برج دیده‌بانی شمارهٔ ۴، ۲۰۱۶ | شرح محفوظ ماندن کتاب مقدّس

کتاب مقدّس در طی قرون متمادی همواره در معرض خطر نابودی بوده است.‏ چرا این کتاب به شکلی فوق‌العاده محفوظ مانده است؟‏

موضوع اصلی این شماره

مسئله‌ای پراهمیت

کتاب مقدّس بیش از هر کتاب دیگری اعتقادات مردم را در طی قرون متمادی شکل داده است.‏ آیا می‌توان به این کتاب اطمینان داشت؟‏

موضوع اصلی این شماره

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر فرسودگی

نگارندگان و نسخه‌برداران کتاب مقدّس،‏ پیام این کتاب را بر روی کاغذهای پاپیروس و طومارهای پوستین به قلم می‌آوردند.‏ چگونه این نوشته‌های باستانی تا به امروز محفوظ مانده است؟‏

موضوع اصلی این شماره

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر مخالفت‌ها

بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی،‏ مردم را از داشتن کتاب مقدّس یا ترجمه و توزیع آن منع کرده‌اند.‏ با این وجود،‏ امروزه کتاب مقدّس در دسترس همگان قرار دارد.‏

موضوع اصلی این شماره

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر تحریف پیام آن

برخی نسخه‌برداران متقلب سعی داشتند که پیام کتاب مقدّس را تحریف کنند.‏ چطور تمام تلاش‌های آنان با شکست روبرو شد؟‏

موضوع اصلی این شماره

دلیل محفوظ ماندن کتاب مقدّس

چه عاملی این کتاب را برجسته کرده است؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

چرا رفتار عیسی با جذامیان برجسته بود؟‏ رهبران مذهبی یهود در چه صورتی طلاق را جایز می‌دانستند؟‏

دنیایی عاری از خشونت—‏آیا امکان‌پذیر است؟‏

اشخاص بسیاری با دریافت کمک توانسته‌اند خشونت خود را کنار بگذارند.‏ آنچه آنان را به ایجاد چنین تغییری برانگیخت،‏ به دیگران نیز کمک خواهد کرد.‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

بارها شکست خوردم تا موفق شدم

چگونه مردی بر اعتیادش به پورنوگرافی غلبه کرد و آرامش‌خاطر یافت؟‏

مقایسه‌ای سودمند

هزاران فرقهٔ مسیحی وجود دارد که تعالیم و دیدگاه‌های متفاوتشان،‏ آن‌ها را از هم متمایز می‌سازد.‏ شما چطور می‌توانید تعالیم صحیح را تشخیص دهید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا خدا از طریق سازمانی مذهبی انسان‌ها را به سوی خود جذب می‌کند؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا کتاب مقدّس مجموعه‌ای از گفته‌های خداست؟‏

بسیاری از نگارندگان کتاب مقدّس بر چه مبنایی می‌گویند که خدا آنان را در نگارش این کتاب هدایت کرده است؟‏