مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چطور می‌توانید دوست خدا شوید؟‏

چطور می‌توانید دوست خدا شوید؟‏

پدر آسمانی مهربانمان دست دوستی به تک‌تک ما دراز کرده.‏ آیا شما دوستی با او را می‌پذیرید؟‏