مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چه کسانی خادم خدا هستند؟‏

چه کسانی خادم خدا هستند؟‏

 چه کسانی خادم خدا هستند؟‏

‏«کفایت ما از خداست.‏ که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم.‏»—‏۲قُرِنتیان ۳:‏۵،‏ ۶‏.‏

۱،‏ ۲.‏ همهٔ مسیحیان قرن اول در چه وظیفه‌ای سهیم بودند،‏ چگونه بعدها اوضاع صورت دیگری پیدا کرد؟‏

موعظهٔ بشارت،‏ وظیفهٔ بسیار مهم و حیاتیی بود که به مسیحیان قرن اول واگذار شد.‏ آنان همگی مسح شدند و خادمان عهد جدید گشتند.‏ علاوه بر موعظهٔ بشارت،‏ برخی از آنان وظایف دیگری نیز به عهده داشتند؛‏ منجمله وظیفهٔ تعلیم در جماعت.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۲:‏۲۷-‏۲۹؛‏ اَفَسُسیان ۴:‏۱۱‏)‏ مسیحیان متأهل مسئولیت نگهداری از خانواده را نیز بر دوش داشتند.‏ (‏کُولُسیان ۳:‏۱۸-‏۲۱‏)‏ با این حال،‏ هیچ مسیحیی از وظیفهٔ اصلی و حیاتی موعظه معاف نبود.‏ در متون اصلی نوشته‌های مقدس یونانی،‏ برای این وظیفه واژهٔ دیاکُنیا به کار رفته است —‏ یعنی خدمتگزاری یا خدمت.‏—‏کُولُسیان ۴:‏۱۷‏.‏

۲ با گذشت زمان،‏ اوضاع صورت دیگری پیدا کرد.‏ طبقه‌ای شکل گرفت به نام طبقهٔ روحانیان که امتیاز موعظه را به خود اختصاص داد.‏ (‏اعمال ۲۰:‏۳۰‏)‏ از آنجایی که آن روحانیان اقلیّت کوچکی را تشکیل می‌دادند،‏ باقی مدعیان مسیحیت به غیرروحانیان یا عوام مسمی شدند.‏ برای آنان نیز وظایفی از جمله دادن اعانات به منظور برآوردن نیازهای روحانیان تعیین شد،‏ اما اکثر ایشان رفته رفته شنوندگانی انفعالی گشتند.‏

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ انتصاب در جهان مسیحیت چگونه صورت می‌گیرد؟‏ ب)‏ در جهان مسیحیت امتیاز خادمی به چه کسانی اختصاص داده شده است،‏ و چرا در میان شاهدان یَهُوَه وضع به گونه‌ای دیگر است؟‏

۳ روحانیان خود را «خادم» می‌خوانند (‏ترجمهٔ واژهٔ یونانی دیاکُنُس‏)‏.‏ * و امروزه منصب خادمی از طرف دانشکده‌ها و حوزه‌های آموزش الهیات بدیشان اعطا می‌گردد.‏ در «دایرة‌المعارف بین‌المللی و مستند کتاب مقدس» (‏انگل‍.‏)‏ چنین آمده است:‏ « ‹انتصاب› عموماً به مسندی ویژه اشاره دارد که طی آیینی رسمی به گماشته‌های کلیسا و کشیشان داده می‌شود.‏ و بدین وسیله حق موعظه،‏ اجرای برخی شعائر مذهبی،‏ و یا هر دو وظیفه بدیشان داده می‌شود.‏» چه کسی خادم را منصوب می‌کند؟‏ «دایرة‌المعارف جدید بریتانیکا» (‏انگل‍.‏)‏ می‌گوید:‏ «در کلیساهایی که به سنّت اِپیسکوپات (‏اسقفی)‏ پایبند مانده‌اند،‏ تنها اسقفان حق انتصاب خادم را دارند.‏ در کلیساهای پرسبیتری،‏ انتصاب مقام از طریق خادمان پرسبیتر اعطا می‌گردد.‏»‏

۴ در کلیساهای جهان مسیحیت امتیاز خادمِ خدا بودن تنها به روحانیان اختصاص داده شده است.‏ اما چرا در میان شاهدان یَهُوَه وضع به این گونه نیست؟‏ زیرا در جماعتهای مسیحی قرن اول وضع این چنین نبود.‏

چه کسانی واقعاً خادم خدا هستند؟‏

۵.‏ کتاب مقدس از چه کسانی به عنوان خادم یاد کرده است؟‏

۵ کتاب مقدس تمام پرستندگان یَهُوَه را چه آسمانی و چه زمینی،‏ خادم معرفی می‌کند.‏ برای نمونه،‏ فرشتگان عیسی را خدمت می‌کردند.‏ (‏متّیٰ ۴:‏۱۱؛‏ ۲۶:‏۵۳؛‏ لوقا ۲۲:‏۴۳‏)‏ و اکنون نیز ‹به آنانی که وارث نجات خواهند شد خدمت می‌کنند.‏› (‏عبرانیان ۱:‏۱۴؛‏ متّیٰ ۱۸:‏۱۰‏)‏ عیسی نیز خادم بود.‏ او گفت:‏ «پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند.‏» (‏متّیٰ ۲۰:‏۲۸؛‏ رومیان ۱۵:‏۸‏)‏ از آنجایی که پیروان عیسی می‌باید «در اثر قدمهای وی» سلوک نمایند،‏ پس جای تعجب نیست که آنان نیز می‌باید خادم باشند.‏—‏۱پِطْرُس ۲:‏۲۱‏.‏

۶.‏ عیسی چگونه نشان داد که همهٔ شاگردان او خادم محسوب می‌شوند؟‏

۶ عیسی کمی پیش از عروج به آسمان،‏ به شاگردان خود چنین گفت:‏ «رفته،‏ همهٔ امّت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید.‏ و ایشان را تعلیم دهید که همهٔ اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند.‏» (‏متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ پس شاگردان عیسی می‌باید شاگردساز،‏ یعنی خادم باشند.‏ شاگردان جدید نیز وظیفه دارند همهٔ اموری را که عیسی حکم نمود حفظ کنند؛‏ منجمله حکم شاگردسازی را.‏ پس در نتیجه شاگردان حقیقی عیسی،‏ چه مرد و چه زن،‏ چه پیر و چه جوان همگی خادم می‌باشند.‏—‏یوئیل ۲:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ چه آیاتی نشان می‌دهد که تمام مسیحیان واقعی خادم می‌باشند؟‏ ب)‏ در خصوص انتصاب چه سؤالاتی مطرح می‌گردد؟‏

 ۷ در پَنطیکاست ۳۳ د.‏م.‏ نیز جمیع شاگردان عیسی،‏ یعنی همهٔ زنان و مردانی که گرد هم آمده بودند،‏ ‹ذکر کبریایی خدا کردند.‏› (‏اعمال ۲:‏۱-‏۱۱‏)‏ بعدها،‏ پولس رسول نوشت:‏ «به دل ایمان آورده می‌شود برای عدالت و به زبان اعتراف می‌شود بجهت نجات.‏» (‏رومیان ۱۰:‏۱۰‏)‏ در اینجا روی سخن پولس فقط طبقه‌ای روحانی و منحصر به فرد نبود،‏ بلکه سخن او «به همهٔ [کسانی بود] که در روم محبوب خدا» بودند.‏ (‏رومیان ۱:‏۱،‏ ۷‏)‏ همچنین تمام ‹مقدّسین اَفَسُسْ و ایمانداران در مسیح عیسی› وظیفه داشتند ‹نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنند.‏› (‏اَفَسُسیان ۱:‏۱؛‏ ۶:‏۱۵‏)‏ و تمام کسانی که به گفته‌های پولس در رساله‌ای که به عبرانیان نوشته بود گوش دادند وظیفه داشتند ‹اعتراف امید [یعنی موعظهٔ عمومی] را محکم نگاه دارند.‏›—‏عبرانیان ۱۰:‏۲۳‏.‏

۸ چه موقع شخصی خادم می‌شود،‏ یا به بیان دیگر به خادمی منصوب می‌شود؟‏ و چه کسی او را انتصاب می‌کند؟‏

چه وقت فرد به خادمی منصوب می‌شود؟‏

۹.‏ انتصاب عیسی چه وقت و به دست چه کسی صورت گرفت؟‏

۹ در مورد اینکه چه وقت و به دست چه کسی فرد به خادمی منصوب می‌گردد،‏ بجاست نخست مورد عیسی مسیح را بررسی کنیم.‏ عیسی برای خادم شدن نه گواهیِ انتصاب دریافت کرد و نه دیپلمی از یکی از حوزه‌های آموزش الهیات گرفت.‏ در واقع هیچ انسانی او را منصوب نکرد.‏ پس چگونه می‌توان به خادم بودن او اطمینان داشت؟‏ کلام الهامی اِشَعْیا بود که در خصوص وی به تحقق رسید:‏ «روح خداوند بر من است،‏ زیرا که مرا مسح کرد تا .‏ .‏ .‏ بشارت دهم.‏» (‏لوقا ۴:‏۱۷-‏۱۹؛‏ اِشَعْیا ۶۱:‏۱‏)‏ آری،‏ سخنان اِشَعْیا جای ابهام باقی نمی‌گذارد که مأموریت عیسی بشارت دادن بود.‏ چه کسی او را به آن وظیفه مأمور کرد؟‏ او با روح یَهُوَه برای آن مأموریت مسح شد،‏ پس یَهُوَه خدا عیسی را منصوب کرد.‏ چه وقت؟‏ متعاقب تعمیدش هنگامی که روح یَهُوَه بر او نزول کرد.‏ (‏لوقا ۳:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ پس عیسی هنگام تعمیدش به خادمی منصوب شد.‏

۱۰.‏ چه کسی فرد را برای خادم مسیحی شدن ‹باکفایت› می‌کند؟‏

۱۰ پیروان عیسی در قرن اول چگونه به خادمی منصوب می‌شدند؟‏ امتیاز خدمت ایشان نیز از طرف یَهُوَه بود.‏ پولس گفت:‏ «کفایت ما از خداست.‏ که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم.‏» (‏۲قُرِنتیان ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ یَهُوَه چگونه پرستندگان خود را برای خادم شدن باکفایت می‌کند؟‏ تیموتاؤس را در نظر بگیریم که پولس او را «خادم خدا در انجیل مسیح» خواند.‏—‏۱تَسّالونیکیان ۳:‏۲‏.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ تیموتاؤس چگونه برای خادم شدن پیشرفت نمود؟‏

۱۱ از سخنان پولس به تیموتاؤس می‌توان به چگونگی انتصاب تیموتاؤس به خادمی پی برد.‏ پولس گفت:‏ «تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش چونکه می‌دانی از چه کسان تعلیم یافتی.‏ و اینکه از طفولیّت کتب مقدّسه را دانسته‌ای که می‌تواند تو را  حکمت آموزد برای نجات بوسیلهٔ ایمانی که بر مسیح عیسی است.‏» (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ شالودهٔ ایمان تیموتاؤس و انگیزهٔ او برای موعظه به عموم،‏ معرفت کلام خدا بود.‏ اما آیا تنها با خواندن کلام خدا می‌توانست به معرفت دقیق و درک روحانی دست یابد؟‏ خیر،‏ تیموتاؤس برای این منظور به کمک و تعلیم نیاز داشت.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۹‏)‏ بدینگونه او می‌توانست ‹ایمان آورد.‏› از آنجایی که گفته شده است که ‹از طفولیّت کتب مقدّسه را می‌دانست› پس می‌توان نتیجه گرفت که نخستین آموزگاران او مادر و مادربزرگش بودند؛‏ زیرا پدرش ظاهراً مسیحی نبود.‏—‏۲تیموتاؤس ۱:‏۵‏.‏

۱۲ با این حال،‏ عوامل دیگری نیز در انتصاب تیموتاؤس به خادمی مؤثر بودند.‏ برای نمونه،‏ حضور در جلسات و معاشرت با مسیحیان،‏ که او را از لحاظ روحانی تقویت می‌کرد.‏ گواه بر این مدعا آن است که وقتی پولس برای نخستین بار او را دید «برادران در لِسْتره و ایقونیّه بر او شهادت می‌دادند.‏» (‏اعمال ۱۶:‏۲‏)‏ همچنین،‏ در آن زمان برخی برادران به منظور تقویت و تشویق اعضای جماعات رساله‌هایی به آنها ارسال می‌داشتند.‏ سرپرستانی نیز برای بنا کردن برادران و خواهران به جماعات سر می‌زدند.‏ اینگونه تدارکات به مسیحیانی همچون تیموتاؤس کمک می‌کرد تا از لحاظ روحانی پیشرفت کنند.‏—‏اعمال ۱۵:‏۲۲-‏۳۲؛‏ ۱پِطْرُس ۱:‏۱‏.‏

۱۳.‏ چه وقت تیموتاؤس به خادمی منصوب شد،‏ و چرا می‌توان گفت که پیشرفت روحانی وی در آنجا پایان نیافت؟‏

۱۳ می‌توان مطمئن بود که در مرحله‌ای از زندگی تیموتاؤس ایمان وی با توجه به فرمان عیسی در متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏،‏ او را بر آن داشت تا همچون عیسی تعمید بگیرد.‏ (‏متّیٰ ۳:‏۱۵-‏۱۷؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۵-‏۹‏)‏ تعمید تیموتاؤس نشانی از وقف کامل وی به خدا بود.‏ او با تعمید گرفتن خادم خدا شد.‏ از آن پس،‏ زندگی،‏ نیرو،‏ و هر چه داشت متعلق به خدا بود.‏ خادم بودن وی که «خدمت مقدس» محسوب می‌شود از واجبات پرستش مسیحی بود.‏ البته،‏ تیموتاؤس خود را به همین محدود نکرد.‏ او از لحاظ روحانی پیشرفت کرد،‏ و مسیحیی بالغ شد.‏ از عواملی که باعث پیشرفت تیموتاؤس شد می‌توان به مطالعهٔ شخصی‌اش،‏ فعالیت غیورانه‌اش در موعظه،‏ و معاشرتش با مسیحیان بالغی همچون پولس اشاره کرد.‏—‏۱تیموتاؤس ۴:‏۱۴؛‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۲؛‏ عبرانیان ۶:‏۱‏.‏

۱۴.‏ امروزه فردی که ‹برای حیات جاودانی مستعد› می‌باشد چگونه پیشرفت می‌کند و خادم می‌شود؟‏

۱۴ امروزه نیز خادمان مسیحی به همین گونه منصوب می‌گردند.‏ فردی که «برای حیات جاودانی [«مستعد،‏» د ج‏]» می‌باشد از طریق مطالعهٔ کتاب مقدس در خصوص خدا و مقاصد او آموزش می‌بیند.‏ (‏اعمال ۱۳:‏۴۸‏)‏ فرد به این طریق یاد می‌گیرد که چگونه اصول کتاب مقدس را در زندگی خود به کار گیرد و با نیت و هدفی درست به خدا دعا کند.‏ (‏مزمور ۱:‏۱-‏۳؛‏ امثال ۲:‏۱-‏۹؛‏ ۱تَسّالونیکیان ۵:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ وی با دیگر مسیحیان به معاشرت می‌پردازد و از تدارکاتی که «غلام امین و دانا» تهیه دیده است بهره‌مند می‌گردد.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷؛‏ امثال ۱۳:‏۲۰؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۲۳-‏۲۵‏)‏ بدینگونه فرد به روالی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده تعلیم می‌یابد و پیشرفت می‌کند.‏

۱۵.‏ تعمید فرد در واقع چه چیزی محسوب می‌شود؟‏ (‏پاورقی نیز ملاحظه شود.‏)‏

۱۵ پس از آنکه محبت یَهُوَه خدا در دل شاگرد کتاب مقدس ریشه گرفت،‏ و ایمانی قوی به قربانی فدیهٔ عیسی در او نمو کرد،‏ شخصاً تصمیم می‌گیرد خود را با تمام دل و جان به پدر آسمانی وقف کند.‏ (‏یوحنّا ۱۴:‏۱‏)‏ او در دعایی شخصی وقف خود را با یَهُوَه در میان می‌گذارد و به نشان تصمیم خویش،‏ در مقابل همگان تعمید می‌یابد.‏ تعمید وی همان مراسم انتصابش محسوب می‌گردد،‏ و به عنوان خادم وقف‌شدهٔ خدا،‏ دیاکُنُس،‏ به رسمیت شناخته می‌شود.‏ از این پس او می‌باید از دنیا جدا بماند.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۱۶؛‏ یعقوب ۴:‏۴‏)‏ وی،‏ بدون هیچ قید و شرطی تمامی وجود ‹خود را قربانی زندهٔ مقدّس پسندیدهٔ خدا می‌گذراند.‏› (‏رومیان ۱۲:‏۱‏)‏ * خادم خدا می‌شود،‏ و از مسیح تقلید می‌کند.‏

 خدمت مسیحی شامل چیست؟‏

۱۶.‏ برخی از خدمات تیموتاؤس شامل چه بود؟‏

۱۶ خدمت تیموتاؤس شامل چه بود؟‏ وی هنگامی که پولس را در سفرهایش همراهی می‌کرد وظایف بخصوصی بر عهده داشت.‏ همچنین،‏ هنگامی که پیر جماعت مسیحی شد،‏ برای تعلیم و تقویت مسیحیان زحمت بسیار می‌کشید.‏ با وجود این،‏ وظیفهٔ اصلی تیموتاؤس مانند عیسی و پولس،‏ موعظهٔ بشارت و شاگردسازی بود.‏ (‏متّیٰ ۴:‏۲۳؛‏ ۱قُرِنتیان ۳:‏۵‏)‏ پولس به او گفت:‏ «در همه چیز هشیار بوده،‏ متحمّل زحمات باش و عملِ مبشّر را بجا آور و خدمت خود را به کمال رسان.‏»—‏۲تیموتاؤس ۴:‏۵‏.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ خادمان مسیحی چه خدمتی می‌کنند؟‏ ب)‏ برای خادم مسیحی موعظهٔ بشارت از چه اهمیتی برخوردار است؟‏

۱۷ در دوران حاضر نیز خدمت خادم مسیحی شامل موارد مذکور می‌گردد.‏ او نیز در خدمت عام‌المنفعهٔ موعظهٔ بشارت شرکت می‌کند،‏ به همنوعان خود راه رستگاری بر پایهٔ قربانی عیسی را نشان می‌دهد،‏ و حلیمان را آموزش می‌دهد تا نام یَهُوَه را بخوانند.‏ (‏اعمال ۲:‏۲۱؛‏ ۴:‏۱۰-‏۱۲؛‏ رومیان ۱۰:‏۱۳‏)‏ وی همچنین با استفاده از کتاب مقدس برای دیگران ثابت می‌کند که تنها امید بشرِ مصیبت‌زده ملکوت خداست و نشان می‌دهد که حتی اکنون نیز می‌توان با به اجرا گذاشتن اصول الهی زندگی خود را بهبود بخشید.‏ (‏مزمور ۱۵:‏۱-‏۵؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۱۰‏)‏ خادم مسیحی مبلّغ «جنبشهای اجتماعی انجیل» نیست که مبارزات عدالت‌خواهی سرلوحهٔ موعظه‌هایشان می‌باشد.‏ خادم یَهُوَه آموزش می‌دهد که ‹دینداری وعدهٔ زندگی حال و آینده را دارد.‏›—‏۱تیموتاؤس ۴:‏۸‏.‏

۱۸ البته بسیاری از خادمان وظایف متعددی بر عهده دارند.‏ برای نمونه والدین مسیحی وظیفهٔ سنگین خانواده را بر دوش دارند.‏ (‏اَفَسُسیان ۵:‏۲۱–‏۶:‏۴‏)‏ پیران و خادمان کمکی وظایفی در جماعت بر عهده دارند.‏ (‏۱تیموتاؤس ۳:‏۱،‏ ۱۲،‏ ۱۳؛‏ تیطُس ۱:‏۵؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۷‏)‏ شماری از مسیحیان به ساختن سالنهای ملکوت مشغولند.‏ عده‌ای افتخار فوق‌العادهٔ خدمت در بیت‌ایل انجمن برج دیده‌بانی را دارند.‏ با این همه،‏ تمام مسیحیان در یک وظیفه مشترکند؛‏ موعظهٔ بشارت.‏ در این مورد استثنایی وجود ندارد.‏ انجام این خدمت به مردم نشان می‌دهد چه کسی خادم مسیحیِ واقعی است.‏

طرز فکر خادم مسیحی

۱۹،‏ ۲۰.‏ خادم مسیحی چه طرز فکری را باید در خود پرورش دهد؟‏

۱۹ اغلب خادمانِ کلیساهای جهان مسیحیت توقع احترام و حرمتی خاص دارند،‏ و از القابی همچون «پدر مقدس» یا «پدر روحانی» استفاده می‌کنند.‏ اما،‏ خادم مسیحی باید بداند که تنها یَهُوَه خدا شایستهٔ لقب «مقدس» است.‏ (‏۱تیموتاؤس ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ خادم مسیحی نباید توقع اینگونه احترامات والا و القاب ویژه را داشته باشد.‏ (‏متّیٰ ۲۳:‏۸-‏۱۲‏)‏ او می‌داند که دیاکُنیا یعنی «خادم.‏» فعلی که از این واژه مشتق می‌گردد گاه برای خدمتکار یا مستخدم خانه استفاده می‌شود.‏ (‏لوقا ۴:‏۳۹؛‏ ۱۷:‏۸؛‏ یوحنّا ۲:‏۵‏)‏ البته دیاکُنُس در خدمت مسیحی مفهوم معنوی رفیعتری دارد،‏ لیکن در معنا همان «خادم» است.‏

۲۰ بدین ترتیب هیچ خادم مسیحیی نباید خود را بالاتر از دیگران بداند.‏ خادم مسیحیِ واقعی—‏حتی اگر مسئولیتهای ویژه‌ای در جماعت به عهده داشته باشد—‏باید همچون غلامی متواضع باشد.‏ عیسی گفت:‏ «هر که در میان شما می‌خواهد بزرگ گردد،‏ خادم شما باشد.‏ و هر که می‌خواهد در میان شما مقدّم بُوَد،‏ غلام شما باشد.‏» (‏متّیٰ ۲۰:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ عیسی برای آنکه طرز فکر صحیح را به شاگردان خود نشان دهد،‏ حقیرترین خدمت را به عهده گرفت و به شستن پاهای آنان مشغول شد.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۱-‏۱۵‏)‏ براستی چه خدمت خاضعانه‌ای!‏ از این روست که خادمان مسیحی،‏ یَهُوَه خدا و عیسی مسیح را  متواضعانه خدمت می‌کنند.‏ (‏۲قُرِنتیان ۶:‏۴؛‏ ۱۱:‏۲۳‏)‏ آنان در خدمت یکدیگر خود را افتاده و فروتن می‌سازند.‏ و به افرادی که هم‌ایمانشان نیستند،‏ از طریق موعظهٔ بشارت با ازخودگذشتگی خدمت می‌کنند.‏—‏رومیان ۱:‏۱۴،‏ ۱۵؛‏ اَفَسُسیان ۳:‏۱-‏۷‏.‏

استقامت خدمت مسیحی

۲۱.‏ استقامت پولس در خدمت چه پاداشی به همراه داشت؟‏

۲۱ پولس در انجام خدمت مسیحی از خود استقامت نشان داد.‏ وی به مسیحیان کُولُسی اظهار داشت که در راه موعظهٔ بشارت زحمات بسیاری برای ایشان کشیده است.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ استقامت او باعث شد بسیاری پیام بشارت را قبول نموده،‏ خادم مسیحی گردند.‏ آنان پسران خدا و برادران عیسی مسیح شدند،‏ و امید یافتند که به صورت مخلوقات روحی در آسمان در کنار او باشند.‏ براستی که استقامت چه اجر و پاداش والایی دارد!‏

۲۲،‏ ۲۳.‏ الف)‏ چرا امروزه نیز خادمان مسیحی نیاز به استقامت دارند؟‏ ب)‏ چه ثمرات ارزنده‌ای از خدمت مسیحی عاید فرد می‌شود؟‏

۲۲ امروزه نیز خادمان واقعی خدا باید استقامت از خود نشان دهند.‏ بسیاری اکنون با بیماری و یا ناتواناییهای کهولت دست به گریبانند.‏ والدین،‏ بویژه در خانواده‌های تک‌ولی برای نگهداری و بزرگ کردن فرزندان خود با دشواریهای بسیاری روبرو هستند.‏ دانش‌آموزان باید در مقابل تأثیرات بد محیط مدرسه مقاومت کنند.‏ بسیاری از مسیحیان از لحاظ مالی در مضیقه هستند.‏ و بسیاری به دلیل «زمانهای سخت» ایام آخر با آزار و شکنجه روبرو می‌باشند!‏ (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏)‏ آری،‏ اکنون حدود شش میلیون خادم یَهُوَه سخن پولس را بر زبان دارند که گفت:‏ «در هر امری خود را ثابت می‌کنیم که خدّام خدا هستیم:‏ در صبر بسیار،‏ در زحمات،‏ در حاجات،‏ در تنگیها.‏» (‏۲قُرِنتیان ۶:‏۴‏)‏ خادمان مسیحی در مقابل مشکلات تسلیم نمی‌شوند و براستی که باید آنان را به دلیل استقامت و بردباری‌شان تحسین کرد.‏

۲۳ همانطور که استقامت برای پولس ثمراتی نیکو آورد برای ما نیز ثمرات ارزنده‌ای به همراه دارد.‏ با استقامت ورزیدن می‌توانیم رابطهٔ خود را با یَهُوَه استوار نگاه داریم و دل او را شاد کنیم.‏ (‏امثال ۲۷:‏۱۱‏)‏ استقامت و پایداری ایمان ما را قوی می‌سازد و باعث می‌شود شاگردان بیشتری برای مسیح بسازیم و برادریِ مسیحی را گسترش دهیم.‏ (‏۱تیموتاؤس ۴:‏۱۶‏)‏ یَهُوَه طی ایام آخر از خادمان خود نگهداری کرده،‏ و خدمت آنان را برکت داده است.‏ نتیجتاً،‏ شمار ۰۰۰‏,‏۱۴۴ نفر تکمیل گردیده است و چند میلیون نفر امید یافته‌اند تا ابد در بهشت زمینی زندگی کنند.‏ (‏لوقا ۲۳:‏۴۳؛‏ مکاشفه ۱۴:‏۱‏)‏ براستی که خدمت مسیحی تجلی رحمت یَهُوَه برای ما انسانهاست.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۱‏)‏ باشد که این خدمت را با جان و دل انجام داده،‏ قدر ثمرات ابدی آن را بدانیم.‏—‏۱یوحنّا ۲:‏۱‏.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 3 واژه «دیکِن» که به معنی مسند کلیسایی می‌باشد از واژهٔ یونانی دیاکُنُس مشتق شده است.‏ در کلیساهایی که زنان نیز می‌توانند به مقام دیکِنی برسند،‏ گاه ایشان را دیکِنِس می‌خوانند.‏

^ بند 15 اگر چه رومیان ۱۲:‏۱ به طور اخص به مسح‌شدگان اشاره دارد،‏ اما اصلی که در آن است در مورد «گوسفندان دیگر» نیز به کار برده می‌شود.‏ (‏یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏)‏ آنان نیز ‹او را خدمت می‌نمایند و اسم خداوند را دوست داشته،‏ بندهٔ [یا خادم] او می‌شوند.‏› —‏ اِشَعْیا ۵۶:‏⁠۶‏.‏

آیا می‌توانی توضیح دهی؟‏

‏• چه وظیفه‌ای بر عهدهٔ همهٔ مسیحیان قرن اول بود؟‏

‏• فرد چه وقت و به دست چه کسی به عنوان خادم مسیحی منصوب می‌شود؟‏

‏• خادم مسیحی چه طرز فکری را می‌باید در خود پرورش دهد؟‏

‏• چرا خادم مسیحی می‌باید در مقابل مشکلات استقامت کند؟‏ 

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۴،‏ ۱۵]‏

تیموتاؤس کلام خدا را از طفولیت آموخت و با تعمید به عنوان خادم منصوب شد

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۶]‏

تعمید نشان وقف شخص به خدا و انتصاب وی به عنوان خادم می‌باشد

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۷]‏

خادمان مسیحی با دل و جان خدمت می‌کنند