مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا روزی عدالت واقعی بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله

  • خیر

  • شاید

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«خداوند ستمدیدگان را دادرسی خواهد کرد،‏ و عدالت را برای نیازمندان به اجرا در خواهد آورد.‏» (‏مزمور ۱۴۰:‏۱۲‏)‏ پادشاهی خدا عدالت واقعی را بر زمین برقرار خواهد کرد.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • خدا بی‌عدالتی‌های دنیای امروز را می‌بیند و به آن‌ها پایان خواهد داد.‏—‏جامعه ۵:‏۸‏.‏

  • خدا عدالتی برقرار می‌کند که برای زمین صلح و امنیت را به ارمغان می‌آورد.‏—‏اِشَعْیا ۳۲:‏۱۶-‏۱۸‏.‏

آیا خدا میان انسان‌ها تبعیض قائل می‌شود؟‏

برخی از مردم معتقدند:‏ خدا گروهی از مردم را برکت می‌دهد و مورد لطف خود قرار داده است و گروهی دیگر را از برکاتش محروم ساخته و لعنت کرده است.‏ برخی نیز معتقدند خدا تبعیض قائل نمی‌شود و با همه کس یکسان رفتار می‌کند.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«خدا تبعیض قائل نمی‌شود،‏ بلکه از هر قومی،‏ هر کس از او بترسد و آنچه درست است به جا آورد،‏ مورد قبول اوست.‏» (‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ در چشم خدا،‏ تمامی انسان‌ها برابرند.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • کتاب مقدّس خبری خوش یا «بشارتی» برای «هر ملت و طایفه و زبان و قوم» دارد.‏—‏مکاشفه ۱۴:‏۶‏.‏