مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

وظیفهٔ مباشران در زمان باستان چه بود؟‏

در زمان باستان،‏ مباشر خدمتگزاری بود که سرپرستی امور خانه یا املاک ارباب خود را بر عهده داشت.‏ واژه‌ای که در فارسی مباشر ترجمه شده است،‏ در زبان عبری و یونانی به معنای سرپرست یا مدیر امور خانه نیز می‌باشد.‏

یوسف پسر یعقوب به عنوان برده به مصر برده شد.‏ مدتی بعد،‏ او به عنوان مباشر در خانهٔ سَرور مصری‌اش مشغول به کار شد.‏ سَرور او «هر چه داشت به دست یوسف سپرد.‏» (‏پیدا ۳۹:‏۲-‏۶‏)‏ بعدها وقتی یوسف در مصر حاکمی قدرتمند شد،‏ خود نیز مباشری برای رسیدگی به امور خانه‌اش گماشت.‏—‏پیدا ۴۴:‏۴

در زمان عیسی،‏ مالکان مزارع در شهرها و دور از زمین‌هایشان زندگی می‌کردند.‏ از این رو،‏ آنان مباشرانی برمی‌گزیدند تا بر کارگرانی که در مزارعشان کار می‌کردند،‏ نظارت کنند.‏

چه کسانی می‌توانستند به عنوان مباشر انتخاب شوند؟‏ در قرن اول،‏ نویسنده‌ای رومی به نام کالومِلا گفت که برده‌ای می‌تواند به عنوان سرپرست یا مباشر انتخاب شود که کشاورزی باتجربه باشد و با جدّیت و بدون خشونت بر کار کارگران نظارت کند.‏ کالومِلا افزود:‏ «اما مهم‌ترین خصوصیتی که یک مباشر نیاز دارد این است که همواره مشتاق یادگیری باشد و فکر نکند که از همهٔ امور آگاه است.‏»‏

کتاب مقدّس با استفاده از مثال مباشر،‏ به برخی از وظایف مسیحیان در جماعت اشاره می‌کند.‏ به عنوان مثال پِطرُس رسول گفت:‏ «همچون مباشران نیکوی لطف الٰهی،‏ لطفی که عطایای گوناگون می‌بخشد،‏ متناسب با عطیه‌ای که یافته‌اید یکدیگر را خدمت کنید.‏»—‏۱پطر ۴:‏۱۰‏،‏ پاورقی.‏

عیسی نیز در یکی از مَثَل‌هایش در لوقا ۱۶:‏۱-‏۸ کلمهٔ «مباشر» را به کار برده است.‏ همچنین او در پیشگویی‌ای در مورد نقش خود به عنوان پادشاه،‏ به پیروان خود اطمینان داد که «غلام امین و دانا» یا «مباشر امین» را منصوب خواهد کرد.‏ وظیفه اصلی این مباشر،‏ تأمین خوراک روحانی کافی برای پیروان عیسی است.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷؛‏ لو ۱۲:‏۴۲‏)‏ ما بسیار قدردانیم که می‌توانیم در سراسر جهان،‏ نشریاتی را که این مباشر امین برایمان فراهم کرده است،‏ دریافت کنیم.‏