مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یَهُوَه—‏خدای قدیر و توانا

یَهُوَه—‏خدای قدیر و توانا

 یَهُوَه—‏خدای قدیر و توانا

‏«از کثرت قوّت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد.‏»—‏اشعیا ۴۰:‏۲۶‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ بقای حیات بر روی زمین به انرژی چه منبعی وابسته است؟‏ ب)‏ چرا می‌توان گفت که یَهُوَه سرمنشأ تمام قدرتهاست؟‏

وجود انرژی و قدرت برای بسیاری از ما امری بدیهی شده است.‏ برای نمونه،‏ تا هنگامی که دستگاههای مختلف برقی برای تولید نور و گرما و غیره کار می‌کنند شاید توجه چندانی به قدرت و نیروی برق نکنیم،‏ و تنها هنگام قطع برق است که احتمالاً متوجه می‌شویم چقدر به این نیرو وابسته‌ایم و بدون آن عملاً کارها می‌خوابند.‏ بخش اعظم نیروی برقِ مورد استفادهٔ ما به طور غیر مستقیم از منبعی بسیار قابل اطمینان،‏ یعنی خورشید به وجود آمده است.‏ * این رآکتور سماوی در هر ثانیه پنج میلیون تن سوخت اتمی مصرف می‌کند و با انرژی خود بقای حیات را بر زمین ممکن می‌سازد.‏

۲ خورشید این انرژی عظیم خود را از کجا آورده است؟‏ حقیقتاً سازندهٔ این نیروگاه عظیم آسمانی کیست؟‏ سازندهٔ خورشید یَهُوَه خداست.‏ مزمور ۷۴:‏۱۶ در مورد یَهُوَه می‌گوید:‏ «نور و آفتاب را تو برقرار نموده‌ای.‏» یَهُوَه هم سرچشمهٔ حیات است،‏ و هم سرمنشأ تمام قدرتها.‏ (‏مزمور ۳۶:‏۹‏)‏ هرگز نباید قدرت یَهُوَه را ناچیز بپنداریم.‏ یَهُوَه از طریق نبی خود اِشَعْیا ما را ترغیب می‌کند که بر اجرام آسمانی مثل خورشید و ستارگان تأمل،‏ و بر آفرینش آنها تعمق کنیم.‏ او می‌گوید:‏ «چشمان خود را به علیّیّن برافراشته ببینید.‏ کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را بشماره بیرون آورده،‏ جمیع آنها را بنام می‌خواند؟‏ از کثرت قوّت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد.‏»—‏اشعیا ۴۰:‏۲۶؛‏ ارمیا ۳۲:‏۱۷‏.‏

۳.‏ یَهُوَه با قدرت خود چه فوایدی به ما می‌رساند؟‏

۳ یَهُوَه با نشان دادن قدرت عظیم خود به ما اطمینان می‌دهد که خورشید را برای نور و گرما دادن به زمین و بقای حیات،‏ پایدار خواهد داشت.‏ اما،‏ ما بسیار بیش از اینگونه نیازهای جسمانی به قدرت خدا وابسته هستیم.‏ برای نمونه،‏ بدون قدرت عظیم یَهُوَه بازخرید شدن از گناه،‏ امید برای آینده،‏ و توکل و اتکا به او میسر نمی‌باشد.‏ (‏مزمور ۲۸:‏۶-‏۹؛‏ اشعیا ۵۰:‏۲‏)‏ کتاب مقدس مثالهای فراوانی حاکی از قدرت یَهُوَه در آفرینش،‏ بازخرید و رهایی امتش و نابودی دشمنان به ما ارائه می‌دهد.‏

قدرت خدا در آفرینش آشکار می‌شود

۴.‏ الف)‏ تماشای آسمان در شب چه تأثیری بر داود گذاشت؟‏ ب)‏ اجرام آسمانی چه چیزی را در مورد قدرت الهی آشکار می‌سازند؟‏

۴ پولس رسول توضیح داد که ‹قوّت سرمدی آفریدگار به وسیلهٔ کارهای او فهمیده و دیده می‌شود.‏› (‏رومیان ۱:‏۲۰‏)‏ داود مزمورنویس نیز قرنها پیش از آن به هنگام شبانی گله بی‌شک بارها از تماشای آسمان در شب مبهوت گشته بود.‏ او عظمت عالم و قدرت صانع آن را بدینگونه به رشتهٔ کلام درآورد:‏ «چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشتهای توست،‏ و به ماه و ستارگانی که تو آفریده‌ای،‏ پس انسان چیست که او را به یاد آوری،‏ و بنی‌آدم که از او تفقد نمایی؟‏» (‏مزمور ۸:‏۳،‏ ۴‏)‏ داود،‏ علی‌رغم دانش محدودی که در مورد اجرام آسمانی داشت،‏ متوجه شده بود که خود در مقایسه با آفریدگار این گیتی پهناور چه کوچک و ناچیز است.‏ امروزه،‏ ستاره‌شناسان از دانش بسیار جامعی در خصوص عظمت عالم و نیروی تداوم‌دهندهٔ آن برخوردارند.‏ به عنوان مثال،‏ ایشان پی برده‌اند که خورشید در هر ثانیه مولد انرژیی معادل انفجار ۰۰۰‏,‏۱۰۰ میلیون مگاتن تی.‏ ان.‏ تی است.‏ * بخش بسیار کوچکی از این انرژی به زمین می‌رسد،‏ اما همین مقدار برای بقای حیات بر روی زمین کافی است.‏ لازم به گفتن است که خورشید به هیچ وجه در زمرهٔ پرقدرت‌ترین ستارگان آسمان نیست.‏ انرژیی که خورشید در طول یک روز از خود ساطع می‌کند بعضی از ستارگان در یک ثانیه تولید می‌کنند.‏ حال قدرت کسی را تصور کنید که این اجرام آسمانی را آفریده است!‏ اِلیهُو بدرستی راجع به او گفت:‏ «قادر مطلق را ادراک نمی‌توانیم کرد،‏ او در قوّت و راستی عظیم است.‏»—‏ایوب ۳۷:‏۲۳‏.‏

۵.‏ چه شواهدی از قدرت یَهُوَه را در اعمال او می‌توان یافت؟‏

۵ چنانچه ما همچون داود ‹کارهای خداوند را تفتیش کنیم،‏›  همه جا شاهد قدرت او خواهیم بود—‏در باد و امواج،‏ در توفان و رعد و برق،‏ در رودخانه‌های خروشان و کوههای پرصلابت.‏ (‏مزمور ۱۱۱:‏۲؛‏ ایوب ۲۶:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ همچنین یَهُوَه به ایوب توضیح داد که حیوانات نیز بر قدرت او شهادت می‌دهند و در این میان به بَهِیموت یا اسب‌آبی اشاره کرد.‏ یَهُوَه به ایوب گفت:‏ «قوّت او در کمرش می‌باشد،‏ .‏ .‏ .‏ استخوانهایش .‏ .‏ .‏ مثل تیرهای آهنین است.‏» (‏ایوب ۴۰:‏۱۵-‏۱۸‏)‏ مردم زمان نگارش کتاب مقدس بخوبی با قدرت مخوف گاو وحشی آشنا بودند،‏ چرا که داود دعا کرد:‏ «مرا از دهان شیر خلاصی ده.‏ ای که از میان شاخهای گاو وحشی مرا اجابت کرده‌ای.‏»—‏مزمور ۲۲:‏۲۱؛‏ ایوب ۳۹:‏۹-‏۱۱‏.‏

۶.‏ در آیات کتاب مقدس گاو مظهر چیست،‏ و چرا؟‏ (‏پاورقی ملاحظه شود.‏)‏

۶ در کتاب مقدس گاو به سبب قدرت زیاد عضلانی‌اش مظهر قدرت یَهُوَه است.‏ * رؤیای یوحنای رسول در خصوص تخت پادشاهی یَهُوَه چهار مخلوق را به تصویر در می‌آورد که یکی از آنها چهرهٔ گاو دارد.‏ (‏مکاشفه ۴:‏۶،‏ ۷‏)‏ از ظواهر امر چنین پیداست که این کرّوبی نمایشگر یکی از چهار خصوصیت یَهُوَه است،‏ یعنی قدرت او.‏ سه خصوصیت دیگر یَهُوَه محبت،‏ حکمت،‏ و عدالت هستند.‏ از آنجایی که قدرت جنبهٔ بسیار مهمی از شخصیت یَهُوَه است،‏ درک درستی از این خصوصیت و نحوهٔ استفادهٔ یَهُوَه از آن ما را با او صمیمی‌تر کرده،‏ کمک می‌کند تا در نحوهٔ استفاده از هر گونه قدرتی که در اختیار داریم به او اقتدا کنیم.‏—‏افسسیان ۵:‏۱‏.‏

‏«یهوه صبایوت،‏ قدیر» است

۷.‏ چرا می‌توان مطمئن بود که نیکویی بر پلیدی پیروز می‌گردد؟‏

۷ در آیات کتاب مقدس یَهُوَه «خدای قادر مطلق» خوانده شده است.‏ این عنوان به ما یادآوری می‌کند که هیچگاه نباید قدرت او را ناچیز بپنداریم و یا به توانایی او در غلبه بر دشمنانش تردید کنیم.‏ (‏پیدایش ۱۷:‏۱؛‏ خروج ۶:‏۳‏)‏ برای نمونه،‏ سیستم شریر شیطان ظاهراً استوار و پایدار می‌نماید،‏ اما در نظر یَهُوَه ‹مثل قطرهٔ دلو و مانند غبار میزان شمرده می‌شود.‏› (‏اشعیا ۴۰:‏۱۵‏)‏ چنین قدرت الهی عظیمی هر گونه شک و تردید ما را در خصوص پیروزی نیکویی بر پلیدی از میان بر می‌دارد.‏ در این دورانی که دامنهٔ شرارت اینچنین وسعت یافته است چقدر دانستن این موضوع که «خداوند یهوه صبایوت،‏ قدیر اسرائیل،‏» تمامی شرارت را تا ابد از میان برخواهد داشت به ما تسلی خاطر می‌دهد.‏—‏اشعیا ۱:‏۲۴؛‏ مزمور ۳۷:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۸.‏ یَهُوَه کدام لشکر آسمانی را رهبری می‌کند،‏ و چه نشانه‌هایی دال بر وجود این قدرت عظیم در دست است؟‏

۸ اصطلاح «یَهُوَه صبایوت» ۲۸۵ بار در کتاب مقدس تکرار شده است،‏ و گواه دیگری بر قدرت عظیم یَهُوَه می‌باشد.‏ کلمهٔ «صبایوت» که به معنی لشکرها است اشاره به لشکر مخلوقات روحیی می‌کند که تحت فرمان یَهُوَه می‌باشند.‏ (‏مزمور ۱۰۳:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ ۱۴۸:‏۲‏)‏ تنها یکی از این فرشتگان خدا در یک شب ۰۰۰‏,‏۱۸۵ سرباز آشوری را که قصد حمله به اورشلیم داشتند نابود کرد.‏ (‏۲پادشاهان ۱۹:‏۳۵‏)‏ با پی بردن به قدرت لشکر آسمانی یَهُوَه مخالفان دیگر نمی‌توانند به آسانی وحشتی در دل ما بیندازند.‏ هنگامی که لشکری برای دستگیری اَلِیشَع،‏ او را در خانه‌اش به دام انداختند اَلِیشَع برخلاف غلامش ترسی به دل راه نداد،‏ چرا که می‌توانست با چشم ایمان لشکر عظیم آسمانی را که آمادهٔ حمایت از او بودند ببیند.‏—‏۲پادشاهان ۶:‏۱۵-‏۱۷‏.‏

۹.‏ چرا مانند عیسی می‌باید به حمایت الهی توکل داشته باشیم؟‏

 ۹ عیسی نیز هنگامی که در باغ جِتسیمانی با گروهی مردان چوب و شمشیر به دست مواجه شد از حمایت فرشتگان ذره‌ای تردید نداشت.‏ او پطرس را ترغیب کرد که شمشیرش را غلاف کند و گفت که اگر واقعاً لازم می‌بود از پدرش می‌خواست «زیاده از دوازده فوج از ملائکه» حاضر سازد.‏ (‏متی ۲۶:‏۴۷،‏ ۵۲،‏ ۵۳‏)‏ اطمینانی اینچنین به حضور لشکری آسمانی تحت فرماندهی خدا در ما نیز توکلی کامل نسبت به حمایت و پشتیبانی خدا به وجود می‌آورد.‏ پولس رسول گفت:‏ «پس به این چیزها چه گوییم؟‏ هر گاه خدا با ما است کیست به ضدّ ما؟‏»—‏رومیان ۸:‏۳۱‏.‏

۱۰.‏ یَهُوَه قدرت خود را به نفع چه کسانی به کار می‌گیرد؟‏

۱۰ بنابراین،‏ دلایل بسیاری وجود دارد که به حمایت یَهُوَه توکل کنیم.‏ او قدرت خود را همواره در راههای خیر و هماهنگ با دیگر خصوصیات خود که همانا عدالت،‏ حکمت،‏ و محبت است به کار می‌گیرد.‏ (‏ایوب ۳۷:‏۲۳؛‏ ارمیا ۱۰:‏۱۲‏)‏ یَهُوَه ‹مسکین را از خاک برمی‌دارد› و او را ‹در کثرت قوّت خویش نجات می‌بخشد،‏› درست برخلاف مردان قدرتمند که اغلب برای منافع خود از بینوایان و متواضعان سوءاستفاده می‌کنند.‏ (‏مزمور ۱۱۳:‏۵-‏۷؛‏ اشعیا ۶۳:‏۱‏)‏ مریم،‏ مادر متواضع و بی‌تکلّف عیسی نیز پی برده بود که «آن قادر» قدرت خویش را نه برای نفع شخصی بلکه به نفع آنانی که ترس خدایی دارند،‏ و به جهت فروتن ساختن متکبران و سرافراز ساختن افتادگان استفاده می‌کند.‏—‏لوقا ۱:‏۴۶-‏۵۳‏.‏

یَهُوَه قدرت خود را بر خادمانش آشکار می‌سازد

۱۱.‏ اسرائیلیان در سال ۱۵۱۳ ق.‏د.‏م.‏ چه شواهدی از قدرت الهی را مشاهده نمودند؟‏

۱۱ یَهُوَه در موقعیتهای مختلفی قدرت خود را به خادمانش نشان داده است.‏ یکی از آنها در سال ۱۵۱۳ ق.‏د.‏م.‏ در کوه سینا بود.‏ اسرائیلیان طی آن سال شاهد نمایشهای چشمگیری از قدرت یَهُوَه بودند.‏ نخست ده بلای ویرانگر،‏ قدرت عظیم او و ناتوانی خدایان مصری را آشکار ساخت.‏ کمی بعد عبور معجزه‌آسای اسرائیلیان از دریای سرخ و نابودی سپاه فرعون گواه دیگری بر قدرت الهی بود.‏ سه ماه بعد،‏ در پای کوه سینا یَهُوَه اسرائیلیان را دعوت کرد تا ‹خزانهٔ خاص او از جمیع قومها› گردند.‏ آنها نیز قول دادند ‹آنچه خداوند امر فرموده است انجام دهند.‏› (‏خروج ۱۹:‏۵،‏ ۸‏)‏ سپس یَهُوَه به نحوی چشمگیر قدرت عظیم خود را به معرض تماشای ایشان گذاشت.‏ کوه سینا در میان رعد و برق و صدای بلند کَرنا و ابری غلیظ به لرزه در آمد.‏ وحشت وجود همهٔ آنانی را که در فاصله‌ای از کوه ایستاده بودند فرا  گرفت.‏ موسی بدیشان گفت از آنچه دیدند می‌باید ترس خدایی را که مشوق اطاعت از یَهُوَه،‏ یگانه خدای قادر مطلق است بیاموزند.‏—‏خروج ۱۹:‏۱۶-‏۱۹؛‏ ۲۰:‏۱۸-‏۲۰‏.‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ چه اوضاعی باعث شد تا ایلیا از خدمت خود دست بکشد،‏ اما یَهُوَه او را چگونه تقویت نمود؟‏

۱۲ چندین قرن بعد،‏ در دوران ایلیا،‏ کوه سینا شاهد نمایشی دیگر از قدرت الهی بود.‏ البته پیش از آن نیز یَهُوَه بارها قدرت خود را به ایلیای نبی نشان داده بود.‏ برای مثال،‏ یَهُوَه به سبب ارتداد قوم اسرائیل به مدت سه سال و نیم ‹آسمان را بست.‏› (‏۲تواریخ ۷:‏۱۳‏)‏ با وجود خشکسالی،‏ طعام ایلیا هنگامی که در درهٔ کَرِیت به سر می‌برد از طریق کلاغها،‏ و بعدها از طریق بیوه‌زنی که اندکی آرد و روغن او به نحوی معجزه‌آسا افزایش یافته بود تهیه می‌شد.‏ یَهُوَه حتی به ایلیا قدرتی داد تا پسر آن بیوه‌زن را رستاخیز دهد.‏ و سرانجام یَهُوَه در آزمایشی بهت‌آور به منظور اثبات الوهیت خویش کوه کرمل آتشی از آسمان نازل نموده،‏ قربانیی که ایلیا آماده ساخته بود سوزاند.‏ (‏۱پادشاهان ۱۷:‏۴-‏۲۴؛‏ ۱۸:‏۳۶-‏۴۰‏)‏ با این همه،‏ اندکی بعد هنگامی که ایزابِل ایلیا را به مرگ تهدید کرد ترس بر نبی غالب شد و روحیهٔ خود را شدیداً باخت.‏ (‏۱پادشاهان ۱۹:‏۱-‏۴‏)‏ وی با این تصور که دوران نبوتش به سر آمده است از آن سرزمین گریخت.‏ یَهُوَه از سر لطف و برای تقویت و جلب اطمینان او شخصاً جلوه‌ای از قدرت الهی را در مقابل چشمان او به نمایش گذاشت.‏

 ۱۳ ایلیا در حالی که در غاری پنهان شده بود،‏ شاهد نمایش فوق‌العادهٔ سه نیروی تحت کنترل یَهُوَه بود:‏ تندبادی عظیم،‏ زلزله،‏ و آتش.‏ سپس یَهُوَه با صدایی آرام و متین با ایلیا صحبت نمود و به او وظایف دیگری محول کرد.‏ یَهُوَه همچنین او را مطلع ساخت که هنوز ۷۰۰۰ پرستندهٔ وفادار در آن سرزمین یافت می‌شوند.‏ (‏۱پادشاهان ۱۹:‏۹-‏۱۸‏)‏ چنانچه ما نیز همچون ایلیا از نتیجهٔ خدمت روحانی‌مان دلسرد و ناامید شویم،‏ می‌توانیم از یَهُوَه استدعا کنیم تا با دادن ‹قوّتی فوق معمول› ما را برای ادامهٔ موعظهٔ بشارت ملکوت و تسلیم نشدن در مقابل مصائب و مشکلات تقویت کند.‏—‏۲قرنتیان ۴:‏۷‏،‏ د ج.‏

قدرت یَهُوَه تحقق وعده‌های او را تضمین می‌کند

۱۴.‏ نام یَهُوَه چه موضوعی را در مورد او آشکار می‌سازد،‏ و قدرت یَهُوَه چه رابطه‌ای با نام او دارد؟‏

۱۴ قدرت یَهُوَه با نام و انجام دادن ارادهٔ او رابطه‌ای نزدیک دارد.‏ نام منحصر به فرد یَهُوَه که به معنی «او سبب شدن می‌گردد» است،‏ آشکار می‌کند که او خود را سبب یا انجام‌دهندهٔ وعده‌های خود می‌گرداند و هیچ چیز یا هیچکس نمی‌تواند مانع او شود.‏ بعضی شکاکان تحقق وعده‌های خدا را بسیار بعید می‌شمارند،‏ ولیکن ما می‌دانیم که عیسی به رسولانش گفت:‏ «نزد خدا همه چیز ممکن است.‏»—‏متی ۱۹:‏۲۶‏.‏

۱۵.‏ در چه موقعیتی به ابراهیم و سارَه یادآوری شد که نزد یَهُوَه هیچ امری مشکل نیست؟‏

۱۵ به عنوان مثال،‏ یَهُوَه به ابراهیم و سارَه وعده داد که از ذریت ایشان امتی عظیم به وجود خواهد آورد.‏ اما،‏ سالها گذشت و ایشان هنوز بی‌اولاد بودند.‏ هنگامی که هر دوی ایشان بسیار سالخورده شده بودند،‏ یَهُوَه به آنان گفت که بزودی آن وعده را عملی خواهد ساخت،‏ و این موضوع موجب خندهٔ سارَه شد.‏ فرشته‌ای به ساره گفت:‏ «مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟‏» (‏پیدایش ۱۲:‏۱-‏۳؛‏ ۱۷:‏۴-‏۸؛‏ ۱۸:‏۱۰-‏۱۴‏)‏ چهار قرن گذشت و زمانی رسید که موسی نوادگان ابراهیم را—‏که به امتی عظیم مبدل شده بودند—‏در سرزمین مُوآب گرد هم آورد و به ایشان گفت که خدا به عهد خود وفا نموده است.‏ موسی گفت:‏ «از این جهت که [یَهُوَه] پدران تو را دوست داشته،‏ ذریّت ایشان را بعد از ایشان برگزیده بود،‏ تو را به حضرت خود با قوّت عظیم از مصر بیرون آورد.‏ تا امتهای بزرگتر و عظیم‌تر از تو را پیش روی تو بیرون نماید و تو را درآورده،‏ زمین ایشان را برای ملکیّت به تو دهد.‏»—‏تثنیه ۴:‏۳۷،‏ ۳۸‏.‏

۱۶.‏ عاملی که باعث می‌شد صدّوقیان رستاخیز مردگان را نپذیرند چه بود؟‏

۱۶ قرنها بعد عیسی صدّوقیان را به دلیل عدم اعتقاد به رستاخیز سرزنش کرد.‏ چرا ایشان عقیدهٔ رستاخیز مردگان را که در واقع وعده‌ای الهی بود،‏ رد می‌کردند؟‏ عیسی بدیشان گفت:‏ «گمراه هستید از این رو که کتاب و قوّت خدا را درنیافته‌اید.‏» (‏متی ۲۲:‏۲۹‏)‏ خدا در کلام خود به ما اطمینان می‌دهد که «ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می‌باشند،‏ آواز او را خواهند شنید،‏ و بیرون خواهند آمد.‏» (‏یوحنا ۵:‏۲۶-‏۲۸‏)‏ آگاهی از مطالب کتاب مقدس در خصوص رستاخیز و اعتماد به قدرت یَهُوَه  ما را متقاعد می‌سازد که مردگان حقیقتاً رستاخیز خواهند یافت.‏ خدا «موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت .‏ .‏ .‏ زیرا خداوند گفته است.‏»—‏اشعیا ۲۵:‏۸‏.‏

۱۷.‏ چه وقت توکل به یَهُوَه اهمیتی خاص خواهد یافت؟‏

۱۷ در آینده‌ای نه چندان دور زمانی فرا می‌رسد که هر یک از ما می‌باید به نحوی خاص به قدرت نجات‌بخش خدا توکل کند.‏ در آن هنگام شیطان ابلیس حمله‌ای را علیه امت خدا که ظاهراً بی‌دفاع به نظر می‌رسند آغاز خواهد کرد.‏ (‏حزقیال ۳۸:‏۱۴-‏۱۶‏)‏ خدا نیروی عظیم خود را در دفاع از ما به کار خواهد برد،‏ و همه خواهند دانست که او یَهُوَه است.‏ (‏حزقیال ۳۸:‏۲۱-‏۲۳‏)‏ اکنون زمان بنای ایمان و توکلمان به خدای قادر مطلق است تا در آن لحظات حساس لغزش نخوریم.‏

۱۸.‏ الف)‏ تعمق بر روی قدرت یَهُوَه چه فایده‌ای دارد؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعدی چه سؤالی پاسخ داده خواهد شد؟‏

۱۸ مسلماً دلایل بسیاری ما را بر آن می‌دارد که بر روی قدرت یَهُوَه تعمق کنیم.‏ هنگامی که بر اعمال او تعمق می‌کنیم متواضعانه زبان به ستایش و تمجید آفریدگار بزرگ گشوده،‏ او را سپاس می‌گوییم که قدرت خود را چنین خردمندانه و رئوفانه به کار می‌گیرد.‏ چنانچه به یَهُوَه صبایوت توکل کنیم هرگز ترسان نمی‌شویم و با ایمانی تزلزل‌ناپذیر منتظر وعده‌های او خواهیم بود.‏ به یاد داشته باش که ما به صورت خدا آفریده شده‌ایم،‏ بنابراین از قدرتی،‏ البته محدودتر از او،‏ برخورداریم.‏ چگونه می‌توانیم در استفاده از قدرت خود به آفریدگار بزرگمان اقتدا کنیم؟‏ این موضوع در مقالهٔ بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 1 بیشتر صاحب‌نظران توافق نظر دارند که سوختهای فسیلیی همچون نفت و ذغال‌سنگ که بیشتر نیروگاههای برق را به کار می‌اندازند به نحوی از انرژی خورشیدی به وجود آمده‌اند.‏

^ بند 4 قویترین بمب اتمیی که به مرحلهٔ آزمایش رسید دارای انرژی انفجاریی معادل ۵۷ مگاتن تی.‏ اِن.‏ تی بود.‏

^ بند 6 احتمالاً گاو وحشیی که در کتاب مقدس بدان اشاره شده است نوعی گاومیش اروپایی (‏لاتین،‏ اوروس‏)‏ بوده است.‏ دوهزار سال پیش،‏ این حیوان در سرزمین گال (‏فرانسهٔ کنونی)‏ یافت می‌شد،‏ و ژولیوس سزار آن را چنین توصیف کرد:‏ «‏اوروسها در جثه با فیلها برابری می‌کنند،‏ اما ویژگیها،‏ رنگ،‏ و هیئت گاو را دارا هستند.‏ قدرتی عظیم و سرعتی فوق‌العاده دارند و وقتی نگاهشان با نگاه انسان یا حیوانی طلاقی می‌کند از حمله دریغ نمی‌کنند.‏»‏

آیا می‌توانی به این سؤالات پاسخ گویی؟‏

‏• آفرینش چگونه خبر از قدرت یَهُوَه می‌دهد؟‏

‏• یَهُوَه در حمایت از امت خود از چه لشکری می‌تواند استفاده کند؟‏

‏• یَهُوَه در چه موقعیتهایی قدرت خود را اثبات نمود؟‏

‏• چه تضمینی برای ما وجود دارد که یَهُوَه به وعده‌های خود وفا خواهد کرد؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۶]‏

‏«چشمان خود را به علیّیّن برافراشته ببینید.‏ کیست که اینها را آفرید؟‏»‏

‏[سطر اعتبار]‏

1991 Photo by Malin, © IAC/RGO

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۷]‏

تعمق بر روی نمایشهای چشمگیر قدرت یَهُوَه ایمان ما را به وعده‌های او تقویت می‌کند