مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ شروع به حکمرانی کرده است

پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ شروع به حکمرانی کرده است

ببینید که چطور کتاب مقدّس پیشگویی کرد که در سال ۱۹۱۴ پادشاهی خدا در آسمان شروع به حکمرانی کرد و «روزهای آخر» آغاز شد.‏—‏۲ تیموتائوس ۳:‏۱.‏