مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا خدا نامی دارد؟‏

آیا خدا نامی دارد؟‏

خدا عناوین بسیار دارد،‏ از جمله قادر مطلق،‏ آفریدگار و خداوند.‏ (‏ایّوب ۳۴:‏۱۲؛‏ جامعه ۱۲:‏۱؛‏ دانیال ۲:‏۴۷‏)‏ ولی آیا نامی برای خود برگزیده است؟‏