مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | آیا واقعاً فرشتگان وجود دارند؟‏

آیا فرشتگان شریر وجود دارند؟‏

آیا فرشتگان شریر وجود دارند؟‏

بله،‏ برخی از فرشتگان شریرند.‏ اما آنان چطور به وجود آمده‌اند؟‏ پیش از این اشاره شد که خدا فرشتگان را با ارادهٔ آزاد خلق کرد.‏ کمی پس از آفرینش اولین مرد و زن یعنی آدم و حوّا،‏ یکی از فرشتگان با سوءاستفاده از ارادهٔ آزاد خود موفق شد که آدم و حوّا را به سرکشی علیه یَهُوَه خدا برانگیزد.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱-‏۷؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ کتاب مقدّس نمی‌گوید که این فرشته پیش از سرکشی،‏ از چه جایگاهی در آسمان برخوردار بود و نامش چه بود.‏ اما پس از سرکشی علیه خدا،‏ کتاب مقدّس این فرشته را شیطان و ابلیس می‌نامد؛‏ شیطان یعنی «مقاومت کننده» و ابلیس به معنی «تهمت زننده» است.‏—‏مَتّی ۴:‏۸-‏۱۱‏.‏

متأسفانه سرکشی علیه یَهُوَه خدا در آنجا به پایان نرسید.‏ در زمان نوح تعداد زیادی از فرشتگان «جایگاه اصلی خود» را در خانوادهٔ آسمانی خدا رها کردند و بدن‌های انسانی به خود گرفتند تا زندگی‌ای غیراخلاقی در پیش گیرند.‏ عمل این فرشتگان کاملاً با مقصود خدا از آفرینش آنان مغایرت داشت.‏—‏یهودا ۶؛‏ پیدایش ۶:‏۱-‏۴؛‏ ۱پِطرُس ۳:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

عاقبت این فرشتگان شریر چه بود؟‏ زمانی که خدا به منظور پاکسازی زمین توفانی عظیم به راه انداخت،‏ این فرشتگان از بدن‌های انسانی به موجوداتی روحی تبدیل شدند و به آسمان بازگشتند.‏ اما خدا به آنان اجازه نداد که به «جایگاه اصلی خود» بازگردند،‏ بلکه آنان را در «تاریکی مطلق» قرار داد که اصطلاحاً به آن تارتاروس می‌گویند؛‏ یعنی پست‌ترین وضعیت ممکن یا به عبارت دیگر وضعیتی که خدا دیگر مقاصد خود را برای آنان آشکار نمی‌کند.‏ (‏یهودا ۶؛‏ ۲پِطرُس ۲:‏۴‏)‏ این دیوها یا فرشتگان شریر خود را در اختیار شیطان ابلیس قرار دادند.‏ در کتاب مقدّس آمده است که شیطان «فرمانروای دیوهاست» و «همواره خود را به شکل فرشتهٔ نور درمی‌آورد.‏»—‏مَتّی ۱۲:‏۲۴؛‏ ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴‏.‏

کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که حکومت آسمانی خدا که پادشاه آن عیسی مسیح است در سال ۱۹۱۴ برقرار شد.‏ * پس از آن رویداد تاریخی،‏ شیطان و دیوهایش از آسمان به بیرون رانده شدند و اِعمال قدرتشان به اطراف زمین محدود شد.‏ رواج روزافزون فساد و امور غیراخلاقی در دنیای امروز گواه روشنی است از تأثیر ویرانگر و انتقام‌جویانهٔ این فرشتگان شریر.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۹-‏۱۲‏.‏

افزایش فساد و خشونت در دنیای امروز نشان می‌دهد که فرصت زیادی برای این فرشتگان شریر باقی نمانده است.‏ در آینده‌ای نزدیک،‏ جلوی ظلم و ستم آنان گرفته خواهد شد.‏ پس از آن،‏ حکومت آسمانی خدا به مدت ۱۰۰۰ سال بر بهشت روی زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ سپس این فرشتگان شریر برای مدت کوتاهی آزاد خواهند شد تا برای آخرین بار انسان‌های کامل را مورد آزمایش قرار دهند.‏ بعد از آن برای همیشه نابود خواهند شد.‏—‏مَتّی ۲۵:‏۴۱؛‏ مکاشفه ۲۰:‏۱-‏۳،‏ ۷-‏۱۰‏.‏

^ بند 6 برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ پادشاهی خدا،‏ به فصل ۸ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس‏،‏ چاپ شاهدان یَهُوَه رجوع کنید.‏ همچنین می‌توانید به وب‌سایت www.jw.org/fa مراجعه نمایید.‏