مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا خدایی وجود دارد؟‏

آیا خدایی وجود دارد؟‏

با بررسی شواهدی منطقی و قانع‌کننده ببینید که آیا خدایی وجود دارد یا خیر.‏