مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

 سؤالات خوانندگان

چرا در دوران باستان تعدّد زوجات برای خادمان یَهُوَه مجاز بود اما اکنون چنین نیست؟‏ آیا معیارهای یَهُوَه تغییر کرده است؟‏

تعدّد زوجات از همان اوان خلقت تا به امروز هیچ گاه برای انسان‌ها منظور نشده بود.‏ یَهُوَه هنگام آفریدن زنی برای آدم،‏ یعنی حوّا،‏ معین کرد که فقط یک زن برای یک مرد روا می‌داند.‏ معیار الٰهی بدین صورت ابراز شد:‏ «از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده،‏ با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.‏» (‏ پیدایش ۲:‏۲۴‏)‏ تا به امروز دیدگاه یَهُوَه در خصوص تعدّد زوجات تغییری نکرده است.‏ —‏ مزمور ۱۹:‏۷؛‏ مَلاکی ۳:‏۶‏.‏

وقتی نظر عیسی را در مورد طلاق و ازدواج مجدّد پرسیدند،‏ او در جواب گفت:‏ «مگر نخوانده‌اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید،‏ و گفت از این جهت مرد،‏ پدر و مادر خود را رها کرده،‏ به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟‏ بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند.‏ پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.‏ و به شما می‌گویم هر که زن خود را بغیر علّت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند،‏ زانی است و هر که زن مطلّقه‌ای را نکاح کند،‏ زنا کند.‏» (‏ متّیٰ ۱۹:‏۴-‏۶،‏ ۹‏)‏ با توجه به این قانون بدیهی است که ازدواج با بیش از یک زن نیز زنا محسوب می‌شود.‏

پس چرا مرد در دوران قدیم اجازه داشت بیش از یک زن داشته باشد؟‏ اوّلاً نباید فراموش کرد که یَهُوَه این رسم را آغاز نکرد.‏ اوّلین کسی که در کتاب مقدّس به چشم می‌خورد که بیش از یک زن گرفت لَمَک یکی از نوادگان قائن است.‏ (‏ پیدایش ۴:‏۱۹-‏۲۴‏)‏ ولی بعدها وقتی که یَهُوَه طوفان نوح را آورد،‏ هر آنکه از آن واقعه زنده ماند فقط یک زن داشت؛‏ یعنی نوح و سه پسرانش.‏ بقیه،‏ از جمله کسانی که چند تا همسر داشتند،‏ در آن طوفان جان خود را از دست دادند.‏

قرن‌ها بعد وقتی خدا اسرائیلیان را قوم خود انتخاب کرد از مدت‌ها قبل این رسم در میان آن‌ها رواج داشت.‏ اما به نظر می‌آمد که تک همسری رایج‌تر بود.‏ از آنجا که خدا نمی‌خواست خانواده‌های چندزنه را از هم بپاشد قواعد اکیدی برای این رسم مقرّر کرد.‏ —‏ خروج ۲۱:‏۱۰،‏ ۱۱؛‏ تثنیه ۲۱:‏۱۵-‏۱۷‏.‏

از این رو،‏ خدا رسم چند همسری را تا مدتی تحمّل کرد تا اینکه عیسی معیار اوّلیهٔ یَهُوَه را دوباره مطرح و ملاک قرار داد.‏ پولُس رسول نیز از خدا الهام گرفته،‏ در تأیید این اصل نوشت که هر مردی که در جماعت مسیحی به مسند پیری یا خادم کمکی گماشته می‌شود باید فقط «شوهر یک زن باشد.‏» (‏ ۱تیموتاؤس ۳:‏۲،‏ ۱۲؛‏ تیطُس ۱:‏۶‏)‏ در جایی دیگر پولُس معیار خدا را بدین شکل ابراز کرد:‏ «لٰکن به سبب زنا،‏ هر مرد زوجهٔ خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۲‏.‏

در نتیجه،‏ تقریباً ۲۰۰۰ سال پیش،‏ همزمان با تشکیل جماعت مسیحی،‏ چندهمسری نیز در میان قوم خدا ممنوع شد.‏ در آن زمان معیار و ملاک ازدواج به حالت اصلی و اوّلیهٔ خود برگشت،‏ چونکه خدا در آغاز خلقت انسان‌ها فقط یک زن برای مرد منظور داشت.‏ به این دلیل امروزه در سرتاسر زمین همین ملاک و معیار در میان قوم خدا به اجرا گذاشته می‌شود.‏ —‏ مَرقُس ۱۰:‏۱۱،‏ ۱۲؛‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏