مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کلام خدا را بدرستی تعلیم دهیم

کلام خدا را بدرستی تعلیم دهیم

 کلام خدا را بدرستی تعلیم دهیم

‏«منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را بدرستی تعلیم می‌دهد .‏ .‏ .‏ باشی.‏» —‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۱۵‏،‏ انجیل شریف‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ چرا برای کار نجّاری نیاز به وسیله داریم؟‏ ب)‏ مسیحیان چه وظیفهٔ مهمی بر عهده دارند،‏ و چگونه به ملکوت خدا اولویت می‌دهند؟‏

فرض کنیم با تعدادی تخته و تیر چوبی می‌خواهیم اتاقکی بسازیم.‏ واضح است که بدون داشتن ابزار نجّاری کاری از پیش نخواهیم برد.‏ ولی آیا فقط داشتن ابزار کافی است؟‏ خیر.‏ اگر در حرفهٔ نجّاری مهارت نداشته باشیم خیلی زود از ادامهٔ کار مأیوس خواهیم شد.‏ ولی اگر برای انجام کارمان از وسایل مجهز و مهارت لازم برخوردار باشیم از کار و نتیجهٔ آن لذّت فراوان خواهیم برد.‏

۲ ما مسیحیان نیز وظیفهٔ بسیار مهمی بر عهده داریم.‏ وظیفهٔ ما این است که برای ملکوت خدا کار کنیم.‏ از این رو،‏ عیسی همهٔ پیروان خود را ترغیب کرده است که ‹اوّل ملکوت خدا را بطلبند.‏› (‏ متّیٰ ۶:‏۳۳‏)‏ برای این کار ما به سه چیز نیاز داریم.‏ اوّل،‏ باید در موعظه کردن و شاگرد سازی غیور و کوشا باشیم.‏ دوّم،‏ خدمت ما باید بر شالودهٔ کلام خدا استوار شده باشد و سوّم،‏ باید رفتارمان را نیکو نگاه داریم.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰؛‏ اَعمال ۸:‏۲۵؛‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۱۲‏)‏ برای آنکه از خدمت مسیحی‌مان لذّت ببریم،‏ هم به ابزار مناسب نیاز داریم و هم به مهارت لازم.‏ پولُس در این کار الگوی خوبی برای ما قرار داده است و مسیحیان را ترغیب کرده است که به او اقتدا کنند.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۱؛‏ ۱۵:‏۱۰‏)‏ ببینیم از پولُس همکار مسیحی‌مان چه چیزهایی می‌توانیم بیاموزیم؟‏

پولُس مبشّری غیور

۳.‏ چرا پولُس با غیرت ملکوت خدا را موعظه می‌کرد؟‏

۳ پولُس را براستی می‌توان مبشّری غیور خواند.‏ وی پیام ملکوت را با پشتکار تمام در محدوده‌ای بسیار وسیع در اطراف دریای مدیترانه بشارت می‌داد.‏ این رسول در مورد ضرورت غیور بودن در موعظه چنین گفت:‏ «انجام این خدمت،‏ بخودی خود برای من امتیازی محسوب نمی‌شود،‏ چون من موظفم که این خدمت را انجام دهم،‏ و اگر در انجام آن کوتاهی کنم،‏ وای بر من!‏» (‏ ۱قُرِنتیان ۹:‏۱۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری ‏)‏ آیا پولُس فقط به رستگاری خود فکر می‌کرد؟‏ خیر،‏ واضح است که پولُس شخصی خودخواه نبود.‏ او می‌خواست  دیگران را نیز از مژدهٔ آمدن ملکوت باخبر سازد.‏ وی در این خصوص نوشت:‏ «همهٔ این کارها را می‌کنم تا بتوانم پیام انجیل را به ایشان برسانم.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۹:‏۲۳‏،‏ تفسیری.‏

۴.‏ مهم‌ترین وسیله در دست مسیحیان چیست؟‏

۴ پولُس رسول کارگری متواضع بود و خوب می‌دانست که نباید صرفاً به استعدادها و مهارت‌های خویش متکی باشد.‏ همان طور که نجّاری ماهر به ابزار خوب نجّاری نیاز دارد به همین ترتیب پولُس رسول نیز به ابزاری مناسب نیاز داشت تا بتواند حقایق الٰهی را در دل شنوندگان خود بنشاند.‏ پولُس از کلام مکتوب خدا به عنوان ابزار اصلی خود استفاده می‌کرد.‏ امروزه هم کتاب مقدّس وسیلهٔ اصلی ما در شاگردسازی است.‏

۵.‏ چگونه می‌توانیم هنگام موعظه به نحوی مؤثر از آیات استفاده کنیم؟‏

۵ پولُس هنگام تعلیم دادن فقط به خواندن آیه‌ها اکتفا نمی‌کرد،‏ او برای شنوندگانش دلیل و برهان می‌آورد.‏ (‏ اَعمال ۲۸:‏۲۳‏)‏ پولُس با استفاده از آیات به نحوی مؤثر حقایق ملکوت خدا را به دیگران آموزش می‌داد و با استدلال از روی آیات آنان را متقاعد می‌ساخت.‏ برای مثال،‏ در شهر اَفَسُس او به مدت سه ماه در کنیسه «با شهامت تمام صحبت می‌کرد و با استدلال گفتگو می‌نمود و می‌کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد.‏» اگر چه «عده‌ای از آنان سنگدل بودند و ایمان نمی‌آوردند،‏» ولی عده‌ای نیز بودند که به سخنان او گوش می‌دادند.‏ خدمت غیورانهٔ پولُس در اَفَسُس باعث شد که ‹کلام خداوند منتشر شود و قدرت بیشتری یابد.‏› —‏ اَعمال ۱۹:‏۸،‏ ۹،‏ ۲۰‏،‏ ا ش.‏

۶،‏ ۷.‏ چرا پولُس به خدمت موعظهٔ خود افتخار می‌کرد،‏ و ما چگونه می‌توانیم به خدمت مسیحی خود افتخار کنیم؟‏

۶ پولُس در مورد خدمت موعظهٔ خود گفت:‏ «به مأموریت خویش افتخار می‌کنم.‏» (‏ رومیان ۱۱:‏۱۳‏،‏ ا ش ‏)‏ آیا منظور پولُس فخرفروشی بود؟‏ به هیچ وجه!‏ او به اینکه همکار خدا شناخته شود و کلام او را موعظه کند افتخار می‌کرد.‏ پولُس با مهارت و به نحو مؤثری از کلام خدا در موعظه‌های خود استفاده می‌کرد.‏ خدمت غیورانهٔ وی دیگران را نیز تشویق می‌کرد که خدمت مسیحی خود را به نحو مؤثرتری انجام دهند.‏ این هم دلیل دیگری بود که باعث می‌شد پولُس ‹به مأموریت خویش افتخار کند.‏›‏

۷ ما نیز اگر به طور مرتب و به نحوی مؤثر از آیات کتاب مقدّس در موعظه استفاده کنیم می‌توانیم مانند پولُس به خدمت خود افتخار کنیم.‏ در این موضوع هدف اصلی این می‌باشد که هر چه بیشتر با مردم ملاقات کنیم و با نشان دادن آیات الٰهی،‏ از کلام خدا به نحو مؤثری استفاده کنیم.‏ حال ببینیم که چگونه می‌توانیم شنوندهٔ خود را قانع کنیم؟‏ این کار را می‌توانیم به سه طریق انجام دهیم:‏ (‏ ۱)‏ در شنوندهٔ خود احترام به کتاب مقدّس را به وجود آوریم.‏ (‏ ۲)‏ شرح و کاربرد آیاتی را که می‌خوانیم به نحوی سنجیده توضیح دهیم.‏ (‏ ۳)‏ با استدلال بر مبنای آیات صحبت کنیم.‏

۸.‏ امروزه برای موعظه کردن چه ابزاری در اختیار داریم،‏ و چگونه از آن‌ها بهره می‌بریم؟‏

۸ امروزه ما ابزاری برای موعظه کردن در اختیار داریم که پولُس از آن‌ها بی‌بهره بود.‏ برای مثال،‏ ما از کتاب‌ها،‏ مجلّات،‏ بروشورها،‏ اعلامیه‌ها،‏ رساله‌ها،‏ نوارهای صوتی و ویدیویی استفاده می‌کنیم.‏ و حتی در همین چند دههٔ پیش برادران و خواهرانمان از کارت وعظ،‏ گرامافون،‏ برنامه‌های رادیو و وانت‌های حامل بلندگو استفاده می‌کردند.‏ با وجود همهٔ این ابزارها وسیلهٔ اصلی ما برای موعظه کردن همیشه کتاب مقدّس بوده است.‏ به همین سبب می‌باید شیوهٔ درست استفاده کردن از آن را بیاموزیم.‏

موعظه بر شالودهٔ کلام خدا

۹،‏ ۱۰.‏ از نصیحت پولُس به تیموتاؤس در خصوص استفاده از آیات کلام خدا چه می‌آموزیم؟‏

۹ چگونه می‌توانیم در استفاده از کتاب مقدّس مهارت کسب کنیم؟‏ باید به نصیحتی که پولُس به همکار خود تیموتاؤس داد گوش دهیم.‏ پولُس گفت:‏ «منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را بدرستی تعلیم می‌دهد در نظر خدا کاملاً مورد پسند باشی.‏» (‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۱۵‏،‏ ا ش ‏)‏ منظور از ‹بدرستی تعلیم دادن› کلام خدا چیست؟‏

 ۱۰ واژه یونانی‌ای که «بدرستی» ترجمه شده است،‏ به مفهوم «راست بریدن» و «به طور مستقیم شیار برداشتن است.‏» این واژه در کل متون یونانی کتاب مقدّس فقط در آیهٔ فوق به کار رفته است.‏ استعمال اصلی این واژه در حرفهٔ زراعت است و برای مستقیم شخم زدن استفاده می‌شود.‏ زارعی باتجربه و کهنه‌کار تمام سعی خود را می‌کرد که با گاوآهن شیارهایی مستقیم و موازی در زمین به وجود آورد چرا که اگر از مسیر راست منحرف می‌شد از نتیجهٔ کارش خجل می‌گشت.‏ تیموتاؤس نیز اگر از تعالیم کلام خدا منحرف می‌شد،‏ ‹از کار خود خجل› می‌گشت.‏ او حق نداشت عقاید شخصی خود را در تعالیمش به کار برد.‏ تیموتاؤس می‌بایست موعظه‌ها و تعالیم خود را صرفاً بر مبنای آیات کلام خدا قرار می‌داد.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۴:‏۲-‏۴‏)‏ تنها به این طریق می‌توانست اشخاص پاکدل را با نگرش یَهُوَه خدا آشنا کند تا با فلسفه‌های دنیوی گمراه نشوند.‏ (‏ کُولُسیان ۲:‏۴،‏ ۸‏)‏ ما نیز باید در این خصوص به نصیحت پولُس گوش دهیم.‏

رفتار نیکو

۱۱،‏ ۱۲.‏ رفتار ما چه تأثیری بر موعظه‌هایمان دارد؟‏

۱۱ استفادهٔ درست از آیات کتاب مقدّس در موعظه امری بسیار مهم است،‏ با این حال کافی نیست.‏ رفتارمان نیز باید نیکو و مطابق سخنانمان باشد.‏ ما «همکاران» خدا هستیم از این رو نباید دروغ و ریا در کار ما باشد.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۳:‏۹‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «ای کسی که دیگران را تعلیم  می‌دهی،‏ چرا خود را نمی‌آموزی؟‏ و وعظ می‌کنی که دزدی نباید کرد،‏ آیا خود دزدی می‌کنی؟‏ و از زنا کردن نهی می‌کنی،‏ آیا خود زانی نیستی؟‏ و از بت‌ها نفرت داری،‏ آیا خود معبدها را غارت نمی‌کنی؟‏» (‏ رومیان ۲:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ ما همکاران خدا باید کلام او را بدرستی به کار بگیریم.‏ پس لازم است به این پند الٰهی گوش دهیم که می‌گوید:‏ «به تمامی دل خود بر خداوند توکّل نما و بر عقل خود تکیه مکن.‏ در همهٔ راه‌های خود او را بشناس،‏ و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید.‏» —‏ امثال ۳:‏۵،‏ ۶‏.‏

۱۲ وقتی به نحوی صحیح و درست از آیات کتاب مقدّس استفاده می‌کنیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟‏ اکنون می‌خواهیم تأثیر کلام مکتوب خدا را در زندگی انسان‌های پاکدل بررسی کنیم.‏

کلام خدا قادر است زندگی انسان‌ها را تغییر دهد

۱۳.‏ کتاب مقدّس چه تأثیری بر زندگی انسان‌ها می‌گذارد؟‏

۱۳ وقتی شخص به موثق بودن کتاب مقدّس ایمان پیدا کند،‏ پیام این کتاب تأثیر فوق‌العاده‌ای بر وی می‌گذارد و باعث می‌شود تغییراتی اساسی در زندگی خود ایجاد کند.‏ پولُس در شهر تَسّالونیکی تأثیر کلام خدا را بر کسانی که مسیحی شده بودند آشکارا دید.‏ او بدیشان گفت:‏ «پیوسته خدا را برای این نیز شکر می‌کنم که وقتی پیام خدا را از ما شنیدید آن را به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید،‏ بلکه آن را از طرف خدا دانستید و در حقیقت همین طور هم هست و اکنون در میان شما ایمانداران عمل می‌کند.‏» (‏ ۱تَسّالونیکیان ۲:‏۱۳‏،‏ ا ش ‏)‏ نه فقط برای مسیحیان تَسّالونیکی بلکه برای همهٔ پیروان واقعی مسیح واضح است که منطق ضعیف بشر را به هیچ وجه نمی‌توان با حکمت عظیم یَهُوَه مقایسه کرد.‏ (‏ اِشَعْیا ۵۵:‏۹‏)‏ مسیحیان تَسّالونیکی ‹به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدند،‏ لیکن آن را به خوشی‌ای که روح‌القدس می‌دهد پذیرفتند.‏› —‏ ۱تَسّالونیکیان ۱:‏۵-‏۷‏،‏ ا ش.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ کتاب مقدّس دارای چه قدرتی است،‏ و دلیل آن چیست؟‏

۱۴ کتاب مقدّس کتابی زنده است.‏ دلیل آن هم این است که مؤلف آن «خدای حی» و زنده می‌باشد؛‏ خدایی که ‹به کلام وی آسمان‌ها ساخته شد› و آنچه به زبان می‌آورد همیشه ‹کامران می‌گردد.‏› (‏ عبرانیان ۳:‏۱۲؛‏ مزمور ۳۳:‏۶؛‏ اِشَعْیا ۵۵:‏۱۱‏)‏ یک محقق کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹کلام خدا در نظر وی مقدّس است.‏ سخنان خدا بازتابی از شخصیت اوست.‏ از این رو،‏ می‌توان کلامش را مرجع اصلی معرفت باطنی او دانست.‏ به همین دلیل،‏ اعتنا و احترام به کلام او یعنی احترام و عزّت به خود خدا.‏ زیرا بین خدا و کلامش پیوندی زنده و ناگسستنی وجود دارد.‏›‏

۱۵ کتاب مقدّس حامل پیامی فوق‌العاده پرقدرت و بانفوذ است!‏ پولُس در این خصوص نوشت:‏ «کلام خدا زنده و مقتدر و برنده‌تر است از هر شمشیر دودَم و فرورونده تا جدا کند نَفْس و روح و مفاصل و مغز را و ممیّز افکار و نیّت‌های قلب است.‏» —‏ عبرانیان ۴:‏۱۲‏.‏

۱۶.‏ کتاب مقدّس شخص را تا چه اندازه تغییر می‌دهد؟‏

۱۶ کلام خدا ‹از هر شمشیر دودَم برنده‌تر است.‏› به این مفهوم که قدرت نفوذ آن از هر وسیله و ابزار ساخت دست بشر بیشتر است.‏ این کلام تا ژرف‌ترین افکار و در عمق روان انسان نفوذ می‌کند و تغییری درونی در شخص به وجود می‌آورد و تفکّرات و علایق وی را دگرگون می‌کند و او را در چشم یَهُوَه کارگری مقبول می‌سازد.‏ براستی که خدا چه وسیلهٔ پرقدرتی در اختیار ما قرار داده است!‏

۱۷.‏ کتاب مقدّس دارای چه تأثیری است؟‏

۱۷ کتاب مقدّس شخصیت واقعی فرد را برملا می‌سازد،‏ البته نه شخصیت کاذبی که وی به خود قبولانده و یا سعی دارد به دیگران وانمود کند.‏ (‏ ۱سموئیل ۱۶:‏۷‏)‏ حتی انسانی شریر می‌تواند خود را خیرخواه یا باتقوا جلوه دهد و یا فردی مغرور می‌تواند نقاب تواضع بر چهره نهد تا مورد تحسین دیگران قرار گیرد.‏ اما کتاب مقدّس با قدرت و نفوذی که دارد نیّت دل شخص را برایش آشکار می‌سازد و اگر وی از خود فروتنی نشان دهد به او کمک می‌کند تا شخصیت کهنهٔ خود را دور انداخته،‏ ‹شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به مبنای ارادهٔ خدا آفریده شده است به خود بپوشاند.‏› (‏ اَفَسُسیان ۴:‏۲۲-‏۲۴‏،‏ ا ش ‏)‏ تعالیم کتاب مقدّس همچنین قادر است از شخصی کمرو و خجالتی مبشّر و شاهدی غیور بسازد.‏ —‏ اِرْمیا ۱:‏۶-‏۹‏.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ با کمک شرح حال‌های نقل شده و یا آنچه برای خودتان هنگام خدمت موعظه روی داده است توضیح دهید چگونه کتاب مقدّس می‌تواند زندگی انسان را دگرگون کند.‏

 ۱۸ کتاب مقدّس تأثیر خوبی بر مردم تمام نقاط دنیا داشته است.‏ برای مثال،‏ در کشور کامبوج مبشّران شهر پنومپِن در ماه دو بار در منطقهٔ کُمپُنگشام آن کشور موعظه می‌کردند.‏ یکی از کشیشان آن منطقه شنید که همکارانش از شاهدان یَهُوَه بد می‌گویند.‏ به همین خاطر تصمیم گرفت که بار دیگر که شاهدان به آنجا می‌آیند از آن‌ها سؤالاتی بکند.‏ او وقتی با آن‌ها روبرو شد سؤالات بسیاری در مورد تعطیلات مذهبی از ایشان کرد و با دقت به دلایل و برهان‌هایشان از کتاب مقدّس گوش داد.‏ وی بعد از شنیدن حرف‌های آنان چنین اظهار کرد:‏ «حالا متوجه شدم چیزهایی که همکارانم در مورد شما می‌گفتند درست نبود!‏ آن‌ها شما را به این متهم می‌کردند که اصلاً از کتاب مقدّس استفاده نمی‌کنید در حالی که تمام استدلال‌های شما بر مبنای کتاب مقدّس بود!‏»‏

۱۹ مقامات کلیسا او را تهدید کردند که اگر همچنان به گفتگو با شاهدان یَهُوَه ادامه دهد او را از مقامش خلع خواهند کرد.‏ ولی او نه تنها به تهدید آنان ترتیب اثر نداد بلکه چیزهایی را که یاد می‌گرفت با یکی از دوستان خود نیز در میان می‌گذاشت که در نتیجه دوستش نیز مطالعهٔ کتاب مقدّس را با شاهدان یَهُوَه آغاز کرد.‏ او نیز چنان از آموخته‌هایش به وجد آمده بود که یکبار در کلیسا به حضار گفت:‏ «همهٔ شما را تشویق می‌کنم با شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس را مطالعه کنید!‏» هر دوی آنان به اتفاق عده‌ای دیگر با کمک شاهدان یَهُوَه به مطالعهٔ کتاب مقدّس پرداختند.‏

۲۰.‏ شرح حال پاؤلونا چگونه قدرت کلام خدا را ثابت می‌کند؟‏

۲۰ شرح حال پاؤلونا اهل کشور قنا نیز قدرت کلام خدا را نشان می‌دهد.‏ یکی از شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس را با وی از طریق کتاب معرفت * مطالعه می‌کرد.‏ پاؤلونا حین مطالعهٔ کتاب مقدّس متوجه شد که برای مسیحیان،‏ زندگی با شخصی که همسر دیگری نیز دارد جایز نیست،‏ چرا که عیسی گفته است خدا برای مرد یک زن آفرید نه دو زن،‏ و آن دو را یک تن خواند.‏ از آنجایی که شوهر پاؤلونا همسر دیگری نیز داشت،‏ پاؤلونا تصمیم گرفت به ازدواجشان پایان دهد.‏ اما شوهر و خویشاوندانش شدیداً با او به مخالفت پرداختند.‏ پدر بزرگ پاؤلونا که قاضی دادگاه عالی کشور و جزو مقامات ارشد کلیسا بود با استفادهٔ غلط از متّیٰ ۱۹:‏۴-‏۶ سعی کرد او را منصرف کند.‏ قاضی در استدلال خود بسیار قاطع و مطمئن بود،‏ اما پاؤلونا به یاد آورد که شیطان هم برای وسوسه کردن عیسی از آیات کتاب مقدّس به غلط استفاده می‌کرد.‏ (‏ متّیٰ ۴:‏۵-‏۷‏)‏ او بر تصمیم خود استوار ماند و سرانجام توانست رسماً به آن پیوند زناشویی غیرمسیحی خاتمه دهد.‏ سپس تعمید گرفت و به جمع مبشّران شاد یَهُوَه پیوست.‏

کلام خدا را بدرستی استفاده کنیم

۲۱،‏ ۲۲.‏ الف)‏ ما مبشّران ملکوت باید مصمم به چه کاری باشیم؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعدی چه موضوعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد؟‏

۲۱ کلام مکتوب خدا وسیله‌ای پرقدرت در دست ماست.‏ وسیله‌ای که با آن می‌توانیم زندگی انسان‌ها را دگرگون سازیم و ایشان را به یَهُوَه نزدیک کنیم.‏ (‏ یعقوب ۴:‏۸‏)‏ همان گونه که کارگری چیره‌دست قادر است از ابزار کار خود به خوبی استفاده کند ما هم باید تلاش کنیم از کلام پر قدرت خدا در امر بشارت ملکوت استفاده کنیم.‏

۲۲ چگونه می‌توانیم آیات کتاب مقدّس را در خدمت شاگرد سازی به نحوی مؤثر به کار ببریم؟‏ یکی از روش‌های آن آموختن شیوهٔ صحیح استدلال کردن است.‏ در مقالهٔ بعدی به بررسی شیوه‌هایی می‌پردازیم که به ما کمک می‌کند چگونه دیگران را به پیام ملکوت مجاب سازیم.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 20 کتاب معرفتی که بشر را به زندگی ابدی هدایت می‌کند چاپ شاهدان یَهُوَه.‏

مرور

‏• مبشّران ملکوت چه ابزاری در دست دارند؟‏

‏• پولُس از چه نظر برای مبشّران ملکوت سرمشقی نیکو بود؟‏

‏• برای استفادهٔ درست از کلام خدا چه باید بکنیم؟‏

‏• کلام مکتوب یَهُوَه دارای چه قدرتی است؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۰]‏

ابزاری که برای بشارت ملکوت خدا استفاده می‌شود