مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نِینَوا شهری باشکوه با ساختمان‌ها و مجسمه‌های زیبا بود

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

بعد از زمان یونس چه اتفاقی برای نِینَوا افتاد؟‏

تقریباً سال ۶۷۰ قبل از میلاد،‏ آشور بزرگ‌ترین امپراتور در دنیا بود.‏ در وب‌سایت موزهٔ بریتانیا چنین آمده است:‏ «مرزهای این امپراتوری از غرب به قبرس و از شرق به ایران می‌رسید.‏ حتی مصر هم مدتی تحت سلطهٔ این امپراتوری بود.‏» نِینَوا پایتخت آشور،‏ بزرگ‌ترین شهر دنیا بود که باغ‌های زیبا،‏ مجسمه‌ها،‏ کاخ‌ها و کتابخانه‌های بزرگی داشت.‏ حکاکی‌های روی دیوارهای شهر نِینَوا نشان می‌دهد که آشوربانیپال،‏ مثل دیگر پادشاهان آشور،‏ خود را «پادشاه دنیا» می‌دانست.‏ طی پادشاهی او،‏ به نظر می‌رسید که هیچ کس نمی‌تواند نِینَوا و آشور را تصرّف کند.‏

در آن زمان آشور بزرگ‌ترین امپراتوری در دنیا بود

با این وجود،‏ وقتی آشور در اوج قدرت بود،‏ صَفَنیای نبی پیشگویی کرد:‏ «[یَهُوَه] آشور را نابود خواهد ساخت؛‏ او نینوا را به ویرانه‌ای بدل خواهد کرد،‏ به ویرانه‌ای خشک همچون بیابان.‏» ناحُوم نبی هم پیشگویی کرد:‏ «نقره را غارت کنید!‏ طلا را به یغما برید!‏ .‏ .‏ .‏ هر که تو را بیند،‏ از تو خواهد گریخت .‏ .‏ .‏ و خواهد گفت:‏ ‹نینوا ویران شده است!‏›» (‏صف ۲:‏۱۳؛‏ نا ۲:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۳:‏۷‏)‏ تحقق این پیشگویی‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید.‏ شاید مردم بعد از شنیدن آن‌ها با خودشان گفتند:‏ ‹آیا واقعاً امکان دارد کسی امپراتوری قدرتمند آشور را شکست دهد؟‏›‏

نِینَوا به یک ویرانه تبدیل شد

اما امپراتوری آشور شکست خورد.‏ کمی قبل از سال ۶۰۰ قبل از میلاد،‏ بابلیان و مادها آشور را شکست دادند.‏ بعد از آن،‏ دیگر هیچ کس در نِینَوا زندگی نکرد و این شهر به فراموشی سپرده شد.‏ در نشریهٔ یک موزهٔ هنر در نیویورک آمده است:‏ «در قرون وسطی،‏ شهر نِینَوا کاملاً فراموش شده بود و مردم فقط از طریق کتاب مقدّس آن را می‌شناختند.‏» انجمن باستان‌شناسی کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «کسی حتی نمی‌دانست که آیا پایتخت پرشکوه آشور واقعاً وجود داشته یا خیر.‏» تا این که در سال ۱۸۴۵ باستان‌شناسی به نام آستِن هِنری لیارد،‏ خرابه‌های شهر باستانی نِینَوا را حفاری کرد و مدارکی به دست آورد که ثابت می‌کرد،‏ نِینَوا یک شهر باشکوه بوده است.‏

پیشگویی‌های کتاب مقدّس در مورد نِینَوا کاملاً به تحقق رسید.‏ این موضوع به ما اطمینان می‌دهد که پیشگویی‌های کتاب مقدّس دربارهٔ نابودی قدرت‌های سیاسی این دنیا هم به تحقق می‌رسد.‏—‏دان ۲:‏۴۴؛‏ مکا ۱۹:‏۱۵،‏ ۱۹-‏۲۱‏.‏