مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«او به فکر شماست»‏

‏«او به فکر شماست»‏

اگر هر کس در زندگی شما را مأیوس کند،‏ یکی هست که هیچ گاه شما را تنها نخواهد گذاشت و مأیوس نخواهد کرد،‏ او کیست؟‏

داوود پیامبر خدا چنین گفت:‏ «اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند،‏ خداوند مرا خواهد پذیرفت.‏»—‏مزمور ۲۷:‏۱۰‏.‏

یَهُوَه خدا،‏ «پدر رحمت‌ها و خدای همه گونه دلگرمی‌ها.‏ اوست که در تمام سختی‌هایمان به ما دلگرمی می‌بخشد.‏»—‏۲قُرِنتیان ۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

‏«تمام نگرانی‌های خود را به او بسپارید؛‏ زیرا او به فکر شماست.‏»—‏۱پِطرُس ۵:‏۷‏.‏

برای آگاهی از این که خدا چگونه به فکر شماست و به شما توجه دارد،‏ به فصل ۱۲ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس‏،‏ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏ همچنین این نشریه در سایت www.jw.org/fa قابل دسترس است.‏