مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ مرگ عیسی اهمیت بسیار دارد.‏ چرا عیسی باید کشته می‌شد؟‏