خود فرستاده است به او قدرت انجام معجزه داد.‏ او هارون،‏ برادر موسی را به عنوان سخنگو برگزید.‏ آنان می‌بایست مطابق دستورات و سخنان یَهُوَه عمل می‌کردند.‏ (‏ خروج ۴:‏۱-‏۱۷‏)‏ آیا موسی در انجام این مأموریتش امین بود؟‏

۵.‏ چرا تحمّل رفتار اسرائیلیان برای موسی دشوار بود؟‏

۵ در آغاز پیران و مشایخ اسرائیل به سخنان موسی و هارون گوش می‌کردند.‏ (‏ خروج ۴:‏۲۹-‏۳۱‏)‏ اما چیزی  نگذشت که سرکارگران اسرائیلی شروع به سرزنش موسی و هارون کردند چرا که اسرائیلیان را از چشم مصریان انداخته بودند.‏ (‏ خروج ۵:‏۱۹-‏۲۱؛‏ ۶:‏۹‏)‏ همین طور وقتی اسرائیلیان از مصر رهایی یافتند و به مقابل دریای سرخ رسیدند و متوجه شدند که ارابه‌های مصری آنان را تعقیب می‌کنند از روی ترس بار دیگر شروع به سرزنش موسی کردند.‏ شما در چنین موقعیتی چه می‌کردید؟‏ موسی به قوم فرمان داد که خیمه‌های خود را برای پیشروی جمع کنند.‏ اما مگر آنان می‌توانستند بدون قایق در دریا پیشروی کنند؟‏ در آنجا بود که یَهُوَه دریای سرخ را در مقابل آنان گشود و قوم از میان آن عبور کردند.‏ —‏ خروج ۱۴:‏۱-‏۲۲‏.‏

موضوعی حیاتی‌تر از آزادی

۶.‏ یَهُوَه هنگامی که مأموریت موسی را به وی ابلاغ کرد چه موضوع حیاتی‌ای را خاطر نشان ساخت؟‏

۶ یَهُوَه در مأموریتی که به موسی واگذار کرد بر اهمیت نام خود تأکید فراوان نمود.‏ آری،‏ احترام به خدا و نام وی اهمیت حیاتی داشت.‏ وقتی موسی از خدا نام او را سؤال کرد،‏ خدا گفت:‏ «هستم آنکه هستم.‏» سپس به موسی گفت که به قوم چنین بگوید:‏ «یَهُوَه خدای پدران شما،‏ خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب،‏ مرا نزد شما فرستاده.‏» سپس یَهُوَه افزود:‏ «این است نام من تا ابدالآباد،‏ و این است یادگاری من نسلاً بعد نسل.‏» (‏ خروج ۳:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ امروزه نیز خادمان واقعی خدا در تمام دنیا او را به این نام می‌خوانند.‏ —‏ اِشَعْیا ۱۲:‏۴،‏ ۵؛‏ ۴۳:‏۱۰-‏۱۲‏.‏

۷.‏ یَهُوَه با وجود غرور فرعون از موسی چه چیزی خواست؟‏

۷ وقتی موسی و هارون به حضور فرعون رسیدند و کلام یَهُوَه را به او اعلام کردند،‏ فرعون با غرور گفت:‏ «یَهُوَه کیست که قول او را بشنوم و اسرائیل را رهایی دهم؟‏ یَهُوَه را نمی‌شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.‏» (‏ خروج ۵:‏۱،‏ ۲‏)‏ فرعون در برخوردهای خود با موسی و هارون سرسختانه و حیله‌گرانه عمل می‌کرد.‏ با این حال،‏ یَهُوَه به کرّات موسی را نزد او فرستاد.‏ (‏ خروج ۷:‏۱۴-‏۱۶،‏ ۲۰-‏۲۳؛‏ ۸:‏۱،‏ ۲،‏ ۲۰‏)‏ این ملاقات‌های مکرّر با شخصی چنین سختدل چه نتیجه‌ای می‌توانست داشته باشد؟‏ از یک سو اسرائیلیان آرزوی رهایی داشتند و از سوی دیگر فرعون سرسختانه مخالفت می‌ورزید.‏ شما در موقعیت موسی چه می‌کردید؟‏

۸.‏ طریقی که یَهُوَه با فرعون در پیش گرفت چه نتیجه‌ای داشت،‏ و اثر آن تا به امروز چه بوده است؟‏

۸ موسی این پیام را نیز به سمع فرعون رساند:‏ «‏یَهُوَه خدای عبرانیان چنین می‌گوید:‏ ‹قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند.‏ .‏ .‏ .‏ زیرا اگر تا کنون دست خود را دراز کرده،‏ و تو را و قومت را به وبا مبتلا ساخته بودم،‏ هرآینه از زمین هلاک می‌شدی.‏ و لٰکن برای همین تو را برپا داشته‌ام تا قدرت خود را به تو نشان دهم،‏ و نام من در تمامی جهان شایع شود.‏› » (‏ خروج ۹:‏۱۳-‏۱۶‏)‏ یَهُوَه با حکمی که علیه فرعون صادر کرد می‌خواست قدرت خود را به تمام کسانی که از فرامین او سرپیچی می‌کنند نشان دهد.‏ این موضوع شامل حال شیطان نیز می‌شد که عیسی او را «رئیس این جهان» خواند.‏ (‏ یوحنّا ۱۴:‏۳۰؛‏ رومیان ۹:‏۱۷-‏۲۴‏)‏ نام یَهُوَه چنانکه خود نیز از پیش اعلام نموده بود در تمام زمین شهرت یافت.‏ صبر و شکیبایی یَهُوَه سبب بقای قوم اسرائیل شد و این امکان را فراهم ساخت تا آنان و جمع کثیری از اقوام دیگر که از مصر بیرون آمده بودند به پرستش او بپردازند.‏ (‏ خروج ۹:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ ۱۲:‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏ از آن زمان تا کنون به سبب اعلام نام یَهُوَه میلیون‌ها نفر به پرستش حقیقی روی آورده‌اند.‏

 هدایت قومی سرکش

۹.‏ عبرانیان چگونه به یَهُوَه بی‌احترامی می‌کردند؟‏

۹ عبرانیان به خوبی با نام خدا آشنا بودند.‏ موسی نیز هنگام صحبت کردن با آنان از نام خدا استفاده می‌کرد.‏ اما متأسفانه آنان احترامی را که درخور یَهُوَه بود برای او قائل نبودند.‏ کمی پس از آنکه اسرائیلیان از مصر بیرون آمدند و در بیابان برای مدت کوتاهی بی‌آب ماندند از موسی گِله کردند و زبان به شکایت گشودند.‏ وقتی به آب رسیدند از بی‌غذایی شکایت کردند.‏ موسی به آنان گوشزد کرد که این شکایت‌هایشان بر ضدّ او و هارون نیست بلکه بر ضدّ شخص یَهُوَه است.‏ (‏ خروج ۱۵:‏۲۲-‏۲۴؛‏ ۱۶:‏۲-‏۱۲‏)‏ یَهُوَه در کنار کوه سینا قوانین خود را به آنان داد و همین طور صحنهٔ حیرت‌انگیزی از قدرت خود را در مقابل چشمانشان نمایان ساخت.‏ اما اندکی بعد در همان مکان گوساله‌ای طلایی ساختند و به پرستش آن پرداختند و این بت‌پرستی خود را «عید یَهُوَه» خواندند.‏ —‏ خروج ۳۲:‏۱-‏۹‏.‏

۱۰.‏ چرا بویژه پیران مسیحی نیاز دارند مطابق سخن موسی در خروج ۳۳:‏۱۳ دعا کنند؟‏

۱۰ موسی چگونه می‌توانست قومی را که یَهُوَه آن‌ها را قومی سرکش خوانده بود راهنمایی کند؟‏ موسی از یَهُوَه چنین تمنا کرد:‏ «اگر فی‌الحقیقه منظور نظر تو شده‌ام،‏ طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم،‏ و در حضور تو فیض یابم.‏» (‏ خروج ۳۳:‏۱۳‏)‏ امروزه،‏ سرپرستان جماعات مسیحی امّتی را شبانی می‌کنند که طبعاً بسیار متواضع‌تر از اسرائیل باستان است.‏ با این حال،‏ آنان نیز در دعا به یَهُوَه می‌گویند:‏ «ای خداوند،‏ طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خویش را به من تعلیم ده.‏» (‏ مزمور ۲۵:‏۴‏)‏ این مردان با درک کلام یَهُوَه و شناخت شخصیت او یاد می‌گیرند مسائل را به راه و روش او حل کنند.‏

یَهُوَه از خادمانش چه انتظار دارد

۱۱.‏ یَهُوَه چه فرامینی به موسی داد،‏ و چرا دانستن آن‌ها برای ما نیز اهمیت دارد؟‏

۱۱ یَهُوَه آنچه را که از اسرائیلیان انتظار داشت در مقابل کوه سینا به سمع آنان رساند.‏ اندکی بعد یَهُوَه بر دو لوح سنگی ده فرمان را مرقوم داشته به دست موسی داد.‏ وقتی موسی از کوه پایین آمد،‏ اسرائیلیان را مشغول پرستش گوساله دید و با عصبانیت لوح‌های سنگی را به زمین انداخت و شکست.‏ یَهُوَه بر دو لوح دیگر که موسی آن‌ها را تراشید بار دیگر ده فرمان را حک کرد.‏ (‏ خروج ۳۲:‏۱۹؛‏ ۳۴:‏۱‏)‏ یعنی همان فرامینی که در لوح‌های اوّل نوشته شده بود.‏ موسی می‌بایست دقیقاً مطابق آن‌ها عمل می‌کرد.‏ یَهُوَه خصوصیات خود را نیز بر موسی آشکار کرد تا او بداند به عنوان نمایندهٔ یَهُوَه چگونه باید رفتار کند.‏ امروزه،‏ مسیحیان تحت قانون شریعت نیستند،‏ اما فرامینی که یَهُوَه به موسی داد بر اصولی بنا شده بودند که امروزه نیز به قوّت خود باقی هستند.‏ (‏ رومیان ۶:‏۱۴؛‏ ۱۳:‏۸-‏۱۰‏)‏ در اینجا می‌خواهیم به برخی از این اصول اشاره کنیم.‏

۱۲.‏ این اصل که تنها یَهُوَه شایستهٔ پرستش است چه تأثیری می‌باید بر اسرائیلیان می‌گذاشت؟‏

۱۲ تنها یَهُوَه شایستهٔ پرستش است.‏ یَهُوَه به قوم اعلام داشت که غیر از او هیچ چیز را نباید پرستش کنند.‏ (‏ خروج ۲۰:‏۲-‏۵‏)‏ شواهدی که یَهُوَه در اختیار اسرائیلیان قرار داد  جای تردید باقی نمی‌گذاشت که خدای حقیقی است.‏ (‏ تثنیه ۴:‏۳۳-‏۳۵‏)‏ یَهُوَه برای آنان روشن ساخت که باید از رفتار قوم‌های دیگر یعنی از هر گونه بت‌پرستی و امور مربوط به ارتباط با ارواح پرهیز کنند.‏ خداپرستی آنان نباید حالت ظاهری پیدا می‌کرد.‏ آنان می‌بایست با تمام جان و دل و توان خود او را دوست می‌داشتند.‏ (‏ تثنیه ۶:‏۵،‏ ۶‏)‏ این محبت می‌بایست در سخنان و رفتار و تمام جنبه‌های زندگی آنان آشکار می‌بود.‏ (‏ لاویان ۲۰:‏۲۷؛‏ ۲۴:‏۱۵،‏ ۱۶؛‏ ۲۶:‏۱‏)‏ عیسی مسیح نیز به خوبی روشن ساخت که تنها یَهُوَه شایستهٔ پرستش است.‏ —‏ مَرقُس ۱۲:‏۲۸-‏۳۰؛‏ لوقا ۴:‏۸‏.‏

۱۳.‏ چرا اسرائیلیان می‌بایست کاملاً مطیع یَهُوَه می‌بودند،‏ و چه چیزی ما را بر آن می‌دارد که از او اطاعت کنیم؟‏ (‏ جامعه ۱۲:‏۱۳‏)‏

۱۳ اطاعت کامل از احکام یَهُوَه.‏ به قوم اسرائیل خاطرنشان شد که وقتی با یَهُوَه عهد بستند که قوم او باشند در واقع تعهد کردند که کاملاً از احکام او اطاعت کنند.‏ آنان با اینکه در بسیاری موارد آزاد بودند،‏ اما در برخی امور باید دقیقاً همان طور که یَهُوَه حکم کرده بود رفتار می‌کردند.‏ اسرائیلیان به این ترتیب می‌توانستند محبت خود را به یَهُوَه نشان دهند.‏ این کار همچنین به نفع خودشان و نسل‌های بعدی‌شان بود.‏ یَهُوَه تمام آن احکام را برای بهروزی و سعادت آنان داده بود.‏ —‏ خروج ۱۹:‏۵-‏۸؛‏ تثنیه ۵:‏۲۷-‏۳۳؛‏ ۱۱:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۱۴.‏ یَهُوَه چگونه بر لزوم اولویت دادن به امور پرستش تأکید کرد؟‏

۱۴ به امور مربوط به پرستش یَهُوَه اولویت دهیم.‏ اسرائیلیان نباید اجازه می‌دادند که کارهای روزمرهٔ زندگی‌شان،‏ امور مربوط به پرستش یَهُوَه را تحت‌الشعاع قرار دهد.‏ آنان نباید فقط به فکر امرار معاش خود می‌بودند.‏ یَهُوَه برای آنان روزی را طی هفته معین کرده بود که به عبادت بپردازند.‏ (‏ خروج ۳۵:‏۱-‏۳؛‏ اعداد ۱۵:‏۳۲-‏۳۶‏)‏ آنان هر ساله گردهمایی‌هایی نیز داشتند که آن‌ها را «محفل‌های مقدّس» می‌خواندند.‏ (‏ لاویان ۲۳:‏۴-‏۴۴‏)‏ در این گردهمایی‌ها در مورد کارهای بزرگ و طریق‌های یَهُوَه صحبت می‌کردند،‏ و قدردانی خود را به او نشان می‌دادند.‏ همچنین محبت به خدا و ترسی سالم از پروردگار را می‌آموختند تا بتوانند در طریق او گام بردارند.‏ (‏ تثنیه ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ اصول پایه‌ای آن احکام امروزه نیز برای خادمان یَهُوَه بسیار مفید می‌باشند.‏ —‏ عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏

شناخت خصوصیات یَهُوَه

۱۵.‏ الف)‏ چرا شناخت خصوصیات یَهُوَه برای موسی مفید بود؟‏ ب)‏ در مورد خصوصیات یَهُوَه چه سؤالاتی می‌توانیم از خود بپرسیم؟‏

۱۵ موسی با شناخت خصوصیات یَهُوَه بهتر می‌توانست قوم را رهبری کند.‏ در خروج ۳۴:‏۵-‏۷ آمده است که خدا از برابر موسی عبور کرده ندا در داد:‏ «یَهُوَه،‏ یَهُوَه،‏ خدای رحیم و رئوف و دیرخشم و کثیراحسان و وفا؛‏ نگاه‌دارندهٔ رحمت برای هزاران،‏ و آمرزندهٔ خطا و عصیان و گناه؛‏ لٰکن گناه را هرگز بی‌سزا نخواهد گذاشت،‏ بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوّم و چهارم خواهد گرفت.‏» کمی روی این سخنان تأمّل کنید.‏ از خود سؤال کنید:‏ ‹مفهوم هر یک از این خصوصیات چیست؟‏ یَهُوَه چگونه این خصوصیات را نشان می‌دهد؟‏ چگونه هر یک از این خصوصیات بر اَعمال و رفتارم تأثیر می‌گذارد؟‏ به عنوان یک سرپرست مسیحی چگونه می‌توانم این خصوصیات را ابراز کنم؟‏› در اینجا به بررسی چند خصوصیت یَهُوَه می‌پردازیم.‏

۱۶.‏ چگونه می‌توانیم به مفهوم دقیق رحمت یَهُوَه پی ببریم،‏ و چرا این موضوع حائز اهمیت است؟‏

۱۶ یَهُوَه «رحیم و رئوف» است.‏ اگر کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» را به زبان انگلیسی یا زبان دیگری در اختیار دارید در مورد واژه‌ای که در کتاب مقدّس فارسی «رحیم» ترجمه شده تحقیق کنید.‏ همچنین می‌توانید در «فهرست الفبایی نشریات برج دیده‌بانی» و یا با کمک برنامهٔ کامپیوتری «کتابخانهٔ نشریات برج‌دیده‌بانی» در مورد این واژه اطلاعاتی کسب کنید.‏ از کتاب «راهنمای آیات» برای یافتن آیاتی که در آن واژهٔ رحمت آمده است استفاده کنید.‏ * متوجه خواهید شد که واژهٔ عبری‌ای که رحمت ترجمه شده گاهی به معنی تخفیف مجازات و گاهی نیز به مفهوم دلسوزی است؛‏ همان دلسوزی‌ای که همواره یَهُوَه را بر آن داشته که قوم خود را رهایی دهد.‏ او نیازهای مادی و  معنوی امّتش را در بیابانی خشک و بی‌آب و علف برطرف کرد.‏ (‏ تثنیه ۱:‏۳۰-‏۳۳؛‏ ۸:‏۴‏)‏ از روی دلسوزی ترتیبی داد تا خطاهای قومش آمرزیده شود.‏ او حقیقتاً نسبت به قومش احساس ترحّم می‌کرد.‏ ما نیز می‌باید همچون یَهُوَه به یکدیگر رحمت نشان دهیم.‏ —‏ متّیٰ ۹:‏۱۳؛‏ ۱۸:‏۲۱-‏۳۵‏.‏

۱۷.‏ چگونه داشتن شناخت درستی از رأفت و کرامت یَهُوَه در اشاعهٔ پرستش پاک به ما کمک می‌کند؟‏

۱۷ در خروج ۳۴:‏۶ رحمت یَهُوَه در کنار خصوصیتی عنوان شده که در کتاب مقدّس فارسی رأفت و گاهی کرامت ترجمه شده است.‏ اگر یک فرهنگ لغت فارسی در اختیار دارید می‌توانید مفهوم این لغات را در آن نگاه کنید.‏ معنی آن‌ها را با آنچه کتاب مقدّس در مورد رأفت و کرامت یَهُوَه می‌گوید مقایسه کنید.‏ کتاب مقدّس وقتی در مورد توجه به محرومان صحبت می‌کند این واژه را به کار می‌برد.‏ (‏ خروج ۲۲:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ در هر کشوری افراد محروم وجود دارند.‏ برای مثال می‌توان به کسانی اشاره کرد که زادگاه خود را ترک کرده،‏ در کشوری دیگر زندگی می‌کنند.‏ یَهُوَه به قوم خود یادآور شد که خودشان نیز در مصر غریب بودند،‏ و آنان را ترغیب کرد که میان خود و غریبه‌ها تبعیض قائل نشوند.‏ (‏ تثنیه ۲۴:‏۱۷-‏۲۲‏)‏ ما از این موضوع چه درسی می‌گیریم؟‏ امروزه نیز رأفت و کرامتِ مسیحیان سبب شده است که بسیاری افراد از ملیت‌های مختلف جذب پرستش یَهُوَه شده،‏ قومی متحد به وجود آورند.‏ —‏ اَعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۱۸.‏ محدودیتی که یَهُوَه برای اسرائیلیان قرار داد چه درسی به ما می‌آموزد؟‏

۱۸ با این حال،‏ اسرائیلیان می‌بایست مواظب می‌بودند که توجه و علاقه‌شان به افراد ملیت‌های دیگر محبت‌شان را نسبت به یَهُوَه و معیارهای اخلاقی او سرد نکند.‏ از این جهت،‏ به آنان گفته شده بود که راه و روش مردم ملیت‌های همجوار خود،‏ بویژه رسوم بت‌پرستانه و اَعمال غیراخلاقی آنان را در پیش نگیرند.‏ (‏ خروج ۳۴:‏۱۱-‏۱۶؛‏ تثنیه ۷:‏۱-‏۴‏)‏ امروزه نیز شاهدان یَهُوَه می‌باید در این خصوص جانب احتیاط را حفظ کنند.‏ یَهُوَه از ما انتظار دارد که مانند او طاهر و پاک باشیم.‏ —‏ ۱پِطْرُس ۱:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

۱۹.‏ درک اینکه یَهُوَه چه نظری نسبت به گناه دارد چه کمکی به خادمان او می‌کند؟‏

۱۹ از جمله طریق‌های یَهُوَه که موسی می‌بایست می‌آموخت این بود که گرچه یَهُوَه گناه را مردود می‌داند لیکن نسبت به گناهکاران صبور است.‏ او به انسان‌ها فرصت کافی می‌دهد تا احکام او را بیاموزند و به آن عمل کنند.‏ یَهُوَه گناه فردی نادم را می‌بخشد،‏ اما از گناهی که مستوجب کیفر باشد نمی‌گذرد.‏ او برای موسی روشن ساخت که تصمیمات امروز قوم بر نسل‌های بعدی اثر خواهد گذاشت.‏ آنان با دانستن این موضوع دیگر یَهُوَه را مقصر مصیبت‌های خود نمی‌دانستند و او را خدایی نمی‌خواندند که دیر وارد عمل می‌شود.‏

۲۰.‏ چگونه می‌توانیم رفتاری شایسته با هم‌ایمانانمان و افراد دیگر داشته باشیم؟‏ (‏ مزمور ۸۶:‏۱۱‏)‏

 ۲۰ برای آنکه شناخت خود را از یَهُوَه و طریق‌های او عمیق‌تر کنیم می‌باید هنگام خواندن کتاب مقدّس روی آنچه می‌خوانیم تحقیق و تفکّر کنیم.‏ جنبه‌های مختلف شخصیت یَهُوَه را مورد بررسی قرار دهیم.‏ از یَهُوَه بخواهیم به ما نشان دهد چگونه می‌توانیم رفتار او را سرمشق خود سازیم و در تمام تصمیمات خود مقصود او را برای بشر مد نظر قرار دهیم.‏ شناخت طریق‌های یَهُوَه ما را از بسیاری دام‌ها در امان نگاه می‌دارد،‏ به ما کمک می‌کند تا رفتاری شایسته با هم‌ایمانانمان داشته باشیم و ما را بر می‌انگیزد تا دیگران را نیز در شناخت بهتر خدا و ابراز محبت به او آموزش دهیم.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 16 برنامهٔ کامپیوتری بر روی (‏ ROM-‏CD)‏ و همچنین کتاب‌های ذکرشده از انتشارات شاهدان یَهُوَه بوده،‏ به زبان انگلیسی موجود می‌باشند.‏

مرور

‏• چرا متواضع بودن برای موسی حائز اهمیت بود،‏ و چرا برای ما اهمیت دارد؟‏

‏• از اینکه فرعون بارها پیام یَهُوَه را شنید چه نتیجه‌ای حاصل شد؟‏

‏• چه اصولی را یَهُوَه به موسی آموخت که امروزه برای ما نیز مهم است؟‏

‏• چگونه می‌توانیم شناخت خود را از خصوصیات یَهُوَه عمیق‌تر کنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۹]‏

موسی پیام یَهُوَه را عیناً به فرعون رساند

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۰]‏

یَهُوَه انتظارات خود از قومش را به موسی بیان کرد

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۲]‏

روی خصوصیات یَهُوَه تفکّر کنید