مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«صغیر هزار نفر» شده است

‏«صغیر هزار نفر» شده است

 ‏«صغیر هزار نفر» شده است

‏«صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امّت قوی خواهد گردید.‏»‏‏—‏اشعیا ۶۰:‏۲۲‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ چرا تاریکی و ظلمت جهان امروز را پوشانیده است؟‏ ب)‏ چگونه نور یَهُوَه بر امتش افزایش یافت؟‏

‏«اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید امّا خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۲‏)‏ این سخنان بخوبی اوضاع جهان را پس از سال ۱۹۱۹ توصیف می‌کنند.‏ جهان مسیحیت نشان حضور ملوکانهٔ عیسی مسیح،‏ «نورِ عالم،‏» را رد کرد.‏ (‏ یوحنا ۸:‏۱۲؛‏ متی ۲۴:‏۳‏)‏ به سبب «خشم عظیم» رئیس «جهان‌داران این ظلمت،‏» یعنی شیطان،‏ قرن بیستم از حیث ستم و ویرانگری گوی سبقت را از تمام قرون دیگر تاریخ بشر ربود.‏ (‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۲؛‏ افسسیان ۶:‏۱۲‏)‏ در حال حاضر،‏ بیشتر انسانها در ظلمت روحانی به سر می‌برند.‏

۲ با این همه،‏ امروزه نور از تابش باز نایستاده است.‏ جلال یَهُوَه بر خادمانش،‏ یعنی باقیماندگان مسح‌شده که نمایندگان زمینی «زن» آسمانی او به شمار می‌روند،‏ ‹طالع گردیده است.‏› (‏ اشعیا ۶۰:‏۱‏)‏ ایشان بویژه از زمانی که از اسارت بابل در سال ۱۹۱۹ بیرون آمدند،‏ جلال خدا را انعکاس نمودند،‏ و ‹نورشان را بر مردم تابانیدند.‏› (‏ متی ۵:‏۱۶‏)‏ بین سالهای ۱۹۱۹ و ۱۹۳۱ با از میان رفتن باقیماندهٔ قید و بندهای عقاید بابل عظیم مرتباً بر نور ملکوت افزوده شد.‏ شمار مسح‌شدگان به دهها هزار نفر افزایش یافت و بدین ترتیب یَهُوَه به وعدهٔ خود وفا نمود که گفته بود:‏ «بقیّهٔ اسرائیل را فراهم آورده،‏ ایشان را مثل گوسفندان بُصْرَه در یک جا خواهم گذاشت.‏ ایشان مثل گله‌ای که در آغل خود باشد به سبب کثرت مردمان غوغا خواهند کرد.‏» (‏ میکاه ۲:‏۱۲‏)‏ در سال ۱۹۳۱،‏ هنگامی که این مسیحیان نام شاهدان یَهُوَه را برگزیدند،‏ جلال یَهُوَه بر امتش آشکارتر شد.‏—‏اشعیا ۴۳:‏۱۰،‏ ۱۲‏.‏

۳.‏ چگونه مشخص شد که نور یَهُوَه به غیر از مسح‌شدگان بر گروهی دیگر نیز طالع گردید؟‏

۳ آیا جلال یَهُوَه تنها بر باقیماندگان «گلهٔ کوچک» طالع گردید؟‏ (‏ لوقا ۱۲:‏۳۲‏)‏ خیر.‏ در برج دیده‌بانی شمارهٔ اول سپتامبر ۱۹۳۱،‏ از گروه دیگری نیز صحبت به میان آمد و با توضیح مفصل آیات حزقیال ۹:‏۱-‏۱۱‏،‏ نشان داده شد که آن مردی که دوات کاتب در کمر داشت معرف باقیماندگان مسح‌شده می‌باشد.‏ آن «مرد» بر پیشانی چه کسانی نشان می‌گذارد؟‏ بر پیشانی «گوسفندان دیگر،‏» کسانی که امید زندگی ابدی در بهشت زمینی را دارند.‏ (‏ یوحنا ۱۰:‏۱۶؛‏ مزمور ۳۷:‏۲۹‏)‏ در سال ۱۹۳۵،‏ مشخص شد که این «گوسفندان دیگر» همان ‹گروه عظیم از هر امّت و قبیله و قوم و زبان› می‌باشند که یوحنای رسول در رؤیای خود مشاهده کرد.‏ (‏ مکاشفه ۷:‏۹-‏۱۴‏)‏ از سال ۱۹۳۵ تا به حال،‏ بیشتر توجه بر روی جمع‌آوری این گروه عظیم معطوف شده است.‏

۴.‏ «پادشاهان» چه کسانی هستند،‏ و منظور از «امّت‌ها» در اشعیا ۶۰:‏۳ چیست؟‏

۴ این کار جمع‌آوری در نبوت اشعیا نیز به طور ضمنی بیان شده است،‏ چنانکه می‌گوید:‏ «امّت‌ها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۳‏)‏ منظور از «پادشاهان» چه کسانی هستند؟‏ این پادشاهان همان باقیماندگان ۰۰۰‏,‏۱۴۴ نفر و وارثانِ ملکوتِ آسمانی هستند که کار شهادت را همراه با عیسی مسیح رهبری می‌نمایند.‏ (‏ رومیان ۸:‏۱۷؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۷؛‏ ۱۴:‏۱‏)‏ امروزه،‏ تنها چند هزار نفر از مسح‌شدگان بر روی زمین باقی مانده‌اند،‏ و «امّت‌ها» یعنی کسانی که امید زمینی دارند از حیث شمار از ایشان بسیار پیشی گرفته‌اند.‏ ایشان نیز برای آموزش نزد یَهُوَه آمده‌اند و دیگران را نیز به این کار تشویق می‌کنند.‏—‏اشعیا ۲:‏۳‏.‏

خادمان غیور یَهُوَه

۵.‏ الف)‏ چه واقعیتی حاکی از آن است که از غیرت امت یَهُوَه کاسته نشده است؟‏ ب)‏ در سال ۱۹۹۹ چه کشورهایی افزایشی چشمگیر داشته‌اند؟‏ (‏ جدول صفحه‌های ۲۷ تا ۳۰ ملاحظه شود.‏)‏

۵ غیرتی که شاهدان یَهُوَه در قرن بیستم از خود نشان دادند حقیقتاً درخور تحسین است!‏ این شاهدان با نزدیک شدن سال ۲۰۰۰ با وجود افزایش فشارها از غیرت خود نکاسته‌اند.‏ ایشان هنوز هم فرمان عیسی را مبنی بر «همهٔ امّت‌ها را شاگرد سازید،‏» بسیار مهم و جدی تلقی می‌نمایند.‏ (‏ متی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏  تعداد مبشران فعال ملکوت طی آخرین سال خدمتی قرن بیستم به رقم بی‌سابقهٔ ۴۹۲‏,‏۹۱۲‏,‏۵ نفر رسید.‏ این مبشران مجموع چشمگیر ۸۴۹‏,‏۵۶۶‏,‏۱۴۴‏,‏۱ ساعت را به صحبت با دیگران در خصوص خدا و مقصودهای او گذرانده‌اند.‏ شمار کل دیدارهای مجدد از علاقمندان ۷۹۶‏,‏۰۴۷‏,‏۴۲۰ و مطالعات خانگی ۸۸۴‏,‏۴۳۳‏,‏۴ بوده است.‏ این ارقام آشکارا حکایت از خدمتی غیورانه دارند!‏

۶.‏ چه تغییری برای خدمت پیشگامی به وجود آمد،‏ و چه نتیجه‌ای در بر داشت؟‏

۶ در ژانویهٔ سال گذشته،‏ هیئت اداره‌کننده تغییری را در ساعات لازم برای خدمت پیشگامی اعلام نمود.‏ بسیاری از این موقعیت استفاده کردند و به صف پیشگامان دائمی و کمکی پیوستند.‏ برای نمونه،‏ طی چهار ماه اول سال ۱۹۹۹،‏ تعداد تقاضانامه‌های پیشگامی دائم که به دفتر شعبهٔ هلند رسید،‏ در مقایسه با چهار ماه اول سال پیش از آن،‏ چهار برابر بیشتر بود.‏ شعبهٔ غنا نیز چنین گزارش کرد:‏ «از زمان تغییر ساعات پیشگامی،‏ شمار پیشگامان دائمی ما پیوسته رو به افزایش است.‏» در سال خدمتی ۱۹۹۹،‏ شمار پیشگامان در کل جهان به رقم ۳۴۳‏,‏۷۳۸ رسید.‏ حقیقتاً می‌توان گفت که ‹ در اعمال نیکو غیرت› فوق‌العاده‌ای نشان داده شده است.‏—‏تیطس ۲:‏۱۴‏.‏

۷.‏ یَهُوَه چگونه فعالیتهای غیورانهٔ خادمان خود را برکت داد؟‏

۷ آیا یَهُوَه آن فعالیتهای غیورانه را برکت داد؟‏ بله.‏ یَهُوَه از طریق اشعیا چنین گفت:‏ «چشمان خود را به اطراف خویش برافراز و ببین که جمیع آنها جمع شده،‏ نزد تو می‌آیند.‏ پسرانت از دور خواهند آمد و دخترانت را در آغوش خواهند آورد.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۴‏)‏ آری،‏ ‹پسران› و ‹ دختران› مسح‌شده‌ای که گرد آمده‌اند همچنان مشغول خدمت غیورانهٔ خود به خدا می‌باشند.‏ همچنین در حال حاضر گوسفندان دیگر عیسی از ۲۳۴ کشور و جزیره نزد ‹پسران› و ‹دختران› مسح‌شدهٔ یَهُوَه گرد هم آمده‌اند.‏

‏‹اعمال نیکو›‏

۸.‏ شاهدان یَهُوَه در چه ‹اعمال نیکویی› فعال می‌باشند؟‏

۸ مسیحیان وظیفه دارند بشارت ملکوت را موعظه و به علاقمندان کمک کنند تا شاگردان مسیح شوند.‏ اما ایشان نه تنها برای بشارت بلکه «بجهت هر عمل نیکو» آراسته می‌باشند.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱۷‏)‏ مسیحیان با مهربانی از خانوادهٔ خود مراقبت می‌کنند،‏ مردمی مهمان‌نواز هستند،‏ و به ملاقات بیماران می‌روند.‏ (‏ ۱تیموتاؤس ۵:‏۸؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۶‏)‏ همچنین عده‌ای در میان آنان داوطلبانه مشغول انجام پروژه‌هایی از قبیل ساختن سالنهای ملکوت می‌باشند—‏کاری که بوسیلهٔ آن شهادت بسیار نیکویی داده می‌شود.‏ در کشور توگو،‏ پس از ساختن یکی از این سالنها روحانیان کلیسای فَرّه‌مند—‏که به قدرتهای شفابخش و غیره معتقدند—‏در عجب ماندند که چگونه شاهدان یَهُوَه توانستند ساختمان خود را بنا کنند در حالی که آنان مجبور بودند افرادی را برای بنای کلیسای خود استخدام کنند!‏ از توگو گزارش رسید که کار ساختمانی سالنهای ملکوت با کیفیت فوق‌العاده آنچنان اثر مثبتی بر همسایگان می‌گذارد که عده‌ای از مردم سعی می‌کنند خانهٔ خود را در نزدیکی مکانی که سالن ملکوت ساخته می‌شود کرایه یا بنا کنند.‏

۹.‏ شاهدان یَهُوَه در مواجهه با فجایع چه عکس‌العملی نشان دادند؟‏

۹ مواردی نیز هستند که در آن نوع دیگری از اعمال نیکو لازم است.‏ طی سال خدمتی گذشته بسیاری از سرزمینها شاهد فجایع اسفبار بودند،‏ و اغلب اولین کسانی که برای کمک رسانی در صحنه حضور می‌یافتند شاهدان یَهُوَه بودند.‏ برای نمونه،‏ تندباد میچ بخش اعظم کشور هندوراس را ویران کرد.‏ دفتر شعبه به حالت اضطراری کمیته‌های امداد را تشکیل داد.‏ شاهدان هندوراس و سرزمینهای دیگر با اهدای لباس،‏ غذا،‏ دارو،‏ و ملزومات دیگر برادران خود را استمداد نمودند.‏ برادران کمیتهٔ ساختمان‌سازی منطقه از مهارتهای خود برای بازسازی خانه‌ها استفاده کردند.‏ ایشان در زمانی کوتاه به همهٔ برادران خسارت‌دیده کمک کردند تا زندگی‌شان به وضع عادی بازگردد.‏ در کشور اکوادور،‏ هنگامی که سیلی عظیم بسیاری از خانه‌ها را ویران کرد شاهدان یَهُوَه به کمک برادران خود شتافتند.‏ یکی از مقامات مسئول این کشور با مشاهدهٔ روشها و راه‌حلهای مؤثر شاهدان،‏ گفت:‏ «اگر من چنین تیمی در اختیار داشتم،‏ اعجاز می‌کردم!‏ دنیا مردمی مثل شما را نیاز دارد.‏» چنین اعمال نیکویی موجب تمجید یَهُوَه خدا،‏ و گواهی بر «دینداری [ما می‌باشد و] برای هر چیز مفید است.‏»—‏۱تیموتاؤس ۴:‏۸‏.‏

کسانی که «مثل ابر پرواز می‌کنند»‏

۱۰.‏ چگونه است که با وجود کم شدن شمار مسح‌شدگان نام یَهُوَه بیش از هر زمان دیگری در سرتاسر جهان موعظه می‌شود؟‏

۱۰ یَهُوَه حال می‌پرسد:‏ «اینها کیستند که مثل ابر پرواز می‌کنند و مانند کبوتران به روزنهای خود؟‏ به درستی که جزیره‌ها و کشتیهای ترشیش اوّل انتظار مرا خواهند کشید تا پسران تو را از دور .‏ .‏ .‏ بیاورند .‏ .‏ .‏ و غریبان،‏ حصارهای تو را بنا خواهند نمود و پادشاهان ایشان تو را خدمت خواهند کرد.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۸-‏۱۰‏)‏ اولین کسانی  که نسبت به ‹طلوع› یَهُوَه عکس‌العمل نشان دادند ‹پسران› او،‏ یعنی مسیحیان مسح‌شده بودند.‏ سپس «غریبان» وارد صحنه شدند—‏گروه عظیمی که با وفاداری برادران مسح‌شدهٔ خود را حمایت می‌کنند و در کار موعظهٔ بشارت مطیع رهبریهای ایشان می‌باشند.‏ به همین سبب است که با وجود کم شدن شمار مسح‌شدگان نام یَهُوَه بیش از هر زمان دیگری در سرتاسر جهان موعظه می‌شود.‏

۱۱.‏ الف)‏ چه چیز همچنان ادامه دارد،‏ و حاصل آن در سال ۱۹۹۹ چگونه بوده است؟‏ ب)‏ در سال ۱۹۹۹ چه کشوری از حیث شمار تعمیدیافتگان رقمی چشمگیر را نشان می‌دهد؟‏ (‏ جدول صفحه‌های ۲۷ تا ۳۰ ملاحظه شود.‏)‏

۱۱ در نتیجه،‏ میلیونها نفر دسته دسته ‹مانند کبوتران که به روزنهای خود› می‌روند،‏ در جماعات مسیحی پناه می‌جویند.‏ صدها هزار نفر هر ساله به آنان افزوده می‌شوند و درها به روی بسیاری دیگر هنوز باز می‌باشند.‏ اشعیا می‌گوید:‏ «دروازه‌های تو نیز دائماً باز خواهد بود و شب و روز بسته نخواهد گردید تا دولت امّت‌ها را نزد تو بیاورند.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۱۱‏)‏ در سال گذشته ۴۳۹‏,‏۳۲۳ نفر به نشان وقفشان به یَهُوَه تعمید گرفتند،‏ و البته یَهُوَه درها را هنوز نبسته است.‏ هم اکنون دسته دسته به «دولت [یا چیزهای مرغوب] امّت‌ها،‏» یعنی اعضای گروه عظیم،‏ افزوده می‌شود.‏ (‏ حجی ۲:‏۷‏)‏ کسی در میان ایشان نیست که خواستش اجتناب از ظلمت باشد،‏ ولی مجدداً به تاریکی بازگردد.‏ (‏ یوحنا ۱۲:‏۴۶‏)‏ باشد که هیچیک از اعضای گروه عظیم سپاس و قدردانی خود را نسبت به نور از دست ندهد!‏

بی‌باک هنگام مواجهه با مخالفان

۱۲.‏ چگونه دوستداران ظلمت و تاریکی در صدد خاموش کردن نور برآمدند؟‏

۱۲ دوستداران ظلمت و تاریکی از نور یَهُوَه متنفرند.‏ (‏ یوحنا ۳:‏۱۹‏)‏ عده‌ای حتی در صدد خاموش کردن آن نور برمی‌آیند که البته موضوعی چندان غیرمترقبه نیست.‏ حتی عیسی که ‹نورِ حقیقی بود و هر انسان را منوّر می‌گرداند› مورد استهزا و مخالفت قرار گرفت،‏ و حتی سرانجام به قتل رسید.‏ (‏ یوحنا ۱:‏۹‏)‏ در طی قرن بیستم،‏ شاهدان یَهُوَه نیز به دلیل اینکه وفادارانه نور یَهُوَه را منعکس ساختند مورد استهزا قرار گرفتند،‏ به زندان انداخته شدند،‏ فعالیتهایشان ممنوع اعلام شد،‏ و حتی به قتل رسیدند.‏ در سالهای اخیر،‏ مخالفان بر ضد کسانی که انعکاس‌کنندهٔ نور الهی بودند از طریق رسانه‌های خبری به حربهٔ دروغ و افترا متوسل شدند.‏ عده‌ای در صدد برآمدند تا به مردم بقبولانند که شاهدان یَهُوَه خطرناک می‌باشند و فعالیتهایشان می‌باید محدود یا ممنوع اعلام گردد.‏ آیا این مخالفان توفیقی یافتند؟‏

۱۳.‏ از در میان گذاشتن محتاطانهٔ حقایق با رسانه‌های خبری چه نتیجه‌ای حاصل شد؟‏

۱۳ خیر.‏ شاهدان یَهُوَه در هر زمانی که لازم دیدند شخصاً حقایق را با رسانه‌های خبری در میان گذاشتند.‏ در نتیجه،‏ از طریق مجلات،‏ روزنامه‌ها،‏ رادیو،‏ و تلویزیون نام یَهُوَه در سطح وسیعی گسترش یافت.‏ این موضوع نتیجهٔ بسیار مثبتی بر روی کار موعظه گذاشت.‏ برای مثال،‏ در دانمارک از طریق یکی از برنامه‌های تلویزیونی این سؤال که «چرا ایمان دانمارکیان رو به زوال گذاشته است؟‏» مطرح شد.‏ در این برنامه با گروههای مختلفی منجمله با شاهدان یَهُوَه مصاحبه شد.‏ خانمی پس از تماشای این برنامه چنین اظهار نظر کرد:‏ «کاملاً واضح و روشن بود که روح خدا بر روی چه کسانی است.‏» پس از آن وی با شاهدان یَهُوَه شروع به مطالعه کرد.‏

۱۴.‏ بزودی مخالفان پریشان و مضطرب چه حقیقتی را باید بپذیرند؟‏

۱۴ شاهدان یَهُوَه نیک می‌دانند که در دنیا مخالفان بسیاری دارند.‏ (‏ یوحنا ۱۷:‏۱۴‏)‏ با این حال،‏ نبوت اشعیا ایشان را نیروی دوباره می‌بخشد،‏ چنانکه می‌گوید:‏ «پسران آنانی که تو را ستم می‌رسانند خم‌شده،‏ نزد تو خواهند آمد و جمیع آنانی که تو را اهانت می‌نمایند نزد کف پایهای تو سجده خواهند نمود و تو را شهر یهوه و صهیونِ قدّوسِ اسرائیل خواهند نامید.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۱۴‏)‏ بزودی مخالفان پریشان و مضطرب این حقیقت را باید بپذیرند که با خدا در جنگ بوده‌اند.‏ چه کسی می‌تواند در چنین جنگی توفیق یابد؟‏

۱۵.‏ چگونه شاهدان یَهُوَه ‹شیر امّت‌ها را می‌مکند،‏› و تأثیر آن بر روی کار تعلیم و بشارت چگونه بوده است؟‏

۱۵ یَهُوَه پس از آن چنین وعده داد:‏ «من تو را فخر جاودانی .‏ .‏ .‏ خواهم گردانید.‏ و شیر امّت‌ها را خواهی مکید و پستانهای پادشاهان را خواهی مکید و خواهی فهمید که من یهوه نجات‌دهندهٔ تو هستم.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ آری،‏ یَهُوَه ناجی امت خود است.‏ چنانچه امتش به او توکل کنند،‏ به صورت «جاودانه» باقی خواهند ماند.‏ همچنین آنان ‹شیر امّت‌ها را خواهند مکید،‏› به این معنی که از بعضی از امکانات موجود برای پیشبرد پرستش حقیقی استفاده خواهند کرد.‏ به عنوان نمونه،‏ استفادهٔ درست و معقول از کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات،‏ چاپ همزمان برج دیده‌بانی را به ۱۲۱ زبان و «بیدار شوید!‏» را به ۶۲ زبان تسهیل کرده است.‏ اکنون برنامه‌ای کامپیوتری تهیه  گردیده است که کار ترجمهٔ کتاب مقدسِ ترجمهٔ دنیای جدید را آسانتر می‌سازد.‏ این ترجمهٔ کتاب مقدس موجبات شادی بسیاری را فراهم آورده است.‏ در سال ۱۹۹۹،‏ هنگامی که نوشته‌های یونانی مسیحی به زبان کرواتی ترجمه شد بر چشمهای بسیاری اشک شادی روان کرد.‏ برادر سالمندی چنین گفت:‏ «من سالها منتظر این کتاب مقدس بودم.‏ حالا می‌توانم با آرامش خاطر بمیرم!‏» توزیع ترجمهٔ دنیای جدید‏،‏ کل یا بخشی از آن،‏ هم اکنون از رقم صد میلیون نسخه گذشته است،‏ و به ۳۴ زبان موجود می‌باشد.‏

معیارهای والای اخلاقی

۱۶،‏ ۱۷.‏الف)‏ چرا حفظ معیارهای والای اخلاقی یَهُوَه حیاتی است،‏ حتی اگر دشوار باشد؟‏ ب)‏ چه شرح‌حالی نشان می‌دهد که جوانان می‌توانند از فساد دنیا اجتناب کنند؟‏

۱۶ عیسی گفت:‏ «هر که عمل بد می‌کند،‏ روشنی را دشمن دارد.‏» (‏ یوحنا ۳:‏۲۰‏)‏ اما،‏ کسی که معیارهای والای اخلاقی یَهُوَه را دوست می‌دارد در روشنی و نور می‌ماند.‏ یَهُوَه،‏ از طریق اشعیا گفت:‏ «جمیع قوم تو عادل خواهند بود.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۲۱الف‏)‏ البته نگهداشتن معیارهای پاک اخلاقی در دنیایی که فساد جنسی،‏ دروغ،‏ طمع،‏ و غرور رواج بسیار دارد کار چندان آسانی نیست.‏ مثلاً،‏ کسی که در کشوری زندگی می‌کند که اوضاع اقتصادی خوبی دارد به آسانی ممکن است لغزیده،‏ شروع به مال‌اندوزی کند.‏ ولیکن،‏ پولس به ما هشدار داد:‏ «آنانی که می‌خواهند  دولتمند شوند،‏ گرفتار می‌شوند در تجربه و دام و انواع شهوات بی‌فهم و مضرّ که مردم را به تباهی و هلاکت غرق می‌سازند.‏» (‏ ۱تیموتاؤس ۶:‏۹‏)‏ چقدر تأسف‌انگیز خواهد بود که شخصی آنقدر خود را درگیر کار و حرفهٔ خود کرده باشد که مجبور شود چیزهای مهمتری همچون معاشرتهای مسیحی،‏ خدمت مقدس،‏ اصول اخلاقی،‏ و مسئولیتهای خانوادگی را در راه آن فدا کند!‏

۱۷ حفظ معیارهای پاک اخلاقی بویژه برای جوانانی که بسیاری از همسالانشان درگیر مواد مخدر و فساد اخلاقی هستند دشوار می‌باشد.‏ نمونهٔ آن دختری چهارده‌ساله اهل سورینام است.‏ یکروز پسر خوش‌قیافه‌ای که با او هم مدرسه بود به او پیشنهاد رابطهٔ جنسی کرد.‏ دختر جوان جواب رد داد و توضیح داد که برقراری چنین رابطه‌ای بدون پیمان زناشویی از نظر کتاب مقدس ممنوع است.‏ دختران دیگر مدرسه او را مسخره کردند و با گفتن اینکه خیلی‌ها منتظر چنین موقعیتی هستند،‏ او را زیر فشار گذاشتند تا نظرش را عوض کند.‏ اما،‏ دختر جوان مصمم و قاطع ماند.‏ چند هفته بعد،‏ پزشکان وجود ویروس ایدز را در بدن آن پسر تشخیص دادند و مدتی بعد بسختی مریض شد.‏ دختر جوان از اینکه فرمان یَهُوَه را مبنی بر ‹پرهیز از زنا› اطاعت کرده بود بسیار خوشحال بود.‏ (‏ اعمال ۱۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ شاهدان یَهُوَه به آن دسته از جوانان خود که در درستکاری راسخ می‌باشند بسیار افتخار می‌کنند.‏ ایمان آنها و والدین ایشان نام یَهُوَه را «تمجید» می‌کند و به آن حرمت می‌بخشد.‏—‏اشعیا ۶۰:‏۲۱‏.‏

یَهُوَه موجب افزایشی عظیم شده است

۱۸.‏ الف)‏ یَهُوَه چه کار عظیمی برای امت خود انجام داده است؟‏ ب)‏ چه چیزی نشان می‌دهد که شمار امت خدا همچنان افرایش خواهد یافت،‏ و کسانی که در نور می‌مانند چه چشم‌اندازی را پیش رو دارند؟‏

۱۸ یَهُوَه بر مردمان خود نور می‌تاباند،‏ برکتشان می‌دهد،‏ هدایتشان می‌کند،‏ و به ایشان نیرو و قوت می‌بخشد.‏ امت یَهُوَه در طول قرن بیستم شاهد تحقق کلام اشعیا بوده است که گفت:‏ «صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امّت قوی خواهد گردید.‏ من یهوه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود.‏» (‏ اشعیا ۶۰:‏۲۲‏)‏ یَهُوَه امت خویش را که در سال ۱۹۱۹ از حیث شمار «صغیر» بود،‏ به ‹هزاران نفر› افزایش داد.‏ و این افزایش هنوز پایان نیافته است.‏ سال گذشته شمار کسانی که در یادبود مرگ مسیح شرکت کردند ۷۵۱‏,‏۰۸۸‏,‏۱۴ نفر بود.‏ لازم به گفتن است که بسیاری از آنان شاهد فعال نبودند.‏ اما چقدر جای خوشحالی است که ایشان در برگزاری آیین یادبود حضور داشتند و ما ایشان را تشویق می‌کنیم که در مسیر نور به حرکت خود ادامه دهند.‏ یَهُوَه هنوز هم نور خود را با قدرت فراوان بر امتش طالع می‌گرداند.‏ یَهُوَه درهای سازمان خود را هنوز گشوده نگه داشته است.‏ باشد که همهٔ ما مصمم و قاطع در نور او بمانیم.‏ برکاتی که این کار اکنون نصیب ما می‌کند عظیمند!‏ و شادیی که در آینده،‏ زمانی که آفریده‌های یَهُوَه او را تمجید نموده،‏ از درخشش جلال او مسرور می‌شود،‏ حاصل می‌گردد بی‌نهایت خواهد بود!‏—‏مکاشفه ۵:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

آیا می‌توانی توضیح دهی؟‏

‏• چه کسانی در این ایام آخر جلال یَهُوَه را انعکاس می‌دهند؟‏

‏• چه چیزی نشان می‌دهد که از غیرت امت یَهُوَه کاسته نشده است؟‏

‏• شاهدان یَهُوَه چه اعمال نیکویی انجام می‌دهند؟‏

‏• با وجود مخالفان ستمکار و بی‌رحم از چه چیزی می‌توان اطمینان داشت؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

 ‏[نمودار در صفحهٔ ۲۷-‏۳۰]‏

شاهدان یَهُوَه در سرتاسر جهان گزارش سال خدمتی ۱۹۹۹

 ‏(‏برای دیدن شکل صحیح به نشریه رجوع شود)‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۵]‏

مردم هنوز دسته دسته به سازمان یَهُوَه می‌آیند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۶]‏

چقدر جای خرسندی است که یَهُوَه درها را به روی عاشقان نور باز نگه داشته است