مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا خدا به تمامی دعاها گوش می‌دهد؟‏

آیا خدا به تمامی دعاها گوش می‌دهد؟‏

خدا می‌خواهد که مردم از طریق دعا به او نزدیک شوند.‏ اما آیا به تمامی دعاها گوش می‌دهد؟‏