برج دیده‌بانی شمارهٔ ۱، ۲۰۲۰ | در جستجوی حقیقت

کتاب مقدّس حقیقت را در مورد برخی پرسش‌های مهم زندگی برای ما آشکار می‌کند.‏

در جستجوی حقیقت

در دنیایی که عدم اعتماد و اطلاعات نادرست فراوان است،‏ می‌توانید پاسخ درست مهم‌ترین پرسش‌های مهم زندگی را بیابید.‏

کتاب مقدّس—‏منبعی قابل اعتماد برای یافتن حقیقت

می‌توانید کاملاً اطمینان داشته باشید که گفته‌های کتاب مقدّس قابل اعتماد و معتبرست.‏

حقیقت در مورد خدا و مسیح

دید درست نسبت به خدا و عیسی مسیح چیست؟‏

حقیقت در مورد پادشاهی خدا

آیات کتاب مقدّس در مورد پادشاهی خدا این نکات را روشن می‌کند،‏ پادشاه این حکومت،‏ محل برقراری آن،‏ هدف آن،‏ حکمرانان و تابعین آن.‏

حقیقت در مورد آینده

خدا در مورد آیندهٔ زمین و مردمی که بر آن زندگی خواهند کرد،‏ امیدی روشن به ما داده است.‏ امیدتان را به آینده قوّت بخشید.‏

دانستن حقیقت چه تأثیری بر زندگی‌تان دارد؟‏

از دانستن حقیقت که در کلام خداست فایده می‌بریم.‏