مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

در این واپسین روزهای ایّام آخر اطاعت را پیشه کنیم

در این واپسین روزهای ایّام آخر اطاعت را پیشه کنیم

 در این واپسین روزهای ایّام آخر اطاعت را پیشه کنیم

‏«[شیلو] را اطاعت امّت‌ها خواهد بود.‏»—‏پیدایش ۴۹:‏۱۰‏.‏

۱.‏ الف)‏ در دوران باستان اطاعت از چه کسانی،‏ اطاعت از یَهُوَه محسوب می‌شد؟‏ ب)‏ یعقوب در خصوص اطاعت چه نبوّتی کرد؟‏

اطاعت از نمایندگان یَهُوَه به مفهوم اطاعت از خود اوست.‏ از آن جمله نمایندگان می‌توان به فرشتگان،‏ پَطرِیارْخ‌ها،‏ داوران،‏ کاهنان،‏ انبیا،‏ و پادشاهانی که خدا برای امّت خود برگزید اشاره کرد.‏ حتی کرسی پادشاهان اسرائیل،‏ کرسی یَهُوَه خوانده می‌شد.‏ (‏ ۱تواریخ ۲۹:‏۲۳‏)‏ اما،‏ افسوس که بسیاری از حکمرانان اسرائیل از یَهُوَه نافرمانی کردند،‏ و بدین سان مصیبت و بلا بر خود و تابعان خود آوردند.‏ با این حال،‏ یَهُوَه همواره به آنانی که به او وفادار بوده‌اند امید داده است؛‏ امیدِ بر کرسی نشاندن پادشاهی بری از فساد که هر شخص عادلی با دل و جان از او اطاعت کند.‏ (‏ اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷‏)‏ وقتی یعقوب در بستر مرگ بود،‏ راجع به این پادشاه آینده چنین نبوّت کرد:‏ «عصا از یهودا دور نخواهد شد.‏ و نه فرمان‌فرمایی از میان پای‌های وی تا شیلو بیاید.‏ و مر او را اطاعت امّت‌ها خواهد بود.‏» —‏ پیدایش ۴۹:‏۱۰‏.‏

۲.‏ معنی «شیلو» چیست،‏ و تابعان سلطنت او چه کسانی هستند؟‏

۲ ‏«شیلو» واژه‌ای عبری به معنای «کسی که چیزی به او تعلق دارد،‏» یا «کسی که چیزی از آن اوست» می‌باشد.‏ آری،‏ آنچه به شیلو تعلق دارد عصای پادشاهی یا حق حکمرانی،‏ و همچنین فرمان‌فرمایی یعنی اقتدار فرماندهی است.‏ به علاوه،‏ او نه فقط بر نوادگان یعقوب،‏  بلکه بر همهٔ «امّت‌ها» پادشاهی و فرمانروایی خواهد کرد.‏ این مطلب درست مطابق وعدهٔ یَهُوَه به ابراهیم بود که گفت:‏ «ذریّت تو دروازه‌های دشمنان خود را متصرف خواهند شد.‏ و از ذریّت تو،‏ جمیع امّت‌های زمین برکت خواهند یافت.‏» (‏ پیدایش ۲۲:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ در سال ۲۹ د.‏م.‏،‏ یَهُوَه هنگامی که با روح‌القدس عیسای ناصری را مسح کرد بر هویت آن «ذریّت» مهر تأیید زد.‏ —‏ لوقا ۳:‏۲۱-‏۲۳،‏ ۳۴؛‏ غَلاطیان ۳:‏۱۶‏.‏

نخستین قلمرو ملکوت عیسی

۳.‏ عیسی پس از عروج به آسمان چه ملکوتی را دریافت نمود؟‏

۳ وقتی عیسی به آسمان عروج کرد،‏ عصای سلطنت بر تمام مردم دنیا بلافاصله به او داده نشد.‏ (‏ مزمور ۱۱۰:‏۱‏)‏ با این حال،‏ ‹ملکوتی› با تابعانی مطیع دریافت نمود.‏ پولُس رسول که بر وجود آن ملکوت واقف بود نوشت:‏ «[خدا] ما [مسیحیان مسح‌شده] را از قدرت ظلمت رهانیده،‏ به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.‏» (‏ کُولُسیان ۱:‏۱۳‏)‏ این رهایی در سال ۳۳ د.‏م.‏ وقتی که روح‌القدس بر پیروان وفادار عیسی ریخته شد به تحقق پیوست.‏ —‏ اَعمال ۲:‏۱-‏۴؛‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۹‏.‏

۴.‏ شاگردان اوّلیهٔ مسیح چگونه ثابت کردند که مطیع عیسی می‌باشند،‏ و عیسی آنان را به اسم چه گروهی معرفی کرد؟‏

۴ شاگردان مسح‌شدهٔ مسیح به عنوان «ایلچی» مطیعانه به گردآوری ‹هموطنان› یعنی تابعانی دیگر برای آن ملکوت روحانی برآمدند.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۵:‏۲۰؛‏ اَفَسُسیان ۲:‏۱۹؛‏ اَعمال ۱:‏۸‏)‏ به علاوه،‏ ایشان برای آنکه مورد رضایت پادشاهشان،‏ عیسی مسیح،‏ قرار گیرند می‌باید «در یک فکر و یک رأی کامل» بمانند.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱:‏۱۰‏)‏ مسح‌شدگان به صورت گروهی «غلام امین و دانا،‏» یا به عبارت دیگر طبقهٔ ناظر امین را تشکیل می‌دهند.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵؛‏ لوقا ۱۲:‏۴۲‏.‏

اطاعت از «ناظر» منصوب خدا برکت می‌آورد

۵.‏ یَهُوَه چگونه از دوران باستان تا کنون امّت خود را تعلیم داده است؟‏

۵ یَهُوَه هرگز امّت خویش را بدون معلّم نگذاشته است.‏ برای مثال،‏ پس از بازگشت یهودیان از بابل عَزْرا و شماری دیگر از مردان باصلاحیت،‏ نه تنها شریعت خدا را برای مردم قرائت می‌کردند،‏ بلکه کلام خدا را برایشان «تفسیر» می‌نمودند.‏ —‏ نَحَمِیا ۸:‏۸‏.‏

۶،‏ ۷.‏ طبقهٔ غلام چگونه از طریق هیئت اداره‌کنندهٔ خود به موقع خوراک روحانی تهیه کرده است،‏ و چرا باید از طبقه غلام تبعیت کنیم؟‏

۶ در سال ۴۹ د.‏م.‏ وقتی مسئلهٔ ختنه مطرح شد هیئت اداره‌کننده‌ای از طبقهٔ غلام امین در قرن اوّل موضوع را با دعا مورد بررسی قرار داد و بر اساس کلام خدا به نتیجه‌ای  قطعی رسید.‏ هنگامی که برادران تصمیم خود را با نامه به جماعات ابلاغ داشتند،‏ همگی آن رهنمود را اطاعت نموده،‏ از برکات عظیم الٰهی برخوردار گشتند.‏ (‏ اَعمال ۱۵:‏۶-‏۱۵،‏ ۲۲-‏۲۹؛‏ ۱۶:‏۴،‏ ۵‏)‏ در دوران ما نیز،‏ غلام امین از طریق هیئت اداره‌کنندهٔ خود موضوعات مهمی همچون بی‌طرفی مسیحی،‏ تقدّس خون،‏ استعمال دخانیات و مواد مخدّر را توضیح داده است.‏ (‏ اِشَعْیا ۲:‏۴؛‏ اَعمال ۲۱:‏۲۵؛‏ ۲قُرِنتیان ۷:‏۱‏)‏ و می‌بینیم که یَهُوَه امّت خود را به دلیل اطاعت از کتاب مقدّس و غلام امین برکت داده است.‏

۷ امّت خدا با اطاعت از طبقهٔ غلام نشان می‌دهند که مطیع سَرور خود عیسی مسیح می‌باشند.‏ اطاعت از غلام امین بویژه در زمان ما اهمیت ویژه‌ای دارد،‏ زیرا همانطور که یعقوب در بستر مرگ نبوّت نمود اختیارات بسیار گسترده‌تری به عیسی داده شده است.‏

شیلو فرمانروای بر حق زمین می‌گردد

۸.‏ اختیارات مسیح چه وقت و تا چه حدودی گسترش یافت؟‏

۸ در نبوّت یعقوب پیشگویی شده بود که شیلو «اطاعت امّت‌ها» را تحت اختیار می‌گیرد.‏ آری،‏ فرمانروایی مسیح از مرزهای اسرائیل روحانی بس فراتر می‌رود.‏ تا چه حدودی؟‏ مکاشفه ۱۱:‏۱۵ به این سؤال چنین پاسخ می‌دهد:‏ ‏«سلطنت جهان از آنِ خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالآباد حکمرانی خواهد کرد.‏» کتاب مقدّس به ما نشان می‌دهد که عیسی این اختیار را در آخر «هفت زمان» نبوی یعنی پایان «زمان‌های امّت‌ها» در سال ۱۹۱۴ کسب نمود.‏ * (‏ دانیال ۴:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ لوقا ۲۱:‏۲۴‏)‏ در آن سال،‏ «حضور» نامرئی پادشاه مسیحایی و ‹حکمرانی وی در میان دشمنانش› آغاز شد.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۳؛‏ مزمور ۱۱۰:‏۲‏.‏

۹.‏ عیسی پس از دریافت قدرت پادشاهی چه کار کرد،‏ و این کار او چه تأثیر غیرمستقیمی بر انسان‌ها بویژه شاگردان وی داشت؟‏

۹ نخستین عمل عیسی پس از دریافت قدرت پادشاهی انداختن شیطان،‏ مظهر نافرمانی،‏ و همچنین دیوهایش بر زمین بود.‏ از آن زمان تا کنون،‏ این موجودات روحی شریر مصایب عظیم و بی‌سابقه‌ای برای انسان‌ها به وجود آورده‌اند و علاوه بر این جوی را حاکم ساخته‌اند که اطاعت از یَهُوَه را بسیار دشوار ساخته است.‏ (‏ مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۱۲؛‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۵‏)‏ در واقع،‏ در این جنگ روحانی هدف اصلی ایشان مسح‌شدگان یَهُوَه که «احکام خدا را حفظ می‌کنند و شهادتِ عیسی را نگاه می‌دارند» و همچنین یاران ایشان «گوسفندان دیگر» می‌باشد.‏ —‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۷؛‏ یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏.‏

۱۰.‏ تحقق کدام نبوّت کتاب مقدّس نشان می‌دهد که نقشه‌های شیطان علیه مسیحیان حقیقی محکوم به شکست است؟‏

۱۰ اکنون «روز خداوند» است و هیچ چیز نمی‌تواند مانع ‹غلبهٔ› عیسی بر دشمنانش گردد.‏ از این رو،‏ تمام نقشه‌های شیطان محکوم به شکست است.‏ (‏ مکاشفه ۱:‏۱۰؛‏ ۶:‏۲‏)‏ برای مثال،‏ هیچ چیز نمی‌تواند مانع این شود که عیسی بر پیشانی ۱۴۴٬۰۰۰ اسرائیل روحانی مهر آخر را بزند.‏ او همچنین از «گروهی عظیم که هیچ‌کس ایشان  را نتواند شمرد،‏ از هر امّت و قبیله و قوم و زبان» محافظت می‌کند.‏ (‏ مکاشفه ۷:‏۱-‏۴،‏ ۹،‏ ۱۴-‏۱۶‏)‏ این گروه عظیم برخلاف یاران مسح‌شده‌شان،‏ تابعان زمینی عیسی خواهند بود.‏ (‏ دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ حضور ایشان در صحنهٔ عالَم،‏ خود گواه زندهٔ حکمرانی شیلو در «سلطنت جهان» است.‏ —‏ مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏.‏

اکنون زمان ‹اطاعت از انجیل› است

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ تنها چه کسانی هنگام نابودی این سیستم نجات خواهند یافت؟‏ ب)‏ چه خصوصیاتی در افرادی که خود را تحت تأثیر «روح جهان» قرار می‌دهند به وجود می‌آید؟‏

۱۱ همهٔ کسانی که طالب حیات ابدی هستند می‌باید اطاعت را بیاموزند،‏ زیرا کتاب مقدّس صریحاً می‌گوید:‏ «آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند» از روز انتقام خدا جان سالم به در نخواهند برد.‏ (‏ ۲تَسّالونیکیان ۱:‏۸‏)‏ با این حال،‏ جوّ شیطانی حاکم و همچنین رایج بودن روحیهٔ سرپیچی از قوانین و اصول کتاب مقدّس اطاعت از انجیل را بسیار دشوار ساخته است.‏

۱۲ کتاب مقدّس این روحیهٔ سرکشی را «روح جهان» نام نهاده است.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۲:‏۱۲‏)‏ پولُس رسول در خصوص تأثیر این روح بر مسیحیان اَفَسُس قرن اوّل گفت:‏ «در آنها قبل،‏ رفتار می‌کردید برحسب دورهٔ این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می‌کند.‏ که در میان ایشان،‏ همهٔ ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می‌کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می‌آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم،‏ چنانکه دیگران.‏» —‏ اَفَسُسیان ۲:‏۲،‏ ۳‏.‏

۱۳.‏ چگونه مسیحیان قادرند به نحوی مؤثر بر روح جهان غلبه یابند،‏ و این کار چه اجری برای آنان دارد؟‏

۱۳ جای بسی خوشحالی است که مسیحیان اَفَسُس آن روحیهٔ نافرمانی را ترک کردند.‏ آنان با متابعت از روح خدا و به بار آوردن ثمرهٔ فراوان و مفید آن،‏ فرزندان مطیع خدا شدند.‏ (‏ غَلاطیان ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ امروزه نیز روح خدا که قوی‌ترین نیروی عالَم است،‏ به میلیون‌ها نفر کمک می‌کند تا مطیع یَهُوَه گشته،‏ بدین طریق ‹یقینِ کاملِ امید را تا به انتها› حفظ کنند.‏ —‏ عبرانیان ۶:‏۱۱؛‏ زَکَرِیّا ۴:‏۶‏.‏

۱۴.‏ عیسی در خصوص زمان آخر چگونه مسیحیان را از چیزهایی که ممکن است اطاعت آنان را مورد آزمایش قرار دهد باخبر ساخت؟‏

۱۴ نباید فراموش کنیم که ما همچنین از حمایت قوی شیلو برخورداریم که کنار پدر خود به هیچ دشمنی،‏ چه دیو،‏ چه انسان،‏ اجازه نمی‌دهد که اطاعت ما را بیش از حد توانایی‌مان بیازماید.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏)‏ عیسی برای کمک به ما در این جنگ روحانی،‏ شماری از مشکلات را که ممکن است در طی زمان آخر با آن روبرو شویم توصیف می‌کند.‏ او این کار را با هفت رساله که از طریق رؤیایی به یوحنّای رسول ابلاغ داشت انجام می‌دهد.‏ (‏ مکاشفه ۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ این رساله‌ها حاوی نصایحی حیاتی برای مسیحیان آن زمان بود،‏ لیکن کاربرد اصلی آن مربوط به «روز خداوند» یعنی بعد از سال ۱۹۱۴ می‌باشد.‏ چقدر بجاست که به پیام‌های آن توجه کنیم!‏ *

از بی‌اعتنایی،‏ فساد اخلاقی،‏ و مادیات بپرهیز

۱۵.‏ چرا باید در مقابل خطراتی که جماعت اَفَسُس را تهدید می‌کرد خود را محفوظ بداریم،‏ و به چه شکل؟‏ (‏ ۲پِطْرُس ۱:‏۵-‏۸‏)‏

۱۵ عیسی در نخستین رساله خود جماعت اَفَسُس را مخاطب قرار داد.‏ وی پس از آنکه آن جماعت را به دلیل استقامت در برابر سختی‌ها تحسین نمود اظهار داشت:‏ «لٰکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده‌ای.‏» (‏ مکاشفه ۲:‏۱-‏۴‏)‏ امروزه نیز ممکن است مسیحیانی را ببینیم که دیگر مثل گذشته آن محبت و غیرت در خدمت به خدا را از خود نشان نمی‌دهند.‏ این فقدان محبت پیوندشان را با خدا ضعیف می‌کند،‏ و لازم است فوراً به آن رسیدگی کنند.‏ آنان چگونه می‌توانند بار دیگر شعلهٔ محبت را در دل برافروزند؟‏ با مطالعهٔ مستمر کتاب مقدّس،‏ حضور در جلسات،‏ دعا،‏ و تعمق.‏ (‏ ۱یوحنّا ۵:‏۳‏)‏ یقیناً این کار مستلزم «کمال سعی» و تلاش از جانب ایشان است،‏ لیکن واقعاً ارزشش را دارد.‏ (‏ ۲پِطْرُس  ۱:‏۵-‏۸‏)‏ چنانچه پس از نگاهی به طرزفکر و رفتار خود متوجه شویم که محبتمان به خدا به سردی گراییده است،‏ باید بی‌درنگ اقدام کنیم و از فرمان عیسی اطاعت نماییم که گفت:‏ «به خاطر آر که از کجا افتاده‌ای و توبه کن و اَعمال نخست را به عمل آور.‏» —‏ مکاشفه ۲:‏۵‏.‏

۱۶.‏ چه خطرات روحانی‌ای در جماعات پَرغامُس و طیاتیرا وجود داشت،‏ و چرا کلام عیسی به آنان در روزگار ما نیز اهمیت دارد؟‏

۱۶ مسیحیان پَرغامُس و طیاتیرا به دلیل حفظ کمال اخلاقی،‏ استقامت،‏ و غیرتشان مورد تحسین قرار گرفتند.‏ (‏ مکاشفه ۲:‏۱۲،‏ ۱۳،‏ ۱۸،‏ ۱۹‏)‏ با این حال،‏ ایشان تحت تأثیر افرادی بودند که روحیهٔ بَلْعام و ایزابل را از خود نشان می‌دادند؛‏ افرادی که با فحشا و پرستش بَعْل اسرائیل باستان را به فساد کشیدند.‏ (‏ اعداد ۳۱:‏۱۶؛‏ ۱پادشاهان ۱۶:‏۳۰،‏ ۳۱؛‏ مکاشفه ۲:‏۱۴،‏ ۱۶،‏ ۲۰-‏۲۳‏)‏ حال،‏ در «روز خداوند» یعنی دوران ما وضع به چه صورت است؟‏ آیا چنین تأثیرات بدی وجود دارد؟‏ آری،‏ امروزه در میان امّت خدا درصد زیادی از اخراج‌ها به دلیل فحشا می‌باشد.‏ از این رو،‏ بسیار مهم است که از همنشینی کردن با هر کس،‏ چه داخل و چه خارج از جماعت مسیحی،‏ که از لحاظ اخلاقی تأثیر منفی بر ما می‌گذارد،‏ پرهیز کنیم!‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۵:‏۹-‏۱۱؛‏ ۱۵:‏۳۳‏)‏ کسانی که می‌خواهند از شیلو اطاعت کنند می‌باید از تفریحات ناسالم و تماشای تصاویر مستهجن (‏ پورنوگرافی)‏ به صورت عکس یا سایت‌های اینترنت دوری کنند.‏ —‏ عاموس ۵:‏۱۵؛‏ متّیٰ ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

۱۷.‏ جماعات ساردِس و لاَوُدِکیه چه نظری راجع به خود داشتند،‏ و عیسی وضعیت روحانی آنان را چگونه می‌دید؟‏

۱۷ در جماعت ساردِس،‏ جز شماری اندک،‏ کس دیگری مورد تحسین قرار نگرفت.‏ آن جماعت فقط ‹نام داشت،‏› یعنی اسماً زنده بود،‏ اما بی‌علاقگی نسبت به امور روحانی چنان در آن ریشه دوانده بود که عیسی آن را «مرده» خواند.‏ اعضای آن فقط تظاهر به اطاعت از انجیل می‌کردند.‏ براستی که عیسی با چه لحن شدیدی آن جماعت را محکوم کرد!‏ (‏ مکاشفه ۳:‏۱-‏۳‏)‏ جماعت لاَوُدِکیه نیز وضعیت بهتری نداشت.‏ آن جماعت به ثروت خود می‌بالید و اظهار می‌داشت،‏ «دولتمند هستم،‏» لیکن در نظر مسیح ‹مستمند و مسکین و فقیر و کور و عریان› بود.‏ —‏ مکاشفه ۳:‏۱۴-‏۱۷‏.‏

۱۸.‏ چگونه می‌توانیم از بی‌اعتنا شدن به امور روحانی پرهیز کنیم؟‏

۱۸ امروزه نیز کسانی را می‌بینیم که اگرچه در گذشته به خدا وفادار بوده‌اند اکنون به راه تمرّد و نافرمانی کشیده  شده‌اند.‏ شاید آنان نیز اجازه داده‌اند روح این جهان باعث شود به خواب غفلت فرو روند،‏ و به امور روحانی‌ای همچون مطالعهٔ کتاب مقدّس،‏ دعا،‏ حضور در جماعت،‏ و موعظه بی‌اعتنا شوند.‏ (‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۳،‏ ۴،‏ ۱۱،‏ ۱۲‏)‏ چقدر مهم است که این افراد به اطاعت از فرمان عیسی در پی ثروت روحانی برآیند.‏ آری،‏ ‹زر مصفای به آتش را از [عیسی] بخرند›!‏ (‏ مکاشفه ۳:‏۱۸‏)‏ برای این منظور می‌باید «در اَعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده‌دست باشند.‏» هنگامی که ما وقت و انرژی خود را صرف چنین اَعمالی می‌کنیم ‹برای خود اساس نیکو بجهت عالَم آینده می‌نهیم و حیات جاودانی را به دست می‌آوریم.‏› —‏ ۱تیموتاؤس ۶:‏۱۷-‏۱۹‏.‏

اطاعتی درخور تحسین

۱۹.‏ عیسی با چه سخنانی جماعات اِسْمِیرنا و فیلادِلفیا را تحسین کرد؟‏

۱۹ عیسی در رسالهٔ خود به جماعات اِسْمِیرنا و فیلادِلفیا به هیچ موضوع درخور سرزنشی اشاره نکرد،‏ زیرا آن جماعات در اطاعت از عیسی براستی نمونه بود.‏ عیسی خطاب به جماعت اِسْمِیرنا گفت:‏ «اَعمال و تنگی و مُفلسی تو را می‌دانم،‏ لٰکن دولتمند هستی.‏» (‏ مکاشفه ۲:‏۹‏)‏ جماعت اِسْمِیرنا درست برعکس جماعت لاَوُدِکیه بود که به ثروت خود فخر می‌کرد،‏ اما فقیر بود!‏ البته روشن است که وفاداری نسبت به مسیح و اطاعت از او ابلیس را ناخوشنود می‌سازد.‏ از این رو،‏ عیسی آن جماعت را چنین برحذر داشت:‏ «از آن زحماتی که خواهی کشید مترس.‏ اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت ده روز زحمت خواهید کشید.‏ لٰکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم.‏» (‏ مکاشفه ۲:‏۱۰‏)‏ عیسی همچنین جماعت فیلادِلفیا را تحسین نموده گفت:‏ «کلام مرا حفظ [اطاعت] کرده،‏ اسم مرا انکار ننمودی.‏ بزودی می‌آیم،‏ پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگیرد.‏» —‏ مکاشفه ۳:‏۸،‏ ۱۱‏.‏

۲۰.‏ چگونه امروزه میلیون‌ها نفر کلام عیسی را اطاعت کرده‌اند،‏ و در چه شرایطی؟‏

۲۰ در «روز خداوند،‏» یعنی از سال ۱۹۱۴،‏ نیز باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان و یاران ایشان «گوسفندان دیگر» که شمارشان به چند میلیون بالغ می‌شود،‏ وفادارانه کلام عیسی را اطاعت نموده‌اند و با حفظ کمال اخلاقی خود غیورانه به خدمت موعظه پرداخته‌اند.‏ برخی از ایشان همچون برادران خود در قرن اوّل،‏ به دلیل اطاعتشان از مسیح رنج و زحمت بسیار کشیدند و به زندان‌ها و اردوگاه‌ها انداخته شدند.‏ عده‌ای دیگر به اطاعت از عیسی حتی در فضای پر زرق و برق و پر طمع حاکم ‹چشم خود را بسیط› و ساده نگاه داشته‌اند.‏ (‏ متّیٰ ۶:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ آری،‏ مسیحیان حقیقی در هر محیط و شرایطی با اطاعت از یَهُوَه دل او را شاد می‌سازند.‏ —‏ امثال ۲۷:‏۱۱‏.‏

۲۱.‏ الف)‏ طبقهٔ غلام به انجام چه وظیفهٔ روحانی‌ای ادامه خواهد داد؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم میل قلبی‌مان را به اطاعت از شیلو ابراز نماییم؟‏

۲۱ همچنانکه مصیبت عظیم نزدیک می‌شود،‏ «غلام امین و دانا» مصمم است به هیچ شکل از فرامین سَرور خود مسیح سر باز نزند و مطیع او باقی بماند.‏ برای مثال این غلام به فرمان عیسی،‏ همچنان مشغول رساندن خوراک روحانی به اهل خانهٔ خداست.‏ باشد که همواره قدر سازمان تئوکراتیک عالی یَهُوَه و هر آنچه را در اختیار ما قرار می‌دهد بدانیم.‏ بدین شکل،‏ اطاعت خود را به شیلو نشان می‌دهیم و او نیز در عوض تابعان مطیع خود را پاداش می‌دهد.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷؛‏ ۲۵:‏۴۰؛‏ یوحنّا ۵:‏۲۲-‏۲۴‏.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 8 برای شرح دقیق نبوّت «هفت زمان» به فصل ۱۰ کتاب معرفتی که بشر را به زندگی جاودانی هدایت می‌کند چاپ شاهدان یَهُوَه رجوع شود.‏

^ بند 14 این هفت رساله در کتاب «مکاشفه —‏ نزدیکی اوج عظیم آن!‏» (‏ انگل‍.‏)‏ از صفحهٔ ۳۳ تا ۷۳ به طور کامل شرح داده شده است.‏

آیا به یاد می‌آوری؟‏

‏• یعقوب در بستر مرگ دربارهٔ کدام نقش عیسی نبوّت کرد؟‏

‏• چگونه می‌توانیم نشان دهیم که عیسی را به عنوان شیلو به رسمیت می‌شناسیم،‏ و از چه روحیه‌ای می‌باید پرهیز کنیم؟‏

‏• رسالهٔ عیسی به هفت کلیسا در کتاب مکاشفه حاوی چه نصایحی برای ما در این زمان است؟‏

‏• چگونه می‌توانیم جماعات باستانی اِسْمِیرنا و فیلادِلفیا را سرمشق قرار دهیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۵]‏

یَهُوَه امّت خود را به دلیل اطاعت از «ناظر» امین برکت می‌دهد

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۶]‏

نفوذ شیطان اطاعت از خدا را دشوار می‌سازد

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۸]‏

پیوندی قوی با یَهُوَه به ما کمک می‌کند تا از او اطاعت کنیم