مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یَهُوَه تفتیش‌کنندهٔ دل‌ها را بطلبیم

یَهُوَه تفتیش‌کنندهٔ دل‌ها را بطلبیم

 یَهُوَه تفتیش‌کنندهٔ دل‌ها را بطلبیم

‏«مرا بطلبید و زنده بمانید.‏» —‏ عاموس ۵:‏۴‏.‏

۱،‏ ۲.‏ مفهوم اینکه «خداوند به دل می‌نگرد» چیست؟‏

یَهُوَه خدا به سموئیل نبی گفت:‏ «انسان به ظاهر می‌نگرد و خداوند به دل می‌نگرد.‏» (‏ ۱سموئیل ۱۶:‏۷‏)‏ مفهوم اینکه یَهُوَه «به دل می‌نگرد» چیست؟‏

۲ منظور کتاب مقدّس از دل،‏ باطن شخص است؛‏ و اشاره به امیال،‏ افکار،‏ احساسات و عواطف انسان دارد.‏ بنابراین وقتی کتاب مقدّس می‌گوید که خدا به دل می‌نگرد به این مفهوم است که خدا قادر است باطن و شخصیت انسان را ببیند.‏

خدا اسرائیل را مورد آزمایش قرار داد

۳،‏ ۴.‏ بر طبق عاموس ۶:‏۴-‏۶ وضعیت حکومت شمالی اسرائیل به چه منوال بود؟‏

۳ یَهُوَه در دل اهالی حکومت شمالی اسرائیل چه می‌دید؟‏ عاموس ۶:‏۴-‏۶ در مورد مردانی صحبت می‌کند که ‹بر تخت‌های عاج می‌خوابیدند و بر بسترها دراز می‌شدند و لذیذترین برّه‌ها و مرغوب‌ترین گوساله‌ها را می‌خوردند.‏ آلات موسیقی را مثل داود برای خود اختراع می‌کردند و شراب را از کاسه‌ها می‌نوشیدند.‏›‏

 ۴ این صحنه شاید در وهلهٔ اوّل دلپذیر به نظر آید.‏ ثروتمندان در آسایش و راحتی در خانه‌های زیبای خود بهترین غذاها و مشروبات را می‌خوردند و در حالی که بر «تخت‌های عاج» می‌خوابیدند جدیدترین آلات موسیقی برای ایشان نواخته می‌شد.‏ باستان‌شناسان در منطقهٔ سامره تعداد زیادی قطعات زیبای عاج تراشیده‌شده یافته‌اند که احتمالاً بسیاری از آن‌ها برای تزئین مبلمان یا دیوارها به کار می‌رفت.‏ —‏ ۱پادشاهان ۱۰:‏۲۲‏.‏

۵.‏ چرا یَهُوَه از اسرائیلیان زمان عاموس ابراز نارضایتی کرد؟‏

۵ آیا یَهُوَه از اینکه اسرائیلیان غذاهای لذیذ می‌خوردند،‏ شراب خوب می‌نوشیدند و به موسیقی دلنشین گوش می‌دادند ناخرسند بود؟‏ مسلّماً خیر.‏ زیرا اوست که همهٔ این‌ها را برای لذّت انسان آفریده است.‏ (‏ ۱تیموتاؤس ۶:‏۱۷‏)‏ آنچه یَهُوَه را ناراحت می‌کرد نیات دل ایشان،‏ رفتار گستاخانه‌شان نسبت به او و نامهربانی با همنوعانشان بود.‏

۶.‏ وضعیت اسرائیلیان زمان عاموس به چه صورت بود؟‏

۶ وقایعی که در شرف وقوع بود برای آنانی که بر تخت‌ها می‌خوابیدند و شراب می‌نوشیدند و در آسایش کامل به آلات موسیقی گوش می‌دادند بسیار غیرمترقبه می‌بود.‏ یَهُوَه از آنان پرسید:‏ ‹آیا شما روز بلا را دور می‌کنید؟‏› وضعیت اسفباری که در اسرائیل حکمفرما بود آنان را به هیچ وجه اندوهگین نمی‌کرد و به اصطلاح ‹به جهت مصیبت یوسف غمگین نمی‌ساخت.‏› (‏ عاموس ۶:‏۳-‏۶‏)‏ «یوسف» در اینجا مظهر قوم اسرائیل است.‏ این قوم گرچه در رفاه بود لیکن از خدا بسیار دور شده بود.‏ مردم بی‌آنکه توجهی به وخامت اوضاع داشته باشند به کارهای روزانهٔ خود می‌پرداختند.‏ امروزه نیز وضع به همین صورت است.‏ بسیاری از مردم به وخامت دنیا واقفند اما تا زمانی که مصیبت بر سر خودشان نیاید اهمیتی نمی‌دهند چه بر سر دیگران می‌آید.‏ به علاوه،‏ امروزه نیز اکثر مردم دنیا از خدا دور شده‌اند.‏

انحطاط قوم اسرائیل

۷.‏ اگر اسرائیلیان به هشدارهای یَهُوَه بی‌توجه می‌ماندند چه بر سرشان می‌آمد؟‏

۷ عاموس اسرائیل را با وجود ظاهر فریبنده‌اش،‏ قومی رو به انحطاط توصیف می‌کند.‏ اگر مردم همچنان به هشدارهای یَهُوَه بی‌توجه می‌ماندند او آنان را به دست دشمنانشان می‌سپرد،‏ یعنی اجازه می‌داد آشوریان آن‌ها را از تخت‌های عاجشان پایین آورده،‏ آسایششان را بر هم زنند و به اسارت ببرند!‏

۸.‏ چگونه دیانت اسرائیلیان رو به انحطاط گذاشت؟‏

۸ چرا قوم اسرائیل به این وضعیت اسفناک افتاده بود؟‏ همهٔ این‌ها در سال ۹۹۷ ق.‏د.‏م.‏ وقتی رَحُبْعام جایگزین سلیمان شد و ده سِبط اسرائیل از اَسباط یهودا و بنیامین جدا شدند روی داد.‏ نخستین پادشاه ده سِبط شمالی اسرائیل یَرُبْعام اوّل،‏ پسر «نَباط» بود.‏ (‏ ۱پادشاهان ۱۱:‏۲۶‏)‏ یَرُبْعام مردم حکومت شمالی را متقاعد کرد که لزومی ندارد برای پرستش یَهُوَه چنین مسافت طولانی‌ای را تا اورشلیم سفر کنند.‏ آیا یَرُبْعام واقعاً دلش به حال مردم سوخته بود؟‏ خیر،‏ او فقط در پی حفظ منافع خویش بود.‏ (‏ ۱پادشاهان ۱۲:‏۲۶‏)‏ یَرُبْعام می‌ترسید که اگر مردم سه بار در سال به معبد اورشلیم روانه شوند رفته‌رفته مطیع پادشاه یهودا خواهند شد.‏ بنابراین،‏ دو گوسالهٔ طلایی برافراشت.‏ یکی از آن‌ها را در دان و دیگری را در بیت‌ئیل قرار داد.‏ به این ترتیب پرستش گوساله دین رسمی اسرائیل شد.‏ —‏ ۲تواریخ ۱۱:‏۱۳-‏۱۵‏.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ یَرُبْعام چه رسوم مذهبی‌ای را پایه‌گذاری کرد؟‏ ب)‏ یَهُوَه در زمان یَرُبْعام دوّم چه نظری در مورد اعیاد اسرائیلیان داشت؟‏

۹ یَرُبْعام در تلاش برای اعتبار بخشیدن به این دین جدید رسوم و جشن‌هایی مشابه آنچه در اورشلیم برگزار می‌شد پایه‌گذاری کرد.‏ در اوّل پادشاهان ۱۲:‏۳۲ می‌خوانیم:‏ «یَرُبْعام عیدی در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مثل عیدی که در یهوداست برپا کرد و نزد آن مذبح می‌رفت و در بیت‌ئیل به همان طور عمل نموده،‏ برای گوساله‌هایی که ساخته بود،‏ قربانی می‌گذرانید.‏»‏

۱۰ یَهُوَه هرگز با برگزاری چنین اعیاد مذهبی‌ای موافق نبود.‏ کمی بیش از یک قرن بعد یعنی طی سلطنت یَرُبْعام دوّم،‏ که حدود سال ۸۴۴ ق.‏د.‏م.‏ پادشاه اَسباط دهگانهٔ اسرائیل شد،‏ یَهُوَه از طریق عاموس نظر خود را در مورد دیانت اسرائیلیان بروشنی اظهار کرد.‏ (‏ عاموس ۱:‏۱‏)‏ یَهُوَه گفت:‏ «من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و (‏ عطر)‏  محفل‌های مقدّس شما را استشمام نخواهم کرد.‏ و اگر چه قربانی‌های سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذرانید،‏ آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامتی پرواری‌های شما را منظور نخواهم داشت.‏ آهنگ سرودهای خود را از من دور کن زیرا نغمهٔ بربط‌های تو را گوش نخواهم کرد.‏ و انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دائمی جاری بشود.‏» —‏ عاموس ۵:‏۲۱-‏۲۴‏.‏

تشابه روزگار عاموس با زمان حاضر

۱۱،‏ ۱۲.‏ چه شباهت‌هایی میان دیانت مسیحیت کاذب و اسرائیلیان باستان می‌توان مشاهده کرد؟‏

۱۱ یَهُوَه نیّت دل کسانی را که در اعیاد و گردهمایی‌های مذهبی اسرائیلیان شرکت می‌کردند آزموده بود و رسوم آنان را منحط می‌دانست.‏ یَهُوَه امروزه نیز به اعیاد مسیحیت کاذب مانند کریسمس و عید پاک به همان نظر می‌نگرد.‏ به همین سبب،‏ پرستندگان او تلاش می‌کنند درستکاری را از کجروی و روشنایی را از تاریکی کاملاً تمیز دهند.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۴-‏۱۶‏.‏

۱۲ شباهت‌های دیگری میان دیانت مسیحیت کاذب و گوساله‌پرستی اسرائیلیان وجود دارد.‏ مثلاً،‏ انگیزهٔ ایشان در پرستش خدا را در نظر بگیریم.‏ آیا محبت به خدا را می‌توان در مسیحیت کاذب مشاهده کرد؟‏ خیر،‏ آنان به هیچ وجه یَهُوَه را به شیوه‌ای که مقبول اوست یعنی «به روح و راستی» پرستش نمی‌کنند.‏ (‏ یوحنّا ۴:‏۲۴‏)‏ شباهتی دیگر،‏ به جا نیاوردن «انصاف» و «عدالت» در اجرای اصول اخلاقی خداست.‏ امروزه مسیحیت کاذب زنا و گناهانی از این قبیل را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد تا جایی که حتی کشیشان آن برای زندگی مشترک همجنس‌بازان از خدا برکت می‌طلبند!‏

‏‹‏نیکویی را دوست بدارید›‏

۱۳.‏ چرا بجاست مطابق عاموس ۵:‏۱۵ عمل کنیم؟‏

۱۳ یَهُوَه به کسانی که می‌خواهند به شیوهٔ مورد قبول او پرستشش کنند می‌گوید:‏ «از بدی نفرت کنید و نیکویی را دوست دارید.‏» (‏ عاموس ۵:‏۱۵‏)‏ نفرت و دوست داشتن احساساتی قوی هستند که از دل سرچشمه می‌گیرند.‏ و از آنجا که دل بسیار فریبنده است می‌باید با تمام توان از آن حفاظت کنیم.‏ (‏ امثال ۴:‏۲۳؛‏ اِرْمیا ۱۷:‏۹‏)‏ پروراندن امیال ناپسند در دلمان سبب می‌شود که بدی را دوست بداریم و از نیکویی نفرت ورزیم.‏ و اگر این امیال سبب شود که زندگی‌ای گناه‌آلود در پیش بگیریم،‏ هر چقدر هم که خود را غیور نشان دهیم یَهُوَه خدا ما را مقبول نخواهد داشت.‏ پس بیاییم از خدا بخواهیم به ما کمک کند تا ‹از بدی نفرت کنیم و نیکویی را دوست بداریم.‏›‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ الف)‏ در اسرائیل چه افراد نیکوکاری یافت می‌شد،‏ و اسرائیلیان چگونه با آنان رفتار می‌کردند؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم افرادی را که به خدمت تمام‌وقت مشغولند تشویق کنیم؟‏

۱۴ البته نمی‌توان گفت که همهٔ اسرائیلیان دوران عاموس خلاف قوانین خدا رفتار می‌کردند.‏ انبیایی همچون هوشَع و خود عاموس به یَهُوَه وفادار بودند.‏ نذیره‌ها نیز  خود را به خدمت خدا وقف کرده بودند.‏ برای مدتی که خود را به خدا نذر می‌کردند از نوشیدن محصول انگور بخصوص شراب خودداری می‌کردند.‏ (‏ اعداد ۶:‏۱-‏۴‏)‏ آیا دیگر اسرائیلیان ارزشی برای ایثارگری این مردان قائل بودند؟‏ پاسخ تعجب‌انگیز این سؤال در عاموس ۲:‏۱۲ آمده است.‏ این آیه مشخص می‌کند که این امّت تا چه حد فاسد شده بودند.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ «شما نذیره‌ها را شراب نوشانیدید و انبیا را نهی نموده،‏ گفتید که نبوّت مکنید.‏»‏

۱۵ اسرائیلیان می‌بایست با دیدن ازخودگذشتگی نذیره‌ها و انبیا از خود خجالت می‌کشیدند و رفتارشان را تغییر می‌دادند.‏ در عوض آن‌ها در پی دلسرد کردن این اشخاص برمی‌آمدند.‏ می‌توانیم از این واقعه درس مفیدی بیاموزیم.‏ ما نیز هرگز نمی‌باید پیشگامان،‏ سرپرستان سیّار،‏ میسیونرهایی که برای ملاقات می‌آیند،‏ یا اعضای خانوادهٔ بیت‌ئیل را از خدمت تمام‌وقت دلسرد کرده،‏ تشویقشان کنیم که زندگی به اصطلاح عادی‌ای برای خود بسازند.‏ بلکه باید خوشحال باشیم که این خادمان،‏ آنچه از دستشان برمی‌آید برای تمجید یَهُوَه خدا انجام می‌دهند.‏ واقعاً که این خدمت آن‌ها جای ستایش دارد و چه خوب است که ایشان را تشویق کنیم تا به خدمتشان ادامه دهند!‏

۱۶.‏ چرا اسرائیلیان زمان موسی نسبت به اسرائیلیان زمان عاموس از وضعیت بهتری برخوردار بودند؟‏

۱۶ بسیاری از اسرائیلیان زمان عاموس از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند لیکن در نظر خدا «دولتمند» نبودند.‏ (‏ لوقا ۱۲:‏۱۳-‏۲۱‏)‏ اجداد ایشان طی ۴۰ سالی که در بیابان به سر می‌بردند نه از گاوان پروار تغذیه می‌کردند و نه بر تخت‌های عاج می‌خوابیدند.‏ آنان فقط منّ می‌خوردند.‏ موسی بدیشان گفت:‏ «یَهُوَه خدای تو،‏ تو را در همهٔ کارهای دستت برکت داده است،‏ .‏ .‏ .‏ الآن چهل سال است که یَهُوَه خدایت با تو بوده است و به هیچ چیز محتاج نشده‌ای.‏» (‏ تثنیه ۲:‏۷‏)‏ آری،‏ یَهُوَه تمام مایحتاج اصلی اسرائیلیان را در بیابان برایشان مهیا ساخت.‏ از آن مهم‌تر،‏ آنان از حمایت و برکات خدای مهربانشان برخوردار بودند!‏

۱۷.‏ یَهُوَه به چه دلیل اسرائیلیان را به سرزمین موعود آورد؟‏

۱۷ یَهُوَه به اسرائیلیان هم‌عصر عاموس یادآوری کرد که چگونه اجدادشان را به سرزمین موعود آورده و آنان را از شرّ تمام دشمنانشان خلاصی داده بود.‏ (‏ عاموس ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ آیا دلیل اینکه یَهُوَه اسرائیلیان را از مصر بیرون آورد و به سرزمین موعود رساند این بود که آن‌ها زندگی‌ای بیهوده و پرتجمّل را در پیش گیرند.‏ خیر،‏ یَهُوَه این امکان را برایشان فراهم ساخت که خود را پاک ساخته،‏ در آزادی کامل او را پرستش کنند.‏ اما اهالی اَسباط ده‌گانهٔ اسرائیل از بدی نفرت نکرده،‏ نیکوکاری را نیز دوست نداشتند؟‏ آنان به جای تمجید یَهُوَه تمثال‌ها را ستایش می‌کردند.‏ واقعاً که چه رفتار شرم‌آوری!‏

 در مقابل یَهُوَه مسئول هستیم

۱۸.‏ چرا یَهُوَه ما را از لحاظ روحانی آزاد کرده است؟‏

۱۸ یَهُوَه رفتار ناپسند اسرائیلیان را نادیده نگرفت و با ایشان چنین اتمام حجّت کرد:‏ «عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید.‏» (‏ عاموس ۳:‏۲‏)‏ این سخنان ما را به یاد رستگاری‌مان از اسارت مصر امروزی،‏ یعنی نظام حاکم بر دنیا می‌اندازد.‏ آیا منظور یَهُوَه از آزاد کردن ما این بود که اهدافی خودخواهانه تعاقب نماییم؟‏ خیر،‏ یَهُوَه ما را رهایی داده است تا بتوانیم با آزادی کامل و با تمام دل او را تمجید کنیم.‏ همهٔ ما در استفاده از آزادی‌مان در مقابل خدا مسئول هستیم.‏ —‏ رومیان ۱۴:‏۱۲‏.‏

۱۹.‏ بر طبق عاموس ۴:‏۴،‏ ۵ چه اَعمالی مورد پسند اسرائیلیان بود؟‏

۱۹ متأسفانه اغلب اسرائیلیان به پیام پرقدرت عاموس اعتنا نکردند.‏ در عاموس ۴:‏۴،‏ ۵ او بی‌ایمانی آنان را چنین آشکار کرد:‏ «به بیت‌ئیل بیایید و عصیان بورزید و به جِلْجال آمده،‏ عصیان را زیاد کنید .‏ .‏ .‏ زیرا ای بنی‌اسرائیل همین پسندیدهٔ شما است!‏» اسرائیلیان هیچ مایل نبودند خود را اصلاح کنند.‏ آنان از دل خود محافظت ننمودند و در نتیجه اغلبشان به انجام کارهای بد علاقه‌مند و از نیکوکاری متنفر شدند.‏ آن بت‌پرستان لجباز حاضر به تغییر مرام خود نبودند.‏ لذا،‏ آنان مسئول گناهان خود بودند و در گناه خود می‌مردند.‏

۲۰.‏ چگونه می‌توانیم مطابق عاموس ۵:‏۴ عمل کنیم؟‏

۲۰ مطمئناً در آن زمان برای هیچ یک از اسرائیلیان آسان نبود که به یَهُوَه وفادار بمانند.‏ وفاداری در میان مردمانی شریر مانند شنا کردن بر خلاف جریان آب بود!‏ مطلبی که امروزه نیز در مورد مسیحیان حقیقی چه پیر و چه جوان صدق می‌کند.‏ اما در اسرائیل باستان کسانی که به یَهُوَه محبت داشتند و می‌خواستند مقبول او واقع شوند به پرستش حقیقی روی آوردند.‏ یَهُوَه آنان را چنین دعوت نمود:‏ «مرا بطلبید و زنده بمانید.‏» (‏ عاموس ۵:‏۴‏)‏ امروزه نیز یَهُوَه به توبه‌کارانی که او را می‌طلبند،‏ یعنی تلاش می‌کنند شناختی صحیح از کلام او کسب کرده اراده‌اش را به جا آورند،‏ رحمت نشان می‌دهد.‏ این کار اگرچه آسان نیست لیکن پاداش عظیم آن حیات جاودانی است.‏ —‏ یوحنّا ۱۷:‏۳‏.‏

رفاه با وجود قحطی روحانی

۲۱.‏ چه قحطی‌ای گریبانگیر کسانی می‌شود که به پرستش کاذب می‌پردازند؟‏

۲۱ چه بر سر کسانی می‌آمد که از پرستش پاک دوری می‌جستند؟‏ آنان دچار بدترین نوع قحطی می‌شدند؛‏ یعنی قحطی روحانی!‏ «اینک خداوند یَهُوَه می‌گوید:‏ ‹ایّامی می‌آید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند.‏› » ‏(‏ عاموس ۸:‏۱۱‏)‏ امروزه نیز مسیحیت کاذب در چنین قحطی‌ای به سر می‌برد.‏ اما افرادی بی‌ریا از میان آن،‏ پی به وفور خوراک روحانی در میان امّت یَهُوَه برده،‏ به سازمان او می‌آیند.‏ یَهُوَه تفاوت میان وضعیت مسیحیت کاذب و مسیحیت حقیقی را چنین توصیف می‌کند:‏ «بندگان من خواهند خورد اما شما گرسنه خواهید بود اینک بندگانم خواهند نوشید اما شما تشنه خواهید بود.‏ همانا بندگانم شادی خواهند کرد اما شما خجل خواهید گردید.‏» —‏ اِشَعْیا ۶۵:‏۱۳‏.‏

۲۲.‏ چه چیزی ما را شاد می‌کند؟‏

۲۲ آیا ما خادمان یَهُوَه قدر تمام برکات روحانی و دیگر برکاتی که یَهُوَه به ما داده است می‌دانیم؟‏ وقتی کتاب مقدّس و نشریات مسیحی را مطالعه می‌کنیم و در جلسات جماعات و مجمع‌ها و کنگره‌ها حضور می‌یابیم حقیقتاً دلمان لبریز از شادی می‌شود.‏ دل ما از این شاد می‌شود که می‌توانیم شناختی صحیح از کلام خدا کسب کنیم و مفهوم نبوّت‌های عمیقی همچون نبوّت‌های عاموس را دریابیم.‏

۲۳.‏ کسانی که خدا را جلال می‌دهند از چه موهبتی برخوردار خواهند شد؟‏

۲۳ نبوّت‌های عاموس برای تمام کسانی که خدا را دوست می‌دارند و می‌خواهند او را جلال دهند پیامی امیدبخش دارد.‏ اینکه یَهُوَه محبّان خود را در هر وضعیت مالی‌ای که باشند و از هر مصیبتی که در این دنیای پر آشوب رنج ببرند،‏ برکت می‌دهد و آنان را با خوراک روحانی تغذیه می‌کند.‏ (‏ امثال ۱۰:‏۲۲؛‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ آری،‏ یَهُوَه که تأمین‌کنندهٔ تمام مایحتاج ماست مستحق جلال و اکرام است.‏ اگر یَهُوَه تفتیش‌کنندهٔ قلب‌ها را از صمیم دل بطلبیم او به ما این موهبت را می‌دهد که تا ابد او را تکریم نماییم.‏

مرور

‏• در زمان عاموس چه اوضاعی در اسرائیل حاکم بود؟‏

‏• اَسباط دهگانهٔ اسرائیل چه همتایی در روزگار ما دارد؟‏

‏• چه قحطی‌ای امروزه وجود دارد،‏ و چه کسانی در وفور نعمت به سر می‌برند؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۵]‏

خادمان تمام‌وقت را تشویق کنید که به خدمت خود ادامه دهند

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۶]‏

قوم شاد یَهُوَه در قحطی روحانی نمی‌باشند