مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا «روحِ راستی» را کسب کرده‌اید؟‏

آیا «روحِ راستی» را کسب کرده‌اید؟‏

 آیا «روحِ راستی» را کسب کرده‌اید؟‏

‏«پدر .‏ .‏ .‏ کمک‌کنندهٔ دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند،‏ یعنی روحِ راستی.‏» —‏ یوحنّا ۱۴:‏۱۶،‏ ۱۷‏،‏ د ج.‏

۱.‏ عیسی در آخرین ملاقات با شاگردانش در اورشلیم چه موضوع بااهمیّتی را با ایشان در میان گذاشت؟‏

عیسی آخرین ساعات را با رسولانش در بالاخانهٔ منزلی در اورشلیم سپری می‌کرد.‏ در آنجا بود که رسولان در میان سؤالاتشان از او پرسیدند:‏ «ای آقا کجا می‌روی؟‏» (‏ یوحنّا ۱۳:‏۳۶‏)‏ عیسی طی همان شب به آنان خبر داد که وقت آن رسیده است که آنان را ترک کرده نزد پدر رجوع نماید.‏ (‏ یوحنّا ۱۴:‏۲۸؛‏ ۱۶:‏۲۸‏)‏ او دیگر نمی‌توانست جسماً در کنار ایشان بماند تا تعلیمشان دهد و به سؤالاتشان پاسخ گوید.‏ امّا،‏ به آنان چنین اطمینان داد:‏ «من از پدر سؤال می‌کنم و تسلّی‌دهنده‌ای [یا «کمک‌کننده‌ای،‏» د ج ‏] دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند.‏» —‏ یوحنّا ۱۴:‏۱۶‏.‏

۲.‏ عیسی پیش از ترک کردن شاگردانش وعدهٔ فرستادن چه چیزی را به ایشان داد؟‏

۲ عیسی هویّت آن کمک‌کننده و نحوهٔ کمک‌رسانی آن را به شاگردانش آشکار ساخت.‏ او بدیشان گفت:‏ «این را از اوّل به شما نگفتم،‏ زیرا که با شما بودم.‏ امّا الآن نزد فرستندهٔ خود می‌روم .‏ .‏ .‏ رفتن من برای شما مفید است،‏ زیرا اگر نروم تسلّی‌دهنده [یا «کمک‌کننده،‏» د ج ‏] نزد شما نخواهد آمد.‏ امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم.‏ .‏ .‏ .‏ چون او یعنی روحِ راستی آید،‏ شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد.‏» —‏ یوحنّا ۱۶:‏۴،‏ ۵،‏ ۷،‏ ۱۳‏.‏

۳.‏ الف)‏ «روحِ راستی» چه هنگام به مسیحیان اوّلیه داده شد؟‏ ب)‏ روح‌القدس بویژه در چه مورد مهمی بسیار «کمک‌کننده» و سودمند بود؟‏

۳ این وعده در پَنْطیکاست سال ۳۳ د.‏م.‏،‏ به تحقّق پیوست و پِطْرُس رسول در تصدیق آن گفت:‏ «همان عیسی را خدا برخیزانید و همهٔ ما شاهد بر آن هستیم.‏ پس چون به دست راست خدا بالا برده شد،‏ روح‌القدس موعود را از پدر یافته،‏ این را که شما حال می‌بینید و می‌شنوید ریخته است.‏» (‏ اَعمال ۲:‏۳۲،‏ ۳۳‏)‏ چنانکه خواهیم دید ریخته شدن روح‌القدس در پَنْطیکاست از خیلی جهات برای مسیحیان اوّلیه مفید واقع شد.‏ عیسی همچنین اشاره نمود:‏ «روحِ راستی .‏ .‏ .‏ آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.‏» (‏ یوحنّا ۱۴:‏۲۶‏)‏ روح‌القدس به ایشان قدرت می‌داد تا موعظه‌ها و تعالیم عیسی را کلمه به کلمه به یاد آوردند و تحریر کنند.‏ این موضوع بویژه برای یوحنّای رسول بسیار سودمند واقع شد،‏ چرا که وی در اواخر قرن اوّل د.‏م.‏،‏ وقتی بسیار سالخورده شده بود نوشتن انجیل خود را آغاز کرد.‏ انجیل یوحنّا حاوی اندرزهای ارزشمند عیسی هنگام پایه‌گزاری مراسم یادبود مرگ خود می‌باشد.‏ —‏ یوحنّا باب‌های ۱۳-‏۱۷‏.‏

۴.‏ «روحِ راستی» چگونه در قرن اوّل به مسیحیان مسح‌شده کمک کرد؟‏

۴ عیسی همچنین به مسیحیان اوّلیه وعده داد که روح‌القدس ‹همه چیز را به ایشان تعلیم می‌دهد› و ‹آنان را به جمیع راستی هدایت می‌کند.‏› روح به آنان  کمک می‌کرد تا به عمق معنای آیات پی ببرند و تفاهم،‏ هم‌فکری،‏ و نیّت واحد خود را حفظ کنند.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۲:‏۱۰؛‏ اَفَسُسیان ۴:‏۳‏)‏ آری،‏ روح‌القدس به مسیحیان اوّلیه قوّت بخشید تا به عنوان گروه «غلام امین و دانا،‏» به فرد فرد مسیحیان مسح‌شده «در وقت معیّن خوراک» روحانی دهند.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵‏.‏

روح شهادت می‌دهد

۵.‏ الف)‏ در شب ۱۴ نیسان سال ۳۳ د.‏م.‏ عیسی شاگردانش را از چه امید آگاه ساخت؟‏ ب)‏ روح‌القدس در تحقّق این وعدهٔ عیسی چه نقشی ایفا می‌کند؟‏

۵ در شب ۱۴ نیسان سال ۳۳ د.‏م.‏،‏ عیسی تلویحاً شاگردانش را با خبر ساخت که آنان را در آسمان خواهد پذیرفت تا با او و پدرش در آنجا مسکن گزینند.‏ او به آنان گفت:‏ «در خانهٔ پدر من منزل بسیار است والّا به شما می‌گفتم.‏ می‌روم تا برای شما مکانی حاضر کنم،‏ و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم،‏ باز می‌آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می‌باشم شما نیز باشید.‏» (‏ یوحنّا ۱۳:‏۳۶؛‏ ۱۴:‏۲،‏ ۳‏)‏ در واقع،‏ آنان در ملکوتش با او پادشاهی می‌کنند.‏ (‏ لوقا ۲۲:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ امّا،‏ برای آنکه از این امید آسمانی برخوردار شوند،‏ می‌بایست به عنوان پسران روحانی خدا ‹از روح مولود گشته،‏› برای پادشاهی و کهانت با مسیح در آسمان،‏ مسح شوند.‏ —‏ یوحنّا ۳:‏۵-‏۸؛‏ ۲قُرِنتیان ۱:‏۲۱،‏ ۲۲؛‏ تیطُس ۳:‏۵-‏۷؛‏ ۱پِطْرُس ۱:‏۳،‏ ۴؛‏ مکاشفه ۲۰:‏۶‏.‏

۶.‏ الف)‏ دعوت سماوی چه هنگام آغاز شد،‏ و چند نفر آن را دریافت کردند؟‏ ب)‏ دعوت‌شدگان در چه چیزهایی تعمید یافتند؟‏

۶ این «دعوت سماوی» در پَنْطِیکاست ۳۳ د.‏م.‏ صورت گرفت و از ظواهر امر پیداست که اساساً در اواسط دههٔ ۱۹۳۰ به پایان رسید.‏ (‏ عبرانیان ۳:‏۱‏)‏ شمار اعضای اسرائیل روحانی که «از جهان خریده» و با روح‌القدس مهر شده‌اند تا بخشی از اسرائیل روحانی را تشکیل دهند ۱۴۴٬۰۰۰ نفر می‌باشد.‏ (‏ مکاشفه ۷:‏۴؛‏ ۱۴:‏۱-‏۴‏)‏ آنان در بدن روحانی مسیح،‏ در جماعت او،‏ و در مرگ او تعمید یافته‌اند.‏ (‏ رومیان ۶:‏۳؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۲:‏۱۲،‏ ۱۳،‏ ۲۷؛‏ اَفَسُسیان ۱:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ ایشان پس از تعمید با آب،‏ و مسح شدن با روح‌القدس،‏ زندگی ایثارگرانه‌ای را آغاز می‌نمایند،‏ به این مفهوم که وفاداری خود را تا لحظهٔ مرگ حفظ می‌کنند.‏ —‏ رومیان ۶:‏۴،‏ ۵‏.‏

۷.‏ چرا فقط مسیحیان مسح‌شده طی مراسم یادبود حق دارند از نان و شراب سمبولیک تناول نمایند؟‏

۷ عهد جدیدی که خدا با «اسرائیل خدا» منعقد ساخته بود شامل حال این مسیحیان مسح‌شده نیز می‌شد زیرا از آن پس جزو اسرائیلیان روحانی محسوب می‌شدند.‏ (‏ غَلاطیان ۶:‏۱۶؛‏ اِرْمیا ۳۱:‏۳۱-‏۳۴‏)‏ و خون ریخته‌شدهٔ عیسی این عهد را اعتبار بخشید.‏ عیسی هنگام پایه‌گزاری مراسم یادبودِ مرگ خود به این موضوع اشاره کرد.‏ لوقا در این باره می‌نویسد:‏ «نان را گرفته،‏ شکر نمود و پاره کرده،‏ به ایشان داد و گفت:‏ ‹این است جسد من که برای شما داده می‌شود؛‏ این را به یاد من بجا آرید.‏› و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت:‏ ‹این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می‌شود.‏› » (‏ لوقا ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ فقط باقی‌ماندگان یعنی آن عده از ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده که هنوز بر روی زمین هستند حق دارند در مراسم یادبود مرگ مسیح از نان و شراب سمبولیک تناول نمایند.‏

۸.‏ مسح‌شدگان از کجا می‌دانند که از آنان دعوت سماوی به عمل آمده است؟‏

۸ مسح‌شدگان از کجا می‌دانند که از آنان دعوت سماوی به عمل آمده است؟‏ روح‌القدس به نحوی تردیدناپذیر بدیشان شهادت و گواهی می‌دهد.‏ پولُس رسول خطاب به مسح‌شدگان گفت:‏ «همهٔ کسانی که از روح خدا هدایت می‌شوند،‏ ایشان پسران خدایند.‏ .‏ .‏ .‏ همان روح بر روحهای ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم.‏ و هرگاه فرزندانیم،‏ وارثان هم هستیم یعنی وَرَثهٔ خدا و هم‌ارث با مسیح،‏ اگر شریک مصیبتهای او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم.‏» (‏ رومیان ۸:‏۱۴-‏۱۷‏)‏ این شهادت روح چنان محکم و نافذ است که قاعدتاً می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر کسی کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای در مورد دعوت سماوی خود دارد باید از تناول نشان‌ها در مراسم یادبود مسیح خودداری کند.‏

 روح‌القدس و گوسفندان دیگر

۹.‏ انجیل‌ها و کتاب مکاشفه کدام دو گروه را به طور مشخص از هم متمایز کرده‌اند؟‏

۹ عیسی با نظر به شمار محدود دعوت‌شدگانی که اسرائیل روحانی را تشکیل می‌دهند،‏ این گروه را «گلهٔ کوچک» خواند.‏ اعضای این گروه اجازه دارند به «آغل» عهد جدید وارد شوند در حالی که «گوسفندان دیگر» که تعداد آنان نامشخص است و عیسی باید آنان را نیز گردآوری کند چنین اجازه‌ای ندارند.‏ (‏ لوقا ۱۲:‏۳۲؛‏ یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏)‏ این دسته از گوسفندان که طی ایّام آخر گردآوری می‌شوند ‹گروه عظیم› را تشکیل می‌دهند که از «مصیبت عظیم» نجات پیدا کرده،‏ امید دارند تا ابد در بهشت روی زمین زندگی کنند.‏ در رؤیایی که یوحنّای رسول در اواخر قرن اوّل مشاهده کرد بخوبی می‌توان به تفاوت میان گروه عظیم و ۱۴۴٬۰۰۰ عضو اسرائیل روحانی پی برد.‏ (‏ مکاشفه ۷:‏۴،‏ ۹،‏ ۱۴‏)‏ آیا به گوسفندان دیگر نیز روح‌القدس داده می‌شود،‏ و اگر چنین است این روح چه تأثیری بر زندگی ایشان دارد؟‏

۱۰.‏ گوسفندان دیگر به چه مفهوم «به اسمِ اَب و ابن و روح‌القدس» تعمید می‌گیرند؟‏

۱۰ روح‌القدس تأثیر بسزایی در زندگی گوسفندان دیگر دارد.‏ آنان به نشانهٔ وقف زندگی خود به یَهُوَه،‏ «به اسمِ اَب و اِبن و روح‌القدس» تعمید می‌گیرند.‏ (‏ متّیٰ ۲۸:‏۱۹‏)‏ به این مفهوم که در زندگی همواره حق حاکمیّت یَهُوَه را به رسمیّت می‌شناسند،‏ از فرامین پادشاه و نجات‌دهندهٔ خود مسیح اطاعت می‌کنند،‏ و در زندگی تسلیم روح مقدّس خدا،‏ یعنی نیروی فعال او می‌باشند.‏ آنان هرروزه تلاش می‌کنند تا «ثمرهٔ روح» یعنی «محبّت و خوشی و سلامتی و حِلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری» را در خود پرورش دهند.‏ —‏ غَلاطیان ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ چرا می‌توان گفت که مسح‌شدگان به نحوی ویژه تقدیس شده‌اند؟‏ ب)‏ گوسفندان دیگر به چه طریق تقدیس می‌شوند؟‏

۱۱ گوسفندان دیگر باید همچنین بگذارند کلام خدا و روح‌القدس او ایشان را تطهیر و تقدیس نماید.‏ مسح‌شدگان به نحوی ویژه تقدیس شده‌اند،‏ چرا که در حکم عروس مسیح مقدّس گردیده،‏ عادل به شمار می‌روند.‏ (‏ یوحنّا ۱۷:‏۱۷؛‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۱۱؛‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۳-‏۲۷‏)‏ دانیال نبی از ایشان به عنوان «مقدّسان حضرت اعلیٰ» یاد کرده است که تحت نظر «پسر انسان،‏» عیسی مسیح،‏ پادشاهی خواهند کرد.‏ (‏ دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴،‏ ۱۸،‏ ۲۷‏)‏ یَهُوَه پیش از آن از طریق موسی و هارون به امّت اسرائیل اعلام کرده بود:‏ «من یَهُوَه خدای شما هستم،‏ پس خود را تقدیس نمایید و مقدّس باشید،‏ زیرا من قدّوس هستم.‏» —‏ لاویان ۱۱:‏۴۴‏.‏

۱۲ واژهٔ «تقدیس» در اصل به معنی «عمل یا فرایند مقدّس کردن،‏ جدا یا تعیین کردن برای خدمت یا استفادهٔ یَهُوَه خدا؛‏ حالت و کیفیّت مقدّس و مطهر بودن» می‌باشد.‏ از همان اوان سال ۱۹۳۸ مجلهٔ برج دیده‌بانی اعلام داشت که یَهُوناداب‌ها،‏ یعنی گوسفندان دیگر «باید بدانند که تخصیص [یا وقف] و تقدیس شرط لازم برای ملحق شدن به جمعیّت کثیر و برخورداری از زندگی ابدی بر روی زمین می‌باشد.‏» در کتاب مکاشفه در رؤیایی راجع به گروه عظیم،‏ آمده است که ایشان «لباس خود را به خون برّه شست و شو کرده،‏ سفید نموده‌اند .‏ .‏ .‏ و شبانه‌روز در هیکل [یَهُوَه] وی را خدمت می‌کنند.‏» (‏ مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۴،‏ ۱۵‏)‏ گوسفندان دیگر به یاری روح‌القدس سخت تلاش می‌کنند تا مطابق معیارهای قدّوسیّت یَهُوَه رفتار نمایند.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۷:‏۱‏.‏

 نیکویی به برادران مسیح

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ با نظر به مثل عیسی در خصوص گوسفندان و بزها،‏ نجات گوسفندان به چه چیز بستگی دارد؟‏ ب)‏ در این ایّام آخر،‏ گوسفندان دیگر چگونه به برادران عیسی نیکویی کرده‌اند؟‏

۱۳ عیسی در نبوّت خود راجع به «انقضای عالَم» با نقل مَثَل گوسفندان و بزها بر پیوند نزدیک میان گوسفندان دیگر و گلهٔ کوچک تأکید کرد.‏ وی در آن مثل بوضوح نشان داد که نجات گوسفندان دیگر بسته به آن است که چه رفتاری با مسح‌شدگان یا همان ‹برادران عیسی› داشته باشند.‏ عیسی چنین اظهار کرد:‏ «پادشاه به اصحاب طرف راست گوید:‏ بیایید ای برکت‌یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالَم برای شما آماده شده است،‏ به میراث گیرید.‏ .‏ .‏ .‏ هر آینه به شما می‌گویم،‏ آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید،‏ به من کرده‌اید.‏» —‏ متّیٰ ۲۴:‏۳؛‏ ۲۵:‏۳۱-‏۳۴،‏ ۴۰‏.‏

۱۴ عبارت ‹آنچه به یکی از این برادران من کرده‌اید› به اَعمال نیکویی اشاره دارد که در حمایت از برادران عیسی که از روح مولود گشته‌اند انجام می‌شود.‏ در دنیای شیطان با آنان همچون غریبه رفتار شده است و حتّی گاهی به زندان افتاده،‏ و یا محتاج غذا،‏ پوشاک،‏ و مراقبت پزشکی بوده‌اند.‏ (‏ متّیٰ ۲۵:‏۳۵،‏ ۳۶‏)‏ در این ایّام آخر،‏ یعنی از سال ۱۹۱۴،‏ بسیاری از مسح‌شدگان با چنین ناملایماتی روبرو بوده‌اند.‏ امّا،‏ تاریخ نوین شاهدان یَهُوَه نشان می‌دهد که روح‌القدس یاران وفادار ایشان،‏ یعنی گوسفندان دیگر را بر آن داشته است تا از ایشان حمایت کنند.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ گوسفندان دیگر بویژه در چه فعالیّتی به برادران مسح‌شدهٔ مسیح بر روی زمین کمک کرده‌اند؟‏ ب)‏ مسح‌شدگان چگونه قدردانی خود را نسبت به گوسفندان دیگر ابراز داشته‌اند؟‏

۱۵ در این ایّام آخر،‏ گوسفندان دیگر بخصوص در مأموریّت الٰهی ‹موعظهٔ بشارتِ ملکوت در تمام عالَم و شهادت دادن به جمیع امّت‌ها› برادران مسح‌شدهٔ مسیح را به طور فعالانه حمایت کرده‌اند.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۴؛‏ یوحنّا ۱۴:‏۱۲‏)‏ با اینکه شمار مسح‌شدگان بر روی زمین رو به کاهش نهاده است،‏ بر تعداد گوسفندان دیگر افزوده شده است؛‏ تا حدّی که شمار آنها به میلیون‌ها نفر بالغ می‌شود.‏ در میان ایشان هزاران پیشگام و میسیونر به صورت تمام‌وقت بشارت ملکوت را «تا اقصای جهان» موعظه می‌کنند.‏ (‏ اَعمال ۱:‏۸‏)‏ دیگر هم‌ایمانان ایشان نیز تا حدّ امکان در موعظهٔ بشارت شرکت می‌نمایند،‏ و با دل و جان از این فعالیّت مهم حمایت مالی می‌کنند.‏

۱۶ براستی که چقدر برادران مسح‌شدهٔ مسیح از حمایت و همکاری وفادارانهٔ گوسفندان دیگر قدردانی می‌کنند!‏ احساسات ایشان بخوبی در کتاب «امنیّت جهانی تحت حکومت ‹شاهزادهٔ صلح› » (‏ انگل‍.‏)‏ که طبقهٔ غلام امین در سال ۱۹۸۶ منتشر ساخت بیان شده است.‏ در این کتاب می‌خوانیم:‏ «پس از جنگ جهانی دوّم تحقّق آنچه را که عیسی برای ‹انقضای عالَم› نبوّت کرد،‏ تا حدّ زیادی مدیون فعالیّت‌های ‹گروه عظیمِ گوسفندان دیگر› هستیم.‏ .‏ .‏ .‏ از این ‹گروه عظیم› بین‌المللی و چندزبانه به دلیل نقش عظیمشان در تحقّق نبوّت متّیٰ ۲۴:‏۱۴ عمیقاً سپاسگزاریم!‏»‏

‏‹بدون ما کامل نمی‌شوید›‏

۱۷.‏ چرا می‌توان گفت که وفاداران دوران باستان که روی زمین رستاخیز می‌یابند ‹بدون مسح‌شدگان کامل نمی‌شوند›؟‏

۱۷ پولُس رسول که یکی از مسح‌شدگان بود راجع به مردان و زنان وفاداری که پیش از مسیح می‌زیستند نوشت:‏  ‏«جمیع ایشان با اینکه از ایمان شهادت داده شدند،‏ وعده را نیافتند.‏ زیرا خدا برای ما [مسح‌شدگان] چیزی نیکوتر مهیّا کرده است تا آنکه بدون ما کامل نشوند.‏» (‏ عبرانیان ۱۱:‏۳۵،‏ ۳۹،‏ ۴۰‏)‏ در طی حکمرانی هزار سالهٔ مسیح،‏ او و ۱۴۴٬۰۰۰ برادر مسح‌شده‌اش در آسمان در مقام پادشاه و کاهن انجام وظیفه خواهند کرد و انسان‌های روی زمین را از ثمرات قربانی فدیهٔ مسیح برخوردار خواهند ساخت.‏ بدین ترتیب،‏ گوسفندان دیگر جسماً و فکراً ‹کامل خواهند شد.‏› —‏ مکاشفه ۲۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

۱۸.‏ الف)‏ گوسفندان دیگر چه موضوعی را از کتاب مقدّس دریافته‌اند؟‏ ب)‏ این گوسفندان با چه امیدی در انتظار «ظهور پسران خدا» هستند؟‏

۱۸ از آنچه ذکر شد گوسفندان دیگر در می‌یابند که چرا نوشته‌های یونانی مسیحی تا این حد بر مسیح و برادران مسح‌شده‌اش و همینطور نقش حیاتی آنان در انجام مقاصد یَهُوَه تأکید می‌کند.‏ تا زمان «ظهور پسران خدا» که در حارمَجِدّون و طی حکومت هزار ساله صورت می‌گیرد،‏ گوسفندان دیگر فرصت را غنیمت شمرده به هر طریق ممکن از طبقهٔ مسح‌شدگانِ غلام امین حمایت می‌کنند.‏ ایشان امید روزی را دارند که ‹از قید فساد خلاصی یافته،‏ در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شوند.‏› —‏ رومیان ۸:‏۱۹-‏۲۱‏.‏

در مراسم یادبود به روح متّحد شویم

۱۹.‏ «روحِ راستی» برای مسح‌شدگان و گوسفندان دیگر چه کرده است،‏ و ایشان به چه شکل خاصّی در شب ۲۸ مارس متّحد می‌شوند؟‏

۱۹ عیسی در دعای پایانی خود در شب ۱۴ نیسان سال ۳۳ د.‏م.‏،‏ چنین گفت:‏ «سؤال می‌کنم .‏ .‏ .‏ تا همه یک گردند چنانکه تو ای پدر،‏ در من هستی و من در تو،‏ تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی.‏» (‏ یوحنّا ۱۷:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ یَهُوَه خدا از روی محبّت پسر خود را فرستاد تا جان خود را برای نجات مسح‌شدگان و انسان‌های مطیع دنیا فدا کند.‏ (‏ ۱یوحنّا ۲:‏۲‏)‏ «روحِ راستی» برادران مسح‌شدهٔ مسیح و گوسفندان دیگر را متّحد کرده است.‏ اینان در شب ۲۸ مارس،‏ برای بزرگداشت یادبود مرگ مسیح و تمام آنچه یَهُوَه از طریق قربانی عیسی مسیح،‏ پسر عزیزش برای ایشان کرده است گرد هم می‌آیند.‏ باشد که با حضور در این مراسم پراهمیّت پیوند اتحادشان را قوی‌تر ساخته عزمشان را در به جا آوردن ارادهٔ الٰهی اِحیا نمایند و به این ترتیب شادمانی خویش را از اینکه محبوب خدا هستند نمایان سازند.‏

مروری بر مقاله

‏• ‏«روحِ راستی» چه هنگام به مسیحیان اوّلیه داده شد،‏ و چگونه به ایشان ‹کمک› کرد؟‏

‏• مسح‌شدگان از کجا می‌دانند که از ایشان دعوت سماوی به عمل آمده است؟‏

‏• روح‌القدس به چه طرقی بر گوسفندان دیگر عمل می‌کند؟‏

‏• گوسفندان دیگر به چه شکل به برادران مسیح نیکویی کرده‌اند،‏ و چرا ‹بدون مسح‌شدگان کامل نمی‌شوند›؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۵]‏

در پَنْطیکاست سال ۳۳ د.‏م.‏ «روحِ راستی» بر شاگردان ریخته شد

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۷]‏

گوسفندان دیگر با حمایت از برادران مسیح در انجام وظیفهٔ الٰهی موعظه به ایشان نیکویی کرده‌اند