مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پادشاهی خدا چیست؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

برخی از مردم معتقدند که پادشاهی خدا حالتی معنوی در باطن شخص است؛‏ برخی دیگر بر این باورند که پادشاهی خدا نتیجهٔ تلاش انسان‌ها در جهت برقراری صلح و عدالت بر روی زمین است.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏‹خدای آسمان‌ها سلطنتی را برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت.‏ آن سلطنت .‏ .‏ .‏ همهٔ سلطنت‌های انسانی را در هم خواهد کوبید و نابود خواهد کرد.‏› (‏دانیال ۲:‏۴۴‏)‏ پادشاهی خدا حکومتی واقعی است.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

پادشاهی خدا چه زمانی می‌آید؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • هیچ کس نمی‌داند

  • خیلی زود

  • هیچ وقت

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«این خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین موعظه خواهد شد تا برای همهٔ قوم‌ها شهادتی شود،‏ آنگاه پایان فرا خواهد رسید.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏)‏ پس از این که خبر خوش در سراسر جهان موعظه شد،‏ پادشاهی خدا می‌آید و به نظام شریر کنونی پایان می‌دهد.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏