مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 تحمّل داغ مرگ عزیزانمان

بهترین کمک برای داغدیدگان

بهترین کمک برای داغدیدگان

در سال‌های اخیر درد و اندوه عمیق مرگ عزیز موضوع تحقیقات بسیاری بوده است.‏ همان طور که پیش‌تر دیدیم بهترین راهنمایی مشاوران اغلب با حکمت کتاب مقدّس،‏ این کتاب قدیمی،‏ هماهنگ است.‏ این امر گواه محکمی است بر این که راهنمایی‌های این کتاب محدود به زمانی خاصّ نیست.‏ با این همه در کتاب مقدّس تنها راهنمایی‌هایی قابل اعتماد وجود ندارد.‏ اطلاعاتی در این کتاب نهفته است که مایهٔ تسلّی فراوان داغدیدگان است و در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت.‏

  • عزیزان از دست رفته‌مان عذاب نمی‌کشند

    در کتاب مقدّس آمده است «مردگان هیچ نمی‌دانند» و در روز مرگ ‹فکرهای انسان نابود می‌شود.‏› (‏جامعه ۹:‏۵؛‏ مزمور ۱۴۶:‏۴‏،‏ ترجمه قدیم‏)‏ هماهنگ با این گفته،‏ کتاب مقدّس مرگ را با خوابی پرآرامش مقایسه می‌کند.‏—‏یوحنا ۱۱:‏۱۱‏.‏

  • اعتقاد قوی به خدایی پرمهر مایهٔ تسلّی است

    مزمور ۳۴:‏۱۵ در مورد یَهُوَه خدا * می‌گوید:‏ «چشمان خداوند،‏ بر پارسایان است و گوشهایش به فریاد کمک ایشان.‏» بیان احساساتمان به خدا در دعا بسیار فراتر از صحبت با یک نفر یا نظم دادن به افکارمان و کنترل آن است.‏ در واقع دعا موجب می‌شود رابطه‌ای نزدیک با آفریننده‌مان برقرار کنیم؛‏ کسی که می‌تواند از قدرتش برای تسلّی ما استفاده کند.‏

  • امید به آینده‌ای بهتر

    زمانی را تصوّر کنید که مردگان دوباره بر زمین به زندگی بازگردانده می‌شوند.‏ کتاب مقدّس در مورد آن زمان بارها صحبت کرده است و در توصیف وضعیت انسان‌ها بر زمین،‏ می‌گوید:‏ ‹خدا هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏›—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

افرادی که به یَهُوَه،‏ خدای واحد اعتقاد دارند،‏ می‌دانند که مردگان به زندگی باز خواهند گشت و امید دارند که عزیز از دست رفته‌شان را دوباره ببینند.‏ همین امر به آنان قدرتی خاص می‌بخشد که با فقدان عزیزشان کنار بیایند.‏ برای مثال،‏ آنا،‏ بعد از ۶۵ سال زندگی مشترک شوهرش را از دست داد،‏ او می‌گوید:‏ «کتاب مقدّس به من اطمینان می‌بخشد که عزیزان ازدست‌رفته‌مان درد نمی‌کشند و خداوند هر کس را که در خاطرش نگاه داشته،‏ رستاخیز می‌دهد.‏ هر زمان که به فقدان عزیز دلم فکر می‌کنم این افکار به ذهنم می‌آید،‏ همین به من قدرت می‌دهد که با این واقعه یعنی بدترین فاجعه‌ای که در زندگی‌ام با آن روبرو شده‌ام،‏ کنار آیم.‏»‏

تینا که پیش‌تر به او اشاره شد،‏ می‌گوید:‏ «از همان روز که تیمو فوت کرد خدا پشتیبانم بود.‏ واقعاً دست یاری‌بخش او را در این روزهای سخت زندگی‌ام حس کردم.‏ وعدهٔ کتاب مقدّس در مورد رستاخیز مردگان برایم امیدی واقعی است و به من قدرت می‌دهد که همچنان تا روزی که دوباره تیمو را ببینم پیش روم.‏»‏

میلیون‌ها نفر که از درستی و قابل اعتماد بودن کتاب مقدّس اطمینان یافته‌اند،‏ احساسی مشابه دارند.‏ حتی اگر تصوّر می‌کنید که گفته‌های کتاب مقدّس دور از واقعیت یا امیدی واهی است،‏ بجاست به بررسی شواهدی بپردازید که درست و منطقی بودن راهنمایی‌ها و وعده‌های این کتاب را ثابت می‌کند.‏ شاید در این میان پی ببرید که این کتاب بهترین کمک برای داغدیدگان است.‏

نکات آموزندهٔ دیگر رستاخیز عزیزان ازدست‌رفته‌مان

می‌توانید در سایت jw.org کلیپ‌هایی در این زمینه بیابید

کتاب مقدّس می‌گوید که در آینده عزیزان ازدست‌رفته‌مان به زندگی باز خواهند گشت

 مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏

پس از مرگ چه روی می‌دهد؟‏ پاسخ روشن کتاب مقدّس تسلّی‌بخش و دلگرم‌کننده است

گزینهٔ نشریات >‏فیلم‌ها را انتخاب کنید (‏بخش فیلم‌ها:‏ کتاب مقدّس‏)‏

آیا مایلید خبری خوش بشنوید؟‏

با وجود اخبار بدی که هر روزه می‌شنویم،‏ خبر خوش را کجا می‌توان یافت؟‏ این کلیپ برای معرفی بروشور خبری خوش از سوی خدا تنظیم شده است.‏

گزینهٔ نشریات >‏فیلم‌ها را انتخاب کنید (‏بخش فیلم‌ها:‏ جلسات ما و خدمت موعظه‏)‏

^ بند 7 یَهُوَه نام خدای یکتاست که در کتاب مقدّس آمده است.‏