مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا جهنّم واقعاً وجود دارد؟‏

آیا جهنّم واقعاً وجود دارد؟‏

خیلی از ادیان تعلیم می‌دهند که خدا آدم‌های بد را در جهنّم تا ابد شکنجه می‌دهد.‏ اما آیا این درست است؟‏