مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

تغییرات دنیا از سال ۱۹۱۴

تغییرات دنیا از سال ۱۹۱۴

کتاب مقدّس اتفاقات،‏ وضعیت و رفتار مردم «روزهای آخر» را توصیف می‌کند.‏ (‏۲ تیموتائوس ۳:‏۱)‏ ببینید که چطور از سال ۱۹۱۴ همهٔ این نشانه‌ها نمایان شده‌اند.‏